Projekta ietvaros tapusi mācību izrāde „Kaķīša dzirnavas”


Latvijas valsts budžeta finansētā  programma “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” atklāta projektu pieteikumu otrais konkurss | biedrība „RITINEITIS” | projekts “Kultūrorientācijas pasākumi  Ukrainas civiliedzīvotāju  iekļaušanās  veicināšanai Balvu novadā” | Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/17

27.decembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā skaitītāju vērtējumam tika nodota mācību izrāde “Kaķīša dzirnavas”. Izrādi “Kaķīša dzirnavas” no oktobra līdz decembrim iestudēja režisore Maruta Castrova, scenogrāfi Andris Kaļiņins un Astra Tjunīte, kostīmu mākslinieks Andris Kaļiņins, mūzikas autors Dāvis Lāpāns, horeogrāfija Līga Moroza- Ušacka (biedrība „Terpsihora”), režisora asistenti Maija Laicāne un Andris Kaļiņins, tērpu šuvēja Anita Matute- Bordāne, aksesuāru meistare Skaidrite Veina, skaņu un gaismu nodrošināja biedrība „Balvu Teātris” un Māris Lāpāns.

Projekta vadītāja Maruta Castrova kopā ar biedrību “Ritineitis” un dažādu nozaru speciālistiem, Balvu teātra pārstāvjiem jau kopš oktobra izrādes tapšanā iesaistīja aktierus, meklēja materiālus kostīmiem, šuvējus, dekoratorus, kostīmu māksliniekus, scenogrāfu, skaņas un gaismas operatoru un citus speciālistus, dalīja lomas mācību izrādei “Kaķīša dzirnavas”, kuras mēģinājumi notika Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Sadarbība pie aktivitātes sekmēja integrēšanos, valodas uzlabošanos, sadarbības iespēju izmantošanu arī ikdienā, vēstures un Latvijas attīstības izpratni, vērtību apziņu un kopā būšanas laiku, iekļaujoties kopienā.

Inspektora sievu mācību izrādē tēlo Nijāra Čubārova, kura uz Latviju atbraukusi no Kijivas. “Es tēloju inspektora sievu Piku. Runājamā teksta man nav daudz un vārdus iemācīties nebija grūti, vienīgi esmu mazliet kautrīga, jo teātri spēlēju pirmo reizi. Es apbrīnoju latviešus par viņu teātra mīlestību. Pēc darba vakaros viņi vēl ir ieinteresēti brīvprātīgi doties uz mēģinājumiem vai realizē citus savus hobijus. Tas ir gan izaicinājums, gan atpūta,” uzskata Nijāra.

“Neviens nezina – BŪT vai NEBŪT. Notikt brīnumam vai nožēlot. Pie debesīm zvaigznes, un katrā mīļš atmiņu mirklis kā patiess brīnums. Šī gada ceļš jau aiz muguras gaist un daudzi, ko neredzam, vēl priekšā. Nebaidīsimies ielaist laimi, kas uz sliekšņa stāv. Domāsim gaiši, neatkarīgi no ārējiem notikumiem! Ļausim, lai pašā sirds viducī maza dzirkstelīte kvēlo! Ļausim šai dzirkstelei iedegt uguni! Lai 2024.gadā esam kopā ar Cerību, Ticību un Mīlestību, tad viss būs labi,” gadu mijā vēl Maruta Castrova.

Aktivitāte īstenota projekta “Kultūrorientācijas pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās veicināšanai Balvu novadā”. Projekta mērķis ir izmantojot Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīvus, nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumu kopumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, iesaistīt vismaz 40 Ukrainas civiliedzīvotājus dažādās aktivitātēs. Četru aktivitāšu laikā projekta mērķa grupa iepazīs Latvijas reģionus un to vēsturi, kultūrtelpu un iespējas, stiprinās valodas prasmes un izpratni par dialektiem, iepazīs tiesiskuma pamatus un valsts pārvalžu darbību, iedvesmosies viens no otra, kā arī kļūs par daļu no Balvu novada kopienas, kopīgi izstrādājot izrādi par godu K.Skalbes jubilejai 2024.gadā “Kaķīša dzirnavas”, tādējādi caur dažādiem kultūras, sporta un dabas elementiem, izprotot Latvijas vērtības, valstiskumu, atšķirības un līdzības, veicinot iekļaušanos Balvu novadā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis +371 26162614, e-pasts: azote@azote.lv

Biedrība „Ritineitis” realizējusi projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” realizējusi projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.
Atslēgjomas- demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība.
Instrumenti mērķa sasniegšanai- aktivitātes, apmācības, kampaņas, iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izpratnes par demokrātiju lēmumu pieņemšanas procesā paaugstināšanu.
Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta gaitā īstenotais pasākumu kopums: Ziemeļlatgales NVO platformas izveide un darbības nodrošināšana, Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas, pilsoniskās izglītības pasākumu cikls, informatīvās kampaņas, ikgadējais Ziemeļlatgales NVO pasākums „Sprēslīca”, kā arī labās prakses piemēri, īpaši brīvprātīgajā darbībā.

Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei
Īstenoti deviņi pasākumi, kas bija vērsti uz novada lielāko apdzīvoto vietu un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu, kā arī iespēju iepazīt Balvu novada potenciālu un aktīvās NVO un neformālās kopienas blakus novadu iedzīvotājiem. Iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei notikušas Balvos, Briežuciemā, Bērzpilī, Krišjāņos, Tilžā, Baltinavā, Rugājos, Viļakā un Semenovā. Pasākumu laikā diskutēts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Pasākumos piedalījās novada pašvaldības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji tika aicināti izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību, kā arī katrā norise vietā īstenota iedzīvotāju iniciēta ideja.
Pilsonisko aktivitāšu cikls sniedzis būtisku ieguldījumu projekta mērķa un rezultātu sasniegšanā, jo ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tika apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs pašvaldības līmenī, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko būs veikta diskusija starp NVO, iedzīvotājiem un pašvaldību.

Apmācības “Par un ap demokrātiju” un informatīvā kampaņa “Demokrātija un kultūra”
Vairāk nekā 200 dalībnieki piedalījušies apmācības “Par un ap demokrātiju”. Apmācību laikā bija iespēja apgūt tēmas, kas saistītas ar demokrātijas kultūru, papildināt zināšanas Digitālo rīku lietošanā, kā arī tika iekļautas tēmas, kas paaugstināja iedzīvotāju motivāciju. Apmācībās īstenotas gan attālināti, gan klātienē un tajās piedalījušies dalībnieki no nevalstiskā sektora, pašvaldības iestādēm, bibliotēkām, izglītības iestādēm. Iespēju piedalīties apmācībās izmantoja dalībnieki no dažādām apdzīvotām vietām- Balviem, Viļakas, Rugājiem, Baltinavas, Kārsavas, Alūksnes, Gulbenes, Kokneses, Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Rundāles un Liepājas. Īstenojot apmācību ciklu tika celta iedzīvotāju pašapziņa, paaugstināta pašcieņa un uzzinātas iespējas iesaistīties sabiedriskajās, pilsoniskajās aktivitātēs un pasākumos, kā plašāk izmantot un pilnveidot savus resursus, zināšanas, prasmes.
Īstenotas piecas informatīvās kampaņas “Demokrātija un kultūra”, kas bija vērstas uz novada lielāko apdzīvoto vietu un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām iniciatīvām un vēlmi tās īstenot dzīvē, par to, ko vēlas savā pašvaldībā uzlabot. Dalībnieki atzina, ka brīvā pasākuma atmosfēra, izvēlētās informēšanas metodes un plaša vietējās publikas iesaiste, ir paplašinājušas redzesloku par viņu iespējām ietekmēt politisko dienas kārtību savā novadā, iedvesmojušas paskatīties personīgāk uz katra iesaisti jaunu ideju iniciēšanā un īstenošanā, likušas iedziļināties personīgajās un kolektīvajās vērtībās, kas turpmāk varētu attīstīt sadarbību kopīgas idejas īstenošanai.

Izveidota Ziemeļlatgales NVO platforma
Apvienojot Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas izveidota NVO platforma „Mēs novadā šodien – rīt”. Platformas izveides un darbības rezultāti ir kopīga stratēģija 2021-2025.gadam, kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti; kopīga vīzija un veicamo pasākumu sadalījums starp platformas NVO, ņemot vērā katars organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus; regulārs dialogs un rezultatīva sadarbība ar novadu pašvaldībām tostarp, kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana; regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai; platformas NVO resursu mērķtiecīga papildinātība, plānojot un īstenojot dažādus pasākumus un projektus.

