Informatīvā kampaņa Viļakā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

28.maijā Viļakā, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, norisinājās informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”. Kampaņa vērsta uz novada lielāko apdzīvoto vietu (ciemu) un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu un īstenota informatīvās telts formātā, piedāvājot gan informatīvus materiālus, gan sarunas par demokrātijas tematiku, tostarp izspēlējot dažādas spēles ar iespēju saņemt veicināšanas balvas. Informatīvajās kampaņā piedalījās 39 dalībnieki.
Uz sarunām par demokrātijas tematiku aicināja biedrības „Ritineitis” vadītāja Maruta Castrova, Balvu pensionāru biedrības vadītāja Zinaida Logina un Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja, biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedre Sandra Zalcmane. Ekspertes pārstāvētā Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai.

Iepazīstoties ar pasākuma dalībniekiem, tika izmantota spēle “Vērtību ABC”, katram dalībniekam tika dota iespēja izvēlēties kādu no vērtību kārtīm, lai turpinātu dalīties, ko katrs saprot ar šo vērtību, kā tā darbojas ikdienā, cik daudz katrs izmanto šo vērtību ikdienā, kā to izmanto. Kā galvenie temati, par ko labprāt diskutēja dalībnieki, bija par demokrātiju. Pārdomu rezultātā dalībnieki uzsvēra, ka demokrātiju saredz godīgās un regulārās vēlēšanās, kur ir iesaistījušās dažādas partijas, un pilsoņiem ir iespēja mijiedarboties ar šiem vēlētiem pārstāvjiem regulāri.

Sarunās par iedzīvotāju iniciatīvām un vēlmi tās īstenot dzīvē, par to, ko vēlas savā pašvaldībā uzlabot piedalījās Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks, Ziemeļlatgales partnerības valdes priekšsēdētāja Mārīte Orniņa un Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Šmite.

Aktivitātes deva iespēju dzirdēt vispārējo noskaņu, kas vērsta uz pilsoņu līdzdalību gan konkrētā pasākumā, gan savas dzīvesvietas/ novada dzīvē. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām. Dalībnieki atzina, ka sāk saskatīt, ka šis ir veids, kā var īstenot savu ideju, tikšanās ietvars deva impulsu jaunu ideju plānošanai.

Pasākuma atmosfēra, izvēlētās informēšanas metodes un vietējās publikas iesaiste, ir paplašinājušas dalībnieku redzesloku par viņu iespējām ietekmēt politisko dienas kārtību savā novadā; iedvesmojušas paskatīties personīgāk uz katra iesaisti jaunu ideju iniciēšanā un īstenošanā; likušas iedziļināties personīgajās un kolektīvajās vērtībās, kas turpmāk varētu attīstīt sadarbību kopīgas idejas īstenošanai.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.