Saruna par kopienas spēku un labdarību Balvos

24.maijā studijas “Azote” telpās Balvu biedrība “Ritineitis” uzņēma nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāves, lai kopā ar citiem Balvu novada pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un pašvaldības darbiniekiem runātu par labdarības darba pieredzi, iedzīvotāju iesaisti ziedošanā un kopienas aktivitātēs.

Diskusijas iniciators bija nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš jau kopš 2013. gada darbojas Preiļu un Līvānu novados ar mērķi stiprināt vietējo kopienu caur labdarību un ziedojumu piesaisti. Nodibinājums īstenot ziedotāju finansētās stipendiju programmas abu novadu bērniem un jauniešiem, Preiļu un Līvānu pašvaldību grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, palīdzību nelaimē un grūtībās nonākušiem, palīdzību Ukrainas bēgļiem, kas uzturas Preiļu novadā, kā arī sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Labdarības darbs Balvu novada aktīvākajiem iedzīvotājiem, kas darbojas nevaldības organizācijās, nebūt nav svešs. Tāpēc saruna izvērtās dzīvīga un aizraujoša – kā labiem draugiem pie kafijas un cienastu galda.

Biedrības “Mežģis” pārstāve Velga Ruduka stāstot pieredzi, organizējot palīdzības sniegšanu Ukrainas un vietējiem cilvēkiem, atzina, ka pārsvarā ziedošana notiek kā brīvprātīgā darba, laika un lietu ziedošana.

Biedrības “Ritineitis” vadītājai Marutai Castrovai un projektu vadītājai Gunitai Laicānei savukārt ir bagāta pieredze dažādu aktivitāšu rīkošanā, kur tiek vākts ziedojums. Taču viesiem no Preiļiem vispārsteidzošāk bija redzēt un uzzināt, cik ļoti biedrība prot piesaistīt brīvprātīgos palīgus un entuziastus, veidot ap sevi domubiedru kopienu, ar kuriem kopā darīt lielas lietas un piešķirt Balviem savas krāsas. Izcila ir biedrības iniciatīva rīkot pilsoniskās sabiedrības organizāciju gada balvas pasākumu – tas stiprina vietējo kopienu un veicina iedzīvotāju pašapziņu un lokālpatriotismu. Turpināt lasīšanu…

„Kur virzās demokrātijas pajūgs?”

14.maijā biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Balvu pilsētas pārvaldi organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumu „Kur virzās demokrātijas pajūgs?”. Pasākums notika brīvā dabā- Balvu pilsētas parkā. Trīs teltis norisinājās domnīcas „Es un līdzdalība!”, „Es un tiesības!”, un „Es un pienākumi”.

Pirms līdzdalības pasākuma novada skolās tika izsludināts plakātu vai kolāžu veidošanas konkurss „Kā es izprotu vārdu DEMOKRĀTIJA”. Plakāti bija apskatāmi Balvu pilsētas parkā pasākuma laikā, kur iespaidīgāko plakātu autori saņēma balvas. Skolēni labprāt iesaistījās ar savu devumu izpratnē par Demokrātijas vērtībām veidojot kolāžas un plakātus.

Kāpēc saliedētības pasākums? Svarīga – uzticēšanās, nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība, iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana. Ņemot vērā to, ka parasti iedzīvotājiem piederības sajūta vietai pašidentifikācijas skalā atrodas augstu nepieciešams attīstīt līdzdalības formas, kas plānotas un balstītas iedzīvotāju vietējā līmeņa vajadzībās, piemēram, apkaimju un kopienu attīstības iniciatīvas atbilstoši dzīves videi – mazpilsētā. Kopienu un apkaimju līmeņa aktivitātēs ir iespēja veidot iekļaujošu un atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi no etniskās izcelsmes, tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citām atšķirībām, kas var vai mēdz kļūt par izstumšanas cēloņiem (atšķirīga attieksme, stereotipi un diskriminācija). Būtiski radīt iedzīvotājiem drošu vidi, kurā tiem nav jābaidās par viedokļa paušanu. Netradicionālā veidā veidojot sabiedrības saliedēšanas pasākumu tas dos garantiju iedzīvotājiem dažādos vecumos gan izpausties gan līdzdarboties gan izprast demokrātijas un līdz dalības jēdzienus. Saliedētas sabiedrības veidošanās ir atkarīga ne tikai no valsts institūciju izveidotām atbalsta programmām un līdzdalības instrumentiem, bet arī no cilvēku savstarpējām attiecībām un cieņas pret līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās. Turpināt lasīšanu…

KOPIENU FILANTROPIJAS SEMINĀRS BALVOS

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar biedrību “Ritineitis” Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta “Labdarības aplis” ietvaros aicina vietējo kopienu aktīvistus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas līderus, pašvaldības pārstāvjus, uzņēmējus un citus interesentus, kuriem rūp sabiedrības labklājība un sociālā atbildība, uz semināru par kopienu filantropiju.

Seminārs Balvos notiks 24. maijā plkst. 15:00 studijā “AZOTE” Brīvības ielā 59 A.

Semināru mērķis ir dot impulsu mērķtiecīgi organizētam labdarības darbam Latgales pašvaldībās, daloties pieredzes apmaiņā par kopienu filantropijas darba pieredzi, akcentējot sadarbību starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pašvaldību. Viduslatgales pārnovadu fonds ir vienīgais kopienu fonds Latgalē, tāpēc var dalīties ar unikālu pieredzes stāstu un sniegt savu redzējumu un rekomendācijas filantropijas darba organizatoriem.

