Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 23.jūlijā pl. 9:00, laukumā pie Krišjāņu tautas nama iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „STABURAGA NOSLĒPUMS”. Tā mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākums un tā norise veidota pēc teikas „Kā radušies Krišjāņi” motīviem. „Reiz dzīvojuši divi braši vīri Krišs un Jānis. Krišs dzīvojis savā būdiņā upes vienā krastā, bet Jānis upes pretējā krastā. Un tā viņi dienu no dienas viens pie otra ciemos gājuši pāri upei pa šauru laipiņu, kas savienojusi upes krastus. Tā viņi tur dzīvojuši līdz kādu dienu abi izlēmuši, ka vajadzētu būvēt māju, bet nekādi nevarējuši vienoties kurā upes krastā tad to celt, līdz abi izdomājuši, ka jāiet spēkoties un kurš vinnēs, tas arī noteikšot kurā vietā to būvēt! Tā kā Krišs bija augumā padevies stiprāks un lielāks viņš Jāni ātri uzvarējis! Nu tik abi ķērušies pie darba un Kriša izvēlētajā vietā māja drīz vien bijusi gatava un nu tai vajadzēja dot nosaukumu! Krišs protams gribējis to saukt par Kriša māju, bet Jānis strīdējies pretī un teicis ka to vajag saukt par Jāņa māju, jo viņš arī esot palīdzējis to celt un ja viņi kādreiz saķildošoties, tad Krišs viņu bez problēmām varēšot izdzīt. Tā viņi tur ķildojušies, taču vēlāk ar vēsu prātu apdomājuši un Krišs teicis ka tad jau mājai nosaukumu vajagot veidot no abu vārdiem! Jānis šim variantam labprāt piekritis un tā arī radies Krišjāņu pagasta vārds! Gribiet ticiet, negribiet neticiet, bet tā veci ļaudis stāstījuši!”

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, novada pašvaldības pārstāvis izpilddirektores vietniece Tamāra Locāne, deputāte- Ruta Cibule, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, LSK Balvu komitejas jauniešu organizācijas, biedrība „Kopīgi”, biedrība „Balvu teātris”, biedrības „Rudzupuķe” pārstāvji, viesis no AS Latvijas valsts meži, Krišjāņu pagasta vadība.

Norises vietā notiek Zaļais tirdziņš, kurā pulcējas mājražotāji, amatnieki, zemnieki un citi tirgoties gribētāji. Koncertē Sintija Svelme un uzstājas vietējie pašdarbības kolektīvi. Pasākuma laikā tika organizēts iedzīvotāju konkurss, kur par pareizām atbildēm saņemtas balvas- maisiņi vai krekliņi ar projekta logo.

LSK Balvu komitejas jauniešu organizācijas brīvprātīgie pasākuma laikā demonstrēja bērniem pirmās palīdzības iemaņas. Zināt, kādi ir pirmie rīcības soļi, ja noticis nelaimes gadījums, ir ļoti svarīgi. Varbūt, pateicoties šim “mazajam darbiņam”, tiks novērsti draudi veselībai un izglābta dzīvība.

Iedzīvotājiem dota iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar jaunajiem domes deputātiem un sadarbības iespējām.

Iedzīvotāju diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem: Dažādu problēmu risināšana pašvaldībās parasti ir attiecīgās jomas speciālistu un politisko amatpersonu rokās, taču iniciatīvu pieredze liecina, ka problēmu risināšanā iedzīvotāji var sniegt nozīmīgu devumu, tādējādi panākot tādus risinājumus, kurus atbalsta vairākums vietējo iedzīvotāju. Tādas aktīvas pieredzes pagastos visos vēl nav, taču iedzīvotāju iesaistīšanai dažādu problēmu risināšanā ir pozitīva dinamika.

Diskusijā izteiktās pretenzijas: Ceļi to sakārtošana, nav izpildīts solījums pretputekļu apstrāde grants ceļiem, publiskās peldvietas nepieciešamība, pasākums- “Cepures ēšana”, atrisināt ūdens padeves jautājumu dzīvokļu mājās, turpināt paplašināt bērnu rotaļu laukumu, tilts pār Dūkšupi, āra estrāde, atkritumu tvertnes, āra galdi un soli atpūtas vietā, Jumts tek mājai Nr.3 īpaši 16 dzīvoklis (lietus laikā istabā ūdens līdz potītēm smēlu visu nakti-pensionāre), satiksmi pa taisno jo citādi 7.30 izbrauc caur Bērzpili, kur jau tā iet daudz autobusu un uz māju var tikt no Balviem 16.30- ko visu dienu darīt?, vēlētos ik pa laikam tikties ar novada vadību, būt sadzirdētiem un vairāk ieklausīties parastajos iedzīvotājos.

Pašvaldības pārstāvji atzina, ka veids, kādā parasti agrāk tika rīkotas iedzīvotāju apspriedes, nav bijis veiksmīgs, jo tajās piedalījās ļoti neliela iedzīvotāju daļa, Dažādu problēmu apspriešanai pašvaldības pārstāvji kopā ar NVO sektoru nolēma arī turpmāk doties pie iedzīvotājiem, rīkojot tikšanās ārpus telpām, piemēram, dažādos laukumos, bērnu rotaļu laukumā, tirgus laukumā, un tā iesaistot daudz vairāk iedzīvotāju, arī tos, kuri citādi iniciatīvai nebūtu pievienojušies. Tādā veidā tirgus apmeklētāji dažkārt no nejaušiem garāmgājējiem kļuva par aktīviem viedokļa paudējiem. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka, uzlabojot tikšanās norises kārtību, kā arī rīkojot tās regulāri, nosakot konkrētu mērķi, var uzlabot iedzīvotāju iesaisti, tā notiek jēgpilni un argumentēti. Pašvaldība ņēma vērā šajās diskusijās norādītās satiksmes organizēšanas problēmas. kā arī piedāvātos risinājumus, kā izbraukšanu padarīt lietderīgāku.

Iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas: Prieks, ka iedzīvotāji ir gatavi diskutēt, uzklausīt un iesaistīties! Izvirzītās iniciatīvas: klaču soliņš, noslēpumu aka, soli, foto rāmis pie Staburaga, pieejamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām arī ratiņkrēslos, koka šūpoles, skaistu norādi, spēli, grilu, koka skulptūra, šūpoles ar jumtiņu.

Īstenošanai izvirzīta iniciatīva: Apspriežoties ar iedzīvotājiem balsojot īstenošanai izvirzīta iniciatīva- dizainisks foto rāmis pie Krišjāņu Staburaga, kur tūristiem fotografēties tādējādi reklamējot atpūtas vietu Krišjāņos. Paši iedzīvotāji uzkopj un sakārto atpūtas vietu, rīkojot talkas 4x gadā. Biedrība „Ritineitis”, projekta ietvaros, atbalsta iniciatīvu nodrošinot materiālus fotorāmja izgatavošanai.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.