Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „nextHorizont”

Dibināta: 2012. gada 9. februārī

Mērķis: Veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, atbalstot jauniešu iniciatīvas, attīstot vērtību orientācijas veidošanos, sekmējot līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanas līmenī; Veicināt jauniešu iesaistīšanos skolas, novada, valsts un starptautiskajā attīstībā, pieredzes apmaiņā un sadarbībā ar citām organizācijām; Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā; Piesaistīt finansējumu kultūras un izglītojošām aktivitātēm dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem atstumtības mazināšanai laukos, brīvā laika izmantošanas iespēju pilnveidošanai un pašapziņas celšanai caur amatiermākslas kolektīviem, interešu klubiem, radošajām darbnīcām un informatīvi izklaidējošiem pasākumiem. Attīstīt, popularizēt teātra mākslas, literatūras un dziedāšanas tradīcijas organizējot pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Attīsta un popularizē nemateriālo mantojumu jauniešu vidū

Biedrības valdes locekle Daiga Lukjanova Tilžā plāno un organizē kultūras nama darbību, koordinē sadarbību ar pagasta pārvaldi, pašvaldību, citām iestādēm, organizē, noformē un vada kultūras pasākumus. Vada bērnu deju kolektīvu “Palazdīte” un deju kopas “Mētras” (Tilža) un “Viola”(Vectilža).

Jau no 2016. gada ir biedrības “nextHorizont” valdes locekle. Realizēti 3 projekti: “Mans mezglu raksts” (apmācības amatierkolektīviem un vadītājiem); “Koncerttērpu izgatavošana Tilžas Kultūras nama sieviešu korim”; “Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats” (iegādātas klavieres, projektors un dators). Facebook platformā “Tilžā notiek labas lietas” iedzīvotāji var uzzināt par aktivitātēm, kas gaidāmas, kā arī to, kā tās aizvadītas. Tā, piemēram, 2. decembrī Tilžas kultūras un vēstures namā notika tikšanās krēslas stundā tiem pagasta iedzīvotājiem, kam 55 plus, lai satiktos un kopā pavadītu izzinošu un muzikālu pēcpusdienu. Visiem bija iespēja apskatīt muzeja krājumus. Lielu interesi radīja tamborēts Tilžas pagasta galdauts, kuru pirmo reizi apmeklētāji ieraudzīja Latvijas dzimšanas dienas koncertā “Abpus loga” un Tilžas pateicības zīmju pasniegšanas pasākumā. Rokdarbnieču tamborētais Tilžas galdauts nes vēstījumu par 28 pagasta ciemiem. Gadatirgos notiek labdarības loterijas, piemēram, Labdarības loterijai rudens veltes ziedoja 18 tilžēnieši un 1 pārskaitīja naudiņu. Pārdeva 93 biļetes. Naudu tērējau centra puķu dobju un apstādījumu veidošanai,

Notikuši daudzi interesanti pasākumi. Tilžā pasākumā “Satikšanās senajā gadu mijā” notika maskots gājiens no Tilžas kultūras nama uz brīvdabas estrādi, kur kopā ar folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem un deju kolektīviem sveica jaunā saules gada atnākšanu. Tā bija lieliska izklaide visai ģimenei! Masku gatavošana, pārģērbšanās un iesaistīšanās brīvdabas aktivitātēs ir aizraujošs pasākums. Pēc enerģiskām aktivitātēm visiem dalībniekiem bija Spēka putra. Un kur nu vēl slavenās tilženiešu teātra tradīcijas, kurās iesaistās gan skolēni, gan cilvēki gados. Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija, biedrība „nextHorizont” saka paldies, biedrībai “Ritineitis” par NVO gada balvas un ikgadējā NVO pasākuma “Sprēslīcas” tradīciju ieiešanu, kas stimulē nevalstiskās organizācijas daroties vēl aktīvāk un radošāk!

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”

Jāpalīdz grūtībās nonākušajiem un jāpabaro

Dzidra Sērmūkša par pavāri strādā jau no 1984 gada,- viņas uzņēmums darbojas Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu muižā. “Nekad nezinām, kas var notikt ar mums nākotnē, tāpēc vajag palīdzēt dzīves grūtībās nonākušajiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Būtu iespēja- visus pensionārus pabarotu par velti,” saka Dzidra. Ik dienu pēc maltītēm uz muižu nāk cilvēki, un ik dienu pavāre ar komandu gatavo 120 porciju ēdiena. “Agrāk deva talonus, darbojās zupas virtuve. Atceros, ka toreiz nebija tik daudz cilvēku, kā ir šobrīd. Tie bija apmēram 30 cilvēki, bet šobrīd mūs atbalsta Latvijas Sarkanais Krusts, un tagad ik dienu gatavojam 120 porcijas. Es ļoti piedomāju, kādu maltīti labāk gatavot, lai gados vecākiem cilvēkiem ne tikai garšotu, bet arī būtu veselīgi. Gatavojam gan zupas, gan pamata ēdienu. Pazīstu teju katru, kurš nāk pēc maltītes, varētu visus nosaukt, tāpēc zinu, ka viņiem ir mazie ienākumi vai nav darba. Zinu cilvēku dzīvesstāstus. Nāk arī ukraiņi, daudzi nes ēdienu slimiem kaimiņiem, kuri nevar atnākt paši. Balvos daudziem nav darba, ir mazas pensijas. Ja dzīvo taupīgi, no šīs pusdienu maltītes var atlicināt arī otrai ēdienreizei. Pabarosim visus, kuri lūgs, jo cilvēkam jābūt paēdušam,” uzskata Dzidra Sērmūkša.

Uzņēmums vienmēr ir izpalīdzīgs, atbalsta labas idejas Piedalījies dažādos izglītojošos un sociālā rakstura projektos. Pavāre mācījusi cilvēkus, kā kartupeļus var sagatavot 100 veidos.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.</p