Saruna par kopienas spēku un labdarību Balvos

24.maijā studijas “Azote” telpās Balvu biedrība “Ritineitis” uzņēma nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāves, lai kopā ar citiem Balvu novada pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un pašvaldības darbiniekiem runātu par labdarības darba pieredzi, iedzīvotāju iesaisti ziedošanā un kopienas aktivitātēs.

Diskusijas iniciators bija nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš jau kopš 2013. gada darbojas Preiļu un Līvānu novados ar mērķi stiprināt vietējo kopienu caur labdarību un ziedojumu piesaisti. Nodibinājums īstenot ziedotāju finansētās stipendiju programmas abu novadu bērniem un jauniešiem, Preiļu un Līvānu pašvaldību grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, palīdzību nelaimē un grūtībās nonākušiem, palīdzību Ukrainas bēgļiem, kas uzturas Preiļu novadā, kā arī sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Labdarības darbs Balvu novada aktīvākajiem iedzīvotājiem, kas darbojas nevaldības organizācijās, nebūt nav svešs. Tāpēc saruna izvērtās dzīvīga un aizraujoša – kā labiem draugiem pie kafijas un cienastu galda.

Biedrības “Mežģis” pārstāve Velga Ruduka stāstot pieredzi, organizējot palīdzības sniegšanu Ukrainas un vietējiem cilvēkiem, atzina, ka pārsvarā ziedošana notiek kā brīvprātīgā darba, laika un lietu ziedošana.

Biedrības “Ritineitis” vadītājai Marutai Castrovai un projektu vadītājai Gunitai Laicānei savukārt ir bagāta pieredze dažādu aktivitāšu rīkošanā, kur tiek vākts ziedojums. Taču viesiem no Preiļiem vispārsteidzošāk bija redzēt un uzzināt, cik ļoti biedrība prot piesaistīt brīvprātīgos palīgus un entuziastus, veidot ap sevi domubiedru kopienu, ar kuriem kopā darīt lielas lietas un piešķirt Balviem savas krāsas. Izcila ir biedrības iniciatīva rīkot pilsoniskās sabiedrības organizāciju gada balvas pasākumu – tas stiprina vietējo kopienu un veicina iedzīvotāju pašapziņu un lokālpatriotismu. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Aizvadīts sabiedrības līdzdalības pasākums ”Kur virzās demokrātijas pajūgs?”

14.maijā biedrība ”Ritineitis” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Balvu pilsētas pārvaldi organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumu- informatīvo dienu „Kur virzās demokrātijas pajūgs?”. Pasākums notika brīvā dabā – Balvu pilsētas parkā. Trīs teltis norisinājās domnīcas „Es un līdzdalība!”, „Es un tiesības!”, un „Es un pienākumi”.

Pirms līdzdalības pasākuma novada skolās tika izsludināts plakātu vai kolāžu veidošanas konkurss ”Kā es izprotu vārdu DEMOKRĀTIJA”. Plakāti bija apskatāmi Balvu pilsētas parkā pasākuma laikā, kur iespaidīgāko plakātu autori saņēma balvas. Skolēni labprāt iesaistījās ar savu devumu izpratnē par Demokrātijas vērtībām veidojot kolāžas un plakātus.

Kāpēc saliedētības pasākums? Svarīga – uzticēšanās, nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība, iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana. Ņemot vērā to, ka parasti iedzīvotājiem piederības sajūta vietai pašidentifikācijas skalā atrodas augstu nepieciešams attīstīt līdzdalības formas, kas plānotas un balstītas iedzīvotāju vietējā līmeņa vajadzībās, piemēram, apkaimju un kopienu attīstības iniciatīvas atbilstoši dzīves videi – mazpilsētā. Kopienu un apkaimju līmeņa aktivitātēs ir iespēja veidot iekļaujošu un atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi no etniskās izcelsmes, tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citām atšķirībām, kas var vai mēdz kļūt par izstumšanas cēloņiem (atšķirīga attieksme, stereotipi un diskriminācija). Būtiski radīt iedzīvotājiem drošu vidi, kurā tiem nav jābaidās par viedokļa paušanu.

Netradicionālā veidā veidojot sabiedrības saliedēšanas pasākumu tas dos garantiju iedzīvotājiem dažādos vecumos gan izpausties gan līdzdarboties gan izprast demokrātijas un līdz dalības jēdzienus. Saliedētas sabiedrības veidošanās ir atkarīga ne tikai no valsts institūciju izveidotām atbalsta programmām un līdzdalības instrumentiem, bet arī no cilvēku savstarpējām attiecībām un cieņas pret līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās.