Ikgadējais Ziemeļlatgales NVO pasākums „Sprēslīca”
Notikuši trīs konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” pasākumi “Sprēslīca”. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.
Katra nominētā biedrība kā balvu saņēma amatnieka darinātu SPRĒSLĪCU ar aizsargzīmēm – šo darba rīku ir viegli salīdzināt ar biedrību darbību un ieguldījumu katras pašvaldības un kopienas attīstībā un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu stiprināšanā. Sprēslīca ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums, tāpēc amatnieki tajās iegriezuši rakstu zīmes, dažādus simbolus.
Iepazīstinām ar 2023.gada NVO gada balvas saņēmējiem: gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RITINEITIS”, gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Balvu vilciņš”, gada nevalstiskā organizācija brīvprātīgā darba jomā: biedrība „Kalmārs”, gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālā Organizācija”, gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Klubs AutoFan”, gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Sudraba pakavi”, gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, gada aktīvākā sieviešu nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, kopienu attīstības veicinātāja: biedrība „Ziemeļlatgales partnerība”, gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „VadiVidi”, gada nevalstisko organizāciju lieldraugs: Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāle, ideju un iniciatīvu atbalstītājs: Tālis Korlašs, novada tēla popularizētājs: „Balvu roņi”, gada interešu grupa: „Balvu vilcenes”.
Projekta vadītāja Maruta Castrova: „Konkurss un pasākums „Sprēslīca” sniedza iespēju vairāk uzzināt par Ziemeļlatgales NVO, iepazīties ar biedrību darba specifiku un veiksmes stāstiem, vairāk iepazīt vienam otru uzzināt par aktivitātēm. Katra nevalstiskā organizācija vai aktīvistu kopa ir „personība” un ir pelnījusi uzslavu- šis pasākums deva tādu iespēju. Pasākuma koncepts un formāts ir izskanējis visā Latvijā un guvis atzinību, par Ziemeļlatgales NVO interesi ir izrādījušas citas organizācijas un pašvaldības. Pasākums lika pamanīt un rēķināties ar NVO sektoru kā vienu no aktīviem palīgiem un lēmumu ietekmētājiem dažādās jomās. Reģionālās kopienas attīstībā nevalstiskajam sektoram viennozīmīgi ir liela nozīme kopienas attīstībā un lēmumu pieņemšanā. Īpašu paldies vēlos pateikt Aktīvo iedzīvotāju fondam, komandai un atbalstītājiem un novēlu iepazīt Sevi un Ziemeļlatgali!”

Raksts publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).
Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

15.decembrī skaistā, sirsnīgā un pārsteigumiem piesātinātā pasākumā “Sprēslīca” jau trešo gadu tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” laureāti:

Gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RITINEITIS”
Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Balvu vilciņš”
Gada nevalstiskā organizācija brīvprātīgā darba jomā: biedrība „Kalmārs”
Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriāla Organizācija”
Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Klubs AutoFan”
Gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Sudraba pakavi”
Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”
Gada aktīvākā sieviešu nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”
Kopienu attīstības veicinātāja: biedrība „Ziemeļlatgales partnerība”
Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „VadiVidi”
Gada nevalstisko organizāciju lieldraugs: Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāle
Ideju un iniciatīvu atbalstītājs: Tālis Korlašs
Novada tēla popularizētājs: „Balvu roņi”
Gada interešu grupa: „Balvu vilcenes”

Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana.

Fotogrāfa Kristiāna Boktas pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

27.decembrī aicinām uz mācību izrādi „Kaķīša dzirnavas”


Latvijas valsts budžeta finansētā  programma “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” atklāta projektu pieteikumu otrais konkurss | biedrība „RITINEITIS” | projekts “Kultūrorientācijas pasākumi  Ukrainas civiliedzīvotāju  iekļaušanās  veicināšanai Balvu novadā” | Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/17

27.decembrī plkst. 19:00 aicinām uz mācību izrādi “Kaķīša dzirnavas”.
Režisore Maruta Castrova
Scenogrāfs Andris Kaļiņins, Astra Tjunīte
Kostīmu mākslinieks Andris Kaļiņins
Mūzikas autors Dāvis Lāpāns
Horeogrāfija Līga Moroza- Ušacka (biedrība „Terpsihora”)
Režisora asistenti Maija Laicāne un Andris Kaļiņins
Tērpu šuvēja Anita Matute- Bordāne

Izrādi “Kaķīša dzirnavas” no oktobra līdz decembrim iestudēja režisore Maruta Castrova. Izrāde tapusi sadarbībā ar Balvu Tautas teātri, iesaistot Ukrainas iedzīvotājus. Projekta mērķa grupa sadarbosies ar biedrību, speciālistiem, Balvu novada teātra pārstāvjiem kopā izstrādāja un realizēja visas izrādes fāzes: idejas iniciācija, materiāli, dekorācijas, kostīmi, valoda, runa un saruna, lomu sadalījums. Sadarbība pie aktivitātes sekmēja integrēšanos, valodas uzlabošanos, sadarbības iespēju izmantošanu arī ikdienā, vēstures un Latvijas attīstības izpratni, vērtību apziņu un kopā būšanas laiku, iekļaujoties kopienā.

Aktivitāte īstenota projekta “Kultūrorientācijas pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās veicināšanai Balvu novadā”. Projekta mērķis ir izmantojot Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīvus, nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumu kopumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, iesaistīt vismaz 40 Ukrainas civiliedzīvotājus dažādās aktivitātēs. Četru aktivitāšu laikā projekta mērķa grupa iepazīs Latvijas reģionus un to vēsturi, kultūrtelpu un iespējas, stiprinās valodas prasmes un izpratni par dialektiem, iepazīs tiesiskuma pamatus un valsts pārvalžu darbību, iedvesmosies viens no otra, kā arī kļūs par daļu no Balvu novada kopienas, kopīgi izstrādājot izrādi par godu K.Skalbes jubilejai 2024.gadā “Kaķīša dzirnavas”, tādējādi caur dažādiem kultūras, sporta un dabas elementiem, izprotot Latvijas vērtības, valstiskumu, atšķirības un līdzības, veicinot iekļaušanos Balvu novadā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis +371 26162614, e-pasts: azote@azote.lv