Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Nevalstisko organizāciju lieldraugs: Balvu novada pašvaldība

Atbalsta sabiedrības līdzdalību

Balvu novada pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un aicina nevalstisko sektoru aktīvi iesaistīties plānošanas un valsts pārvaldes īstenošanas procesos. Katru gadu organizācijas un sabiedriskās grupas tiek aicinātas piedalīties pašvaldības organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos.

Pašvaldība kopā ar novada nevalstiskajām organizācijām īsteno kopīgus projektus, tajā skaitā novada attīstības, sociālos, vides aizsardzības un izglītības, lai attīstītu pilsoniskās līdzdalības nozīmi ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā un lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības dzīvē un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, uzlabotu Balvu novada pašvaldības lēmumu kvalitāti, kā arī veicinātu novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Balvu novada pašvaldība iespēju robežās atbalsta nevalstisko organizāciju darbību, piedāvājot telpas, transportu, atbalstu projektu un pasākumu realizēšanā, līdzfinansējumu NVO mērķu sasniegšanai un palīdzību informācijas izplatīšanā, nodrošinot iespēju par aktualitātēm informēt iedzīvotājus ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” un tīmekļvietnes www.balvi.lv starpniecību.

Šādā veidā pašvaldība atbalsta sabiedrības līdzdalības kultūras iedzīvināšanu novadā, kas ir arī viena no demokrātijas iezīmēm.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.