BIEDRĪBA „RITINEITIS”

Biedrība „RITINEITIS” dibināta 2009.gada 6.novembrī, savukārt vietējās iniciatīvas grupas statusā tā darbojusies kopš 1999.gada, sadarbībā ar pašvaldību un tās iestādēm organizējot dažādus kultūras un izglītības pasākumus plašai mērķauditorijai.

Biedrības „RITINEITIS” mērķi:
1. Sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā.
2. Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu;
3. Paplašināt indivīdu iespējas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas sasniegšanā, tādējādi veicinot mūžizglītības attīstību;
4. Veikt sadarbību ar reliģiskām organizācijām kopējo sabiedrisko, kultūras un kristīgo tradīciju kopšanā ar mērķi nostiprināt kristīgās vērtības valstī;
5. Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā;
6. Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņiem atbilstošas vides pieejamības veicināšanā, zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošanā, pašapziņas celšanā;
7. Palielināt uzņēmējdarbības konkurētspēju gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā, sekmēt pieeju starptautiskiem noieta tirgiem un veicināt kvalitatīvu cilvēkresursu attīstību un piesaistīšanu uzņēmumiem;
8. Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu publisko darbību biedrības mērķu realizēšanā;
9. Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus pasākumus;
10. Koordinēt dažādu juridisko un fizisko personu darbību biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā ar mērķi nezaudēt kopējo filosofisko ievirzi un mērogus, vīziju, kā arī projektu realizāciju;
11. Attīstīt izklaides, sporta, atpūtas un iepazīšanās – interaktīvās komunikācijas – sfēras;
12. Veicināt Balvu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību vispārējā dzīves līmeņa paaugstināšanā, apvienojot Balvu novada sabiedrību – tās ekonomiskos, politiskos, kultūras un sporta, zinātniskos un sociālos resursus un spēkus Balvu novada un Latgales attīstībai, kā arī veicināt sabiedrības atbalstu un līdzdalību Biedrības darbā;
13. Veicināt sabiedrības ekonomisko drošību un demokrātijas attīstību, apzinoties sevi par Eiropas Savienības sastāvdaļu;
14. Sadarboties ar radniecīgām organizācijām Latvijā, ES dalībvalstīs un partnervalstīs, kā arī citās pasaules valstīs, kuru mērķi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem;
15. Sadarboties ar vietējās pašvaldības institūcijām, Latvijas valdības institūcijām, kā arī Latvijas pārstāvniecībām ārzemēs;
16. Piesaistīt finansu resursus Biedrības mērķu īstenošanai.

Biedrībai „RITINEITIS” ir pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā no dažādiem finansējuma avotiem (Sabiedrības Integrācijas fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, Latvijas bērnu fonds, fonds „Ziedot.lv”)

Biedrības “RITINEITIS” Statūti (PDF formātā)

Biedrības “RITINEITIS” valde (PDF formātā)

Biedrības “RITINEITIS” attīstības plāns 2019.- 2023.gadam (PDF formātā)

Biedrības “RITINEITIS” gada pārskati (PDF formātā):

Biedrības “RITINEITIS” īstenotie projekti (PDF formātā)

Jaunu biedru uzņemšana
Biedrībā „RITINEITIS” var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu biedrības valdei. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā un pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā. Pieteicēju uzaicina uz sēdi un dod viņam vārdu, taču pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

 

Comments are closed.