Semināru finansiāli atbalsta Norvēģija, Lihtenšteina un Islande granta programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

#activecitizensfoundation #Labdarībasaplis #kopienufilantropija


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

14.maijā no plkst. 11:00 līdz 14:00 Balvu parkā aicinām uz sabiedrības saliedētības pasākumu „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Biedrība „Ritineitis” un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina piedalīties sabiedrības saliedētības pasākumā „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs: darbosies trīs domnīcas “Es un līdzdalība”, “Es un tiesības” un “Es un pienākumi”, tiks izspēlētas spēles par demokrātiju, notiks skolēnu plakātu izstāde un labāko apbalvošana, projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” informatīvā diena, zirgu pajūgu parāde un kopēja biezputras gatavošana un baudīšana.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

10.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 51 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:

„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

Gada nevalstiskā organizācija: „Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja”

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Saules stari Viļakai”

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „Raibais kaķis”

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „Neatkarība Balt.”

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Balvu karate klubs”

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Silenieku skola”

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „nextHorizont”

Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Adventure club Žīguri”.

Gada labdarības nevalstiskā organizācija: biedrība „Mežģis” un „Elīzas”

Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Nūjot prieks”

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”

Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Guntars Skutels

Nevalstisko organizāciju lieldraugs: Balvu novada pašvaldība

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Fotogrāfa Kristiāna Boktas pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 10.martā aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana un pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Iepazīstinām Jūs ar nominācijās izvirzītajiem pretendentiem:

Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Radošās idejas”, „Ritineitis”, „Ziemeļlatgales partnerība”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: sieviešu biedrība „Ūdensroze”, „Razdoļje”, „Ritineitis”, „Dzērvenīte”, „Balvu Vilciņš”, „nextHorizont”, „Nāc un Tusē”, „Ziemeļlatgales partnerība”, „Terpsihora”, „Saules stari Viļakai”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: „Kalmārs”, „VISION”, „Raibais Kaķis”, „Redaktoru klubiņš”, „nextHorizont”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komitejas jauniešu nodaļa”, „Terpsihora”, „Viko”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Mežģis”, „Neredzīgo biedrības Balvu organizācija”, „Savi”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA”, nodibinājums “Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”, „Neatkarība Balt.”.

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: „Nūjot prieks”, „Kalmārs”, volejbola klubs „Balvi”, futbola klubs „Balvu vilki”, „Klubs AutoFan”, hokeja klubs „Žīguri MRS”, „Balvu karate klubs”, „PRO.ini”.

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Mežģis”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Klubs AutoFan”, „Kalmārs”, „Adventure club Žīguri”, „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Sudraba pakavi”, „Balvu Amatnieku biedrība” „Balvu teātris”, „Spieķi vējā”, „Attīstības horizonti”.

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”, „Mežģis”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Silenieku skola”, „PRO.ini”.

Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe” „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Balvu pensionāru biedrība”, „Mežģis”.

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: „Spieķi vējā”, Eiroreģions „Pleskava, Livonija”, „Razdoļje”, sieviešu biedrība „Ūdensroze”, „Saime”, „Pēdas K”, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība „Vaivariņi”, „Silenieku Skola”, „nextHorizont”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Saule stari Viļakai”, „Ritineitis”, „Virica”, „Adventure club Žīguri”.

Gada debija nevalstiskajā sektorā: „Nūjot prieks”, „VadiVidi”, „Mežģis”.

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”, Balvu novada pašvaldība, biedrība “Ritineitis”, Ilga Oplucāne, Edgars Kaļva „Kureti”, Larisa Berne, Zinaida Popova, Iveta Useniece, biedrība „Rodošās idejas”, Sarmīte Tuča, z/s „Urgas”, Biruta Vizule, Ilona Džigure, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Rudīte Krūmiņa, Vilis Žogota, Anita Daščenko, Andris Baikovs, Pēteris Igaunis, Inese Šaicāne, Rita Borisova.

Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Ieva Lauskiniece, Dace Šulta, Ieva Leišavniece, Anita Kairiša, Maruta Castrova/ Gunita Laicāne. Vineta Zeltkalne, Marija Duļbinska, Ilga Oplucāne, Guntars Skutels, Larisa Berne, Maruta Paidere, Zinaida Popova

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana 2023.gada 10.martā plkst. 19:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”

Piedalās Sabīne Krilova izdziedot „Pavasara burvību”. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks divās daļās, tā laikā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām. Aicinām biedrības un to atbalstītājus pieteikt savu dalību pa tālruni 29445914.
Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Aicinām pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva 2022”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” aicina iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikt (pieteikuma anketa) nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva 2022”.

Konkursa mērķis- apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Pretendenti tiek izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās: Gada nevalstiskā organizācija, Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā, Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni, Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā, Gada radošākā nevalstiskā, organizācija, Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija, Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija, Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija, Gada debija nevalstiskajā sektorā, Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs un Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā.

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai, aizpildot anketu. Derīgas būs tās anketas, kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām, nosaucot nevalstisko organizāciju. Viena nevalstiskā organizācija var tikt pieteikta vairākām nominācijām.

Kandidatūras Konkursam izvirzāmas no 2023.gada 12.janvāra līdz 3.februārim, aizpildot anketu tiešsaistē: https://ej.uz/nvobalva22, iesniedzot pieteikuma anketu biedrībā „RITINEITIS”, Brīvības ielā 59a (studija Azote), Balvi, Balvu novads, LV- 4501 vai nosūtot uz e-pastu nvobalvi@gmail.com
Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiek 2023.gada februārī Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”.

Biedrība “RITINEITIS” no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 1.martam īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Pielikumi:

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.