Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Aizvadīts sabiedrības līdzdalības pasākums ”Kur virzās demokrātijas pajūgs?”

14.maijā biedrība ”Ritineitis” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Balvu pilsētas pārvaldi organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumu- informatīvo dienu „Kur virzās demokrātijas pajūgs?”. Pasākums notika brīvā dabā – Balvu pilsētas parkā. Trīs teltis norisinājās domnīcas „Es un līdzdalība!”, „Es un tiesības!”, un „Es un pienākumi”.

Pirms līdzdalības pasākuma novada skolās tika izsludināts plakātu vai kolāžu veidošanas konkurss ”Kā es izprotu vārdu DEMOKRĀTIJA”. Plakāti bija apskatāmi Balvu pilsētas parkā pasākuma laikā, kur iespaidīgāko plakātu autori saņēma balvas. Skolēni labprāt iesaistījās ar savu devumu izpratnē par Demokrātijas vērtībām veidojot kolāžas un plakātus.

Kāpēc saliedētības pasākums? Svarīga – uzticēšanās, nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība, iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana. Ņemot vērā to, ka parasti iedzīvotājiem piederības sajūta vietai pašidentifikācijas skalā atrodas augstu nepieciešams attīstīt līdzdalības formas, kas plānotas un balstītas iedzīvotāju vietējā līmeņa vajadzībās, piemēram, apkaimju un kopienu attīstības iniciatīvas atbilstoši dzīves videi – mazpilsētā. Kopienu un apkaimju līmeņa aktivitātēs ir iespēja veidot iekļaujošu un atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi no etniskās izcelsmes, tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citām atšķirībām, kas var vai mēdz kļūt par izstumšanas cēloņiem (atšķirīga attieksme, stereotipi un diskriminācija). Būtiski radīt iedzīvotājiem drošu vidi, kurā tiem nav jābaidās par viedokļa paušanu.

Netradicionālā veidā veidojot sabiedrības saliedēšanas pasākumu tas dos garantiju iedzīvotājiem dažādos vecumos gan izpausties gan līdzdarboties gan izprast demokrātijas un līdz dalības jēdzienus. Saliedētas sabiedrības veidošanās ir atkarīga ne tikai no valsts institūciju izveidotām atbalsta programmām un līdzdalības instrumentiem, bet arī no cilvēku savstarpējām attiecībām un cieņas pret līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās.

Katrā domnīcā notika gan spēles, gan sarunas, gan ierosinājumi par dažādām tēmām, tajā skaitā arī kur virzās pilsēta. Vai tā var būt Ziemeļlatgales pērle, vai saullēkta vai saules pilsēta, varbūt vieta senioru labsajūtai un labbūtībai. Izvirzījās arī sauklis, ka Balvi ir pilsēta, kuras talanti ir visā pasaulē, arī neizmantoto iespēju pilsēta. Protams, kā jau visur neizpalika arī kritika un aizrādījumi, taču kopēja biezputras baudīšana un turpmākās sarunas iedzīvotājus saliedēja. Domnīcās varēja sastapt gan bērnus, gan sirmgalvjus, gan šobrīd novadā dzīvojošās ukraiņu ģimene. Šāda līdzdalības forma un ideju ģenerēšana bija visiem interesanta.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.