RITINEITIS ieripo jaunā Erasmus + projektā.

Biedrība RITINEITIS kā partnerorganizācija uzsāk sadarbību jaunā Erasmus + projektā – Take the Leap Project. Projektā darbosies piecas organizācijas, kas ir no Lielbritānijas, Zviedrijas, Latvijas, Itālijas un Maķedonijas. Koordinējošā organizācija-Diversity Living Services (Lielbritānija). Pirmā partneru tikšanās notika 04.12.19.-05.12.19. Londonā, kur tika veikta projekta galveno uzdevumu pārraudzības sadale starp partneriem.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt NEET jauniešu izglītošanu uzņēmējdarbības jomā, kā arī atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības idejas izvērtēšanā, finansiālo līdzekļu piesaistīšanā projekta idejai u.c. Tādējādi veicinot jauniešu nodarbinātību.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kā viens no svarīgākajiem projekta partneru divgadīgās sadarbības rezultātiem taps digitālu, visiem interesentiem pieejamu mācību materiālu kopums; tiks organizētas informatīvas un praktiskas darbnīcas, kas palīdzēs jauniešiem izprast uzņēmējdarbības būtību, veiksmes atslēgas un lietas, no kurām jāizvairās radot uzņēmumu. Tiks analizēta partneru pieredze darbā ar NEET jauniešiem, kā arī diskutēts par katra partnera optimālā ieguldījuma iespējām projekta mērķa sasniegšanā. Projekta darbības gaitā biedrība RITINEITIS uzņemas virsatbildību par projekta gaitas, tikšanos, paveikto uzdevumu izvērtēšanas monitoringu.

Turpināt lasīšanu…

Projekta tikšanās Itālijā-Peskārā

ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)” ietvaros no 25.10.19.- 26.10.19. notika 4.projekta partneru tikšanās, kur galvenais uzsvars tika likts uz projekta rezultātu izplatīšanas stratēģijas precizēšanu un veicināšanu.

Projekta tikšanās laikā notika preses konference, kurā piedalījās gan projekta partneri, gan sociālie uzņēmēji, kas dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Pasākumu apmeklēja arī interesenti- pilsētas iedzīvotāji, asociācijas biedri. Uzrunu un atzinīgus vārdus par līdz šim paveikto projekta ietvaros teica arī pilsētas mērs.

Projekta tikšanās ietvaros apmeklējām vienas no dārgākajām garšvielām- Safrāna audzētāja laukus, piedalījāmies tā vākšanā un atdalīšanā no ziedlapām. Mums bija iespēja izjust Peskāras tuvumā esošo viduslaiku ciemu, klosteru, dievnamu vēsturisko dvesmu.

Atzinības un pateicības vārdus jāsaka tikšanās organizatorei un vadītājai Annaritai Bini un viņas komandai par ieguldīto darbu.

“RITINEITIS” Erasmus+ projektā

Kopš 2018.gada 1.oktobra biedrība RITINEITIS koordinē ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projektu Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)”. Projektā darbojas deviņas pieaugušo izglītību veicinošas organizācijas, kuras darbojas Latvijā, Čehijā, Tenerifē (Spānijā), Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Grieķijā, Turcijā, Itālijā, Rumānijā.

Projekta mērķis- veicināt lauku apvidu attīstību, izglītojot cilvēkus uzņēmējdarbības jautājumos, kā arī motivējot viņus attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, izmantojot resursus, kas pieejami viņu dzīvesvietu reģionos. Projekta mērķa grupa: jaunieši un cilvēki, kam 55+.

Pirmā partneru starptautiskā tikšanās projekta ieviešanas jautājumos notika Tenerifē. Tikšanās tika organizēta biedrībā Asociacion Socio-cultural La Bajamar Avanzando. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta vadības, ieviešanas un rezultātu popularizēšanas jautājumi.

Otra starptautiskā projekta partner tikšanās notika Grieķijā, Larissas pilsētā. Tikšanās organiatori- Institute of Entrepreneurship Development (IED). Tika prezentēti pētījumu rezultāti par reģionos dzīvojošo cilvēku izpratni par esošo resursu izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veiksmīgai realizēšanai. Katra partnerorganizācija prezentēja divus savas valsts/reģiona sociālās uzņēmējdarības veiksmes stāstus. Sarunu laikā tika izvērtēts līdz šim paveiktais, kā arī precizēti uzdevumi, kas veicami līdz nākamajais starptautiskajai projekta partneru sanāksmei Rumānijā jūnija sākumā.

Abu starptautisko tikšanos laikā jaunas pieredzes gūšanai projekta partneri apmeklēja reģionā veiksmīgi darbojošos sociālos uzņēmumus.

 

Sociālās uzņēmējdarbības seminārs Balvos

Balvu novada muzejā 2019.gada 28.februārī ERASMUS + programmas projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs) ietvaros notika sociālās uzņēmējdarbības praktisks seminārs. Semināru vadīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Liene Reine- Miteva.

Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt interesentus ar sociālās uzņēmējdarbības jēdzienu, darbības virzieniem un ar to saistīto likumdošanu. Līdz ar Sociālā uzņēmuma likuma stāšanos spēkā 2018.gada 1.aprīlī iezīmējas svarīgs pagrieziena punkts sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā. Tiek reģistrēti arvien jauni sociālie uzņēmumi un plānoti jauni projekti, lai pieteiktos grantu programmai. Tomēr neskatoties uz straujo sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, plašākai sabiedrībai trūkst pilnīgas izpratnes par šo tēmu, tāpēc interese par semināru bija liela. Asociācijas direktore Liene Reine- Miteva bija sagatavojusi izsmeļošu prezentāciju un praktisko darbu, kura laikā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar pasaules un Latvijas sociālās uzņēmējdarbības piemēriem. Ikvienu pārsteidza sociālo uzņēmēju lielā izdoma un nesavtīgā vēlme palīdzēt tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.

Ikviens semināra apmeklētājs, dodoties mājas atzina, ka ieguva daudz plašāku priekšstatu par šāda veida uzņēmējdarbību un labprāt iesaistītos līdzīgos pasākumos. Sociālā uzņēmējdarbība pasaulē ir pazīstama jau sen, bet Latvijā tikai pēdējos gadus par to dzird un runā aizvien vairāk. Tas tiek uzskatīts par nākotnes uzņēmējdarbības veidu, tāpēc semināra vadītāja cer, ka cilvēku izglītošana veicinās aizvien jaunu sociālo uzņēmumu rašanos.