Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „Raibais Kaķis”

Dibināta: 2001.gada 1. jūnijā

Biedrības mērķi: Veikt sabiedriskā labuma darbību, veidojot kopīgas jaunatnes programmas, veicinot veselīgu jaunatnes dzīvesveidu, organizējot jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu pašizglītošanās darbu.

Vadītājs: Sergejs Andrejevs

Realizētie projekti- jauniešu un sabiedrības izglītībai
ERASMUS+ stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas projekts jaunatnes jomā „EntrepRURAL socialy”

Projekts, kas domāts jauniešiem no 18- 25 gadiem kuri vēlas iepazīties ar sociālo uzņēmējdarbību un attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju. Projekta partneri Raibais kaķis (Latvija), Mine Vaganti NGO (Itālija), Social HUB Association (Bulgārija), Friends of Children in Romania (Rumānija). Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties trijās mobilitātes Bulgārijā, Latvijā un Itālijā. Kā viens no proejkta rezultātiem ir trīs rokasgrāmatas, kurās ir apkopotas neformālās izglītības metodes, kas attiecās uz personīgo izaugsmi, stāstu stāstīšanas metadoloģiju un digitālo rīku izmantošanu popularizējot sociālos uzņēmējus. ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju projekts „BELIKEYOU”. Projekta koordinējošā organizācija ARTES – Associazione Toscana Ricerca e Studio (Itālija) un pārējās organizācijas, kas ir iesaistītas kā partneri, COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA (Rumānija), 4 EPAL KAVALAS (Grieķija), Fundacja Na Rzecz Integracji Srodowiska Akademickiego ,,Jeden Uniwersytet” (Polija), Raibais kaķis (Latvija), ASOCIACION CULTURAL INTEGRA (Spānija). Galvenā aktivitātēm projektā bija neformālās izglītības uzņēmējdarbības programmas izveidošana un vadīšana vidusskolas skolēniem ar mērķi izglītot vidusskolēnus uzņēmējdarbībā, kā metodi izmantojot video veidošanu par vietējiem uzņēmējiem. Galvenais jautājums, uz kuru projekts centās atbildēt, ir – kā veicināt uzņēmējdarbības gara veicināšanu jauniešu vidū, tādējādi arī veidojot kopēju Eiropas uzņēmējdarbības kultūru.
ERASMUS+ jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Digicitizen”.

Projekta mērķis bija nodrošināt jaunatnes darbiniekus ar digitālo kompetenci kā līdzekli, lai motivētu un atbalstītu jauniešus palikt sociāli un politiski aktīviem. Neformālās izglītības apmācības norisinājās Balvos un apmācībās piedalijās 18 dalībnieki no Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Turcijas (3 dalībnieki no valsts) un divi pieredzējuši neformālās izglītības apmācību vadītāji no Latvijas.

RASMUS+ jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts „EDU environmentaly”
Projekta mērķis bija attīstīt jaunatnes darbinieku rūpes un izpratni par vidi un ar vidi saistītām problēmām, kā arī aktualizējot darbā ar jaunatni vides problēmu risināšanu un videi draudzīgu pieeju ieviešanu ikdienā. Neformālās izglītības apmācības norisinājās Balvos un apmācībās piedalījās 24 dalībnieki no Latvijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas un Turcijas un viens pieredzējs apmācību vadītājs no Latvijas un otrs no Horvātijas.

Iespēja arī Balvu iedzīvotājiem

Biedrība „Raibais kaķis” 2023. gadā realizēja divus starptautiskus ERASMUS+ projektus „Empower Youth Participation” un „Inclusive youth work for ALL”, kuru mērķa grupa bija jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizācijas pārstāvji un jauniešu līderi no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Viens projekta tēma bija iekļaušana un otra projekta tēma bija līdzdalība, tēmas tika izzinātas izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, kā arī atsevišķas aktivitātes notika Balvu pilsētā, kā piemēram iekļaušanas projekta ietvaros Balvu iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties Dzīvās bibliotēkas aktivitātē, līdzdalības projekta ietvaros bija iespēja Balvu pilsētā satikt projekta dalībniekus, kad viņi realizēja savas līdzdalības iniciatīvas. Tāpat šajā gadā biedrība saņēma Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi kā koordinējoša organizācija, kā rezultātā biedrība plāno palīdzēt koordinēt brīvprātīgo uzņemšanu divos sociālajos uzņēmumos – Atbalsta māja „Brīvupes” un „Kids Club”. Ir vērts arī atzīmēt, ka laika posmā no marta līdz maija beigām biedrībā ERASMUS+ programmas ietvaros bija ieradies praksē Alfarisi Maulana, kurš šobrīd veic savas studijas Padua Universitātē Itālijā.

Šogad biedrības pārstāvji viesojās Balvu Valsts Ģimnāzijā gan novadot nodarbību par neformālo izglītību skolotājiem, gan neformālās izglītības nodarbības septīto klašu skolēniem par līdzdalību un iekļaušanu projekta „Kontakts” ietvaros.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.