Katrā domnīcā notika gan spēles, gan sarunas, gan ierosinājumi par dažādām tēmām, tajā skaitā arī kur virzās pilsēta. Vai tā var būt Ziemeļlatgales pērle, vai saullēkta vai saules pilsēta, varbūt vieta senioru labsajūtai un labbūtībai. Izvirzījās arī sauklis, ka Balvi ir pilsēta, kuras talanti ir visā pasaulē, arī neizmantoto iespēju pilsēta. Protams, kā jau visur neizpalika arī kritika un aizrādījumi, taču kopēja biezputras baudīšana un turpmākās sarunas iedzīvotājus saliedēja. Domnīcās varēja sastapt gan bērnus, gan sirmgalvjus, gan šobrīd novadā dzīvojošās ukraiņu ģimene. Šāda līdzdalības forma un ideju ģenerēšana bija visiem interesanta.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

„Kur virzās demokrātijas pajūgs?”

14.maijā biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Balvu pilsētas pārvaldi organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumu „Kur virzās demokrātijas pajūgs?”. Pasākums notika brīvā dabā- Balvu pilsētas parkā. Trīs teltis norisinājās domnīcas „Es un līdzdalība!”, „Es un tiesības!”, un „Es un pienākumi”.

Pirms līdzdalības pasākuma novada skolās tika izsludināts plakātu vai kolāžu veidošanas konkurss „Kā es izprotu vārdu DEMOKRĀTIJA”. Plakāti bija apskatāmi Balvu pilsētas parkā pasākuma laikā, kur iespaidīgāko plakātu autori saņēma balvas. Skolēni labprāt iesaistījās ar savu devumu izpratnē par Demokrātijas vērtībām veidojot kolāžas un plakātus.

Kāpēc saliedētības pasākums? Svarīga – uzticēšanās, nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība, iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana. Ņemot vērā to, ka parasti iedzīvotājiem piederības sajūta vietai pašidentifikācijas skalā atrodas augstu nepieciešams attīstīt līdzdalības formas, kas plānotas un balstītas iedzīvotāju vietējā līmeņa vajadzībās, piemēram, apkaimju un kopienu attīstības iniciatīvas atbilstoši dzīves videi – mazpilsētā. Kopienu un apkaimju līmeņa aktivitātēs ir iespēja veidot iekļaujošu un atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi no etniskās izcelsmes, tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citām atšķirībām, kas var vai mēdz kļūt par izstumšanas cēloņiem (atšķirīga attieksme, stereotipi un diskriminācija). Būtiski radīt iedzīvotājiem drošu vidi, kurā tiem nav jābaidās par viedokļa paušanu. Netradicionālā veidā veidojot sabiedrības saliedēšanas pasākumu tas dos garantiju iedzīvotājiem dažādos vecumos gan izpausties gan līdzdarboties gan izprast demokrātijas un līdz dalības jēdzienus. Saliedētas sabiedrības veidošanās ir atkarīga ne tikai no valsts institūciju izveidotām atbalsta programmām un līdzdalības instrumentiem, bet arī no cilvēku savstarpējām attiecībām un cieņas pret līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās. Turpināt lasīšanu…

KOPIENU FILANTROPIJAS SEMINĀRS BALVOS

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar biedrību “Ritineitis” Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta “Labdarības aplis” ietvaros aicina vietējo kopienu aktīvistus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas līderus, pašvaldības pārstāvjus, uzņēmējus un citus interesentus, kuriem rūp sabiedrības labklājība un sociālā atbildība, uz semināru par kopienu filantropiju.

Seminārs Balvos notiks 24. maijā plkst. 15:00 studijā “AZOTE” Brīvības ielā 59 A.

Semināru mērķis ir dot impulsu mērķtiecīgi organizētam labdarības darbam Latgales pašvaldībās, daloties pieredzes apmaiņā par kopienu filantropijas darba pieredzi, akcentējot sadarbību starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pašvaldību. Viduslatgales pārnovadu fonds ir vienīgais kopienu fonds Latgalē, tāpēc var dalīties ar unikālu pieredzes stāstu un sniegt savu redzējumu un rekomendācijas filantropijas darba organizatoriem.

Semināru finansiāli atbalsta Norvēģija, Lihtenšteina un Islande granta programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

#activecitizensfoundation #Labdarībasaplis #kopienufilantropija


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

14.maijā no plkst. 11:00 līdz 14:00 Balvu parkā aicinām uz sabiedrības saliedētības pasākumu „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Biedrība „Ritineitis” un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina piedalīties sabiedrības saliedētības pasākumā „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs: darbosies trīs domnīcas “Es un līdzdalība”, “Es un tiesības” un “Es un pienākumi”, tiks izspēlētas spēles par demokrātiju, notiks skolēnu plakātu izstāde un labāko apbalvošana, projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” informatīvā diena, zirgu pajūgu parāde un kopēja biezputras gatavošana un baudīšana.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.