Tilžā īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai

ĪSTENOTĀS INICIATĪVAS KOPSAVILKUMS

2021.gada 31.jūlijā Tilžā notika iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Čiulis satiek čangali”. Kuras mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties diskusijas, tika pārrunāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses.

Aktīvi piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības vadītājs Sergejs Maksimovs, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, Latvijas Sarkanā Krusta Tilžas komiteja, biedrība „Balvu teātris”, biedrība „NextHorizont”, Tilžas pagasta sieviešu biedrība “Tilžas Oāze”, biedrība “Sudraba pakavi”, Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība “Saime” un biedrība “Pārupe 10”.
Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Tika izvirzītas vairākas iedzīvotāju iniciatīvas, bet apspriežoties ar iedzīvotājiem īstenošanai tika izvēlētā iniciatīva kopīgi piedaloties talkās sakopt, sakārtot un apzaļumot teritoriju Tilžas centrā izveidojot rožu dārzu.

Maijā tika uzsākta izvirzītās iniciatīvas īstenošana. 14. un 28.maijā biedrības „nextHorizont” vadītājas Daiga Lukjanovas aicināti 12 vietējās kopienas iedzīvotāji piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā, lai iekārtotu rožu dārza teritoriju. Pirms tam kopīgi organizēta rožu stādu iegāde, ar iedzīvotāju iniciatīvu sagādāta rozēm nepieciešamā zeme, ar biedrības „Ritineitis” atbalstu iegādāts mulčējamais materiāls, keramzīts, mēslojums rozēm un stādītas rozes.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi noskaidrots kā notiek darbu saskaņošana, atļauju saņemšana, ja tā ir nepieciešamas. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Tilžas aktīvākās biedrības „nextHorizont” vadītāja Daiga Lukjanova atzina cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, kultūras iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvai Tilžas cents ir kļuvus sakoptāks un vizuāli pievilcīgāka. Lai īstenotu iniciatīvu darbos iesaistījušies kopienas iedzīvotāji, kultūras, izglītības darbinieki, biedrību un pašvaldības pārstāvji. Iedzīvotāji arī turpmāk ir motivēti rūpēsies par apkārtējo vidi, rīkot talkas, laistīt, kopt un pieskatīt iestādītās rozes.

Projekta vadītāja Maruta Castrova ir pārliecināta, ka ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tiek apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko ir notikušas diskusijas starp NVO, kopienas iedzīvotājiem un pašvaldību.

Pašvaldības, valsts institūciju, NVO un iedzīvotāju kopīgas diskusijas, kas notika pilsonisko aktivitāšu ietvaros, palielinājuši dzīvotāju ticību spējai ietekmēt lēmumus vietējā līmenī, kā arī palielina arī to cilvēku skaitu, kuri būs gatavi ne tikai iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet arī lēmumu pieņemšanā, iesaistoties NVO kā biedri vai brīvprātīgie.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.