Par projektu „Iepazīsti Sevi Ziemeļlatgalē”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” mērķis- stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.

Atslēgjomas- demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība.

Instrumenti mērķa sasniegšanai- aktivitātes, apmācības, kampaņas, iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izpratnes par demokrātiju lēmumu pieņemšanas procesā paaugstināšanu.

Biedrība “RITINEITIS” projekta gaitā paredzējusi sekojošu pasākumu kopumu: Ziemeļlatgales NVO platformas „Mēs novadā šodien- rīt” izveidi un darbības nodrošināšanu, Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas, Kārsavas novados.Pilsoniskās izglītības pasākumu ciklu, informatīvās kampaņas “Demokrātija un kultūra”, apmācības “Digitālo rīku izmantošana efektīvai attālinātā darba vadīšanai un semināru organizēšanai”. Ziemeļlatgales NVO ikgadējo pasākumu „Sprēslīca”, kā arī labās prakses piemērus, īpaši, brīvprātīgajā darbībā.

Ziemeļlatgales NVO platformas izveides un darbības plānotie rezultāti:
1) Kopīga iesaistīto NVO stratēģija 2021-2025.gadam,kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti;
2) kopīga vīzija un veicamo pasākumu sadalījums starp platformas NVO, ņemot vērā katras organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus;
3) regulārs dialogs un rezultatīva sadarbība ar novadu pašvaldībām tostarp, kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana;
4) regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai;
5) platformas NVO resursu mērķtiecīga papildināšana, plānojot un īstenojot dažādus kopīgus pasākumus un projektus;
6) kopīgs ikgadējs NVO pasākums, kur tiks izvirzītas desmit nominācijas un apbalvotas aktīvākās biedrības/ biedri.

Kopējais projekta finansējums: 104 979,20 EUR
Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 1.martam.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Comments are closed.