Medņevā īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

3.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Viļakas novads –no Marienhauzenas dārgumiem līdz pierobežai

ĪSTENOTĀS INICIATĪVAS KOPSAVILKUMS

Īstenota iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Pavasaris Semenovā” iedzīvotāju izvirzītā iniciatīva- pie Tautas nama zaļajos laukumos iekārtots jauns vides objekts- lielie puķu podi, kuros vasaras periodā tiks sastādītas puķes, rudenī taps noformējumi Latvijas svētkiem un ziemas periodā tos rotās Ziemassvētku noformējums. Medņevas pagasta kultūras pašdarbnieku kolektīvi, pagasta iedzīvotāji vienmēr aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Īpaši spēcīga šeit ir latgaliskās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcija un īpašs ir pagasta festivāls “Ermoņiku skaņas” uz kuru sabrauc muzikanti un skatītāji no visas Latvijas un ne tikai. Visi pasākumi ir ļoti apmeklēti. Medņevas iedzīvotāju kopiena aktīvi līdzdarbojas pagasta sabiedriskajā dzīvē un piepildītā kultūras dzīve tos vēl vairāk motivē būt aktīviem.

30.aprīlī, mostoties dabai, biedrības „Kopā varam” vadītāja Skaidrīte Šaicāne aicināja kopienas un apkaimes iedzīvotājus uz Tautas nama apkārtējās teritorijas sakopšanas talku. Talkas laikā pie Tautas nama uzstādīti puķi podi un veikti puķu podu krāsošanas darbi, stādītas un iekoptas puķes un augi. Talkā piedalījās 9 pieaugušie un 10 Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” bērni. Pirms talkas kopīgi organizēti puķu podu piegādes risinājumi, ar iedzīvotāju iniciatīvu sagādāta puķu podiem nepieciešamā zeme. Puķu podi iegādāti ar biedrības „Ritineitis” un pagasta pārvaldes atbalstu.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi noskaidrots kā notiek darbu saskaņošana, atļauju saņemšana, ja tā ir nepieciešamas. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā un iegūstot līdzfinansējumu iniciatīvais īstenošanai iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Medņevas aktīvākās biedrības „Kopā varam” vadītāja Skaidrīte Šaicāne atzina cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, kultūras iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvai vide pie tautas nama ir kļuvusi sakoptāka un vizuāli pievilcīgāka. Lai īstenotu iniciatīvu darbos iesaistījušies kopienas iedzīvotāji, kultūras, izglītības darbinieki, biedrību un pašvaldības pārstāvji. Iedzīvotāji arī turpmāk ir motivēti rūpēsies par apkārtējo vidi, rīkot talkas, stādīt augus puķu podos, rūpēties par tiem laistot un kopjot, kā arī veidojot tiem noformējumus svētkiem.

Projekta vadītāja Maruta Castrova ir pārliecināta, ka ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tiek apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko ir notikušas diskusijas starp NVO, kopienas iedzīvotājiem un pašvaldību. Pašvaldības, valsts institūciju, NVO un iedzīvotāju kopīgas diskusijas, kas notika pilsonisko aktivitāšu ietvaros, palielinājuši dzīvotāju ticību spējai ietekmēt lēmumus vietējā līmenī, kā arī palielina arī to cilvēku skaitu, kuri būs gatavi ne tikai iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet arī lēmumu pieņemšanā, iesaistoties NVO kā biedri vai brīvprātīgie.

 

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.