Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana Balvu un Viļakas novados

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) 4.aktivitāti „Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā novadā”, kā arī balstoties uz katra novada iedzīvotāju un jauniešu sagatavoto rezolūciju, kā arī katra novada regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas sanāksmēs nolemto un ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu balsojumu foruma laikā, tika izsludināta projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un no 2017.gada maija mēneša katrā novadā tika īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas– miniprojekti.
Īstenojot Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas vietējā sabiedrība un jaunieši guva pārliecību par savām spējām ietekmēt vietējās sabiedrības ikdienu un lēmumus, kas skar sabiedrībai nozīmīgas jomas.

JAUNIEŠU NEFORMĀLĀ GRUPA „EŽI” PROJEKTS „LECAM KOPĀ!”
„Viļakas jaunieši piedalījās biedrības „RITINEITIS” Sabiedrības integrācijas fonda projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” rīkotajā aktivitātē „Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana Balvu un Viļakas novados” un izstrādāja iniciatīvu projektu- „Lecam kopā!”, kura mērķis bija iegādāties divus ātrgaitas zābaku pārus jauniešu aktivitāšu dažādošanai un lietderīga brīvā laika pavadīšanai.
Esam sajūsmā par jaunā inventāra iegādi, kuru izmantosim dažādās Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra aktivitātēs un pasākumos. Lai pārvietotos ar zābakiem, ir jāievēro stingri drošības noteikumi un šis process nav nemaz tik vienkāršs, tāpēc šobrīd mācāmies paši, bet drīz varēsim iepriecināt arī citus.
Projekta kopējā summa bija 260 euro- 200 euro finansējums tika piešķirts no minētā projekta, savukārt Viļakas novada dome projektu līdzfinansēja 60 euro apmērā”- Sandis Leitens

JAUNIEŠU BIEDRĪBA „NEXTHORIZONT” PROJEKTS „AUGSTĀK! TĀLĀK! STIPRĀK!”
Projekta mērķis: Nodrošināt izaugsmes iespējas sporta jomā Tilžas un blakus pagastu (Krišjāņi, Vectilža, Bērzpils) bērniem un jauniešiem, padziļinot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī attīstīt dzīvei noderīgas prasmes.
Projekta aktivitāšu realizēšana sniedza bērniem un jauniešiem jaunas iespējas savu talantu attīstībai un pilnveidei sporta jomā. Bērni un jaunieši tika iesaistīti sportiskajās aktivitātēs, sarīkojot draudzības spēles volejbolā, basketbolā Balvu novada Tilžas pagasta līmenī. Tiekoties ar jauniešiem no kaimiņu skolas, jauniešiem bija iespēja kontaktēties, sarunāties, atrast jaunus draugus, kas ir būtiski mūsdienu sabiedrībā. Atjaunotais volejbola laukums dos iespējas regulārām sporta aktivitātēm svaigā gaisā, kas ir viens no priekšnoteikumiem labai veselībai, kas ir primārais jebkuram cilvēkam un it īpaši bērniem un jauniešiem, kuri aug un attīstās. Strītbola laukumā basketbola groza uzstādīšana dod jauniešiem gandarījumu par paveikto un iespēju trenēties svaigā gaisā siltajā laika periodā.

BALVU DOMUBIEDRU GRUPAS PROJEKTS “DZĪVE KĀ CEĻOJUMS”
Neformāla domubiedru grupa sagatavoja un iesniedza projektu “Dzīve kā ceļojums”, kura mērķis: Izdekorēt un Balvu pilsētā uzstādīt velosipēdus, kas kalpotu kā vienots Balvu pilsētas noformējums Balvu novada svētkiem, kuru tēma šogad ir ceļojums un svētku simbols ir velosipēds.
Uzstādītie velosipēdi papildināja jau esošo pilsētas noformējumu un pilsēta kopumā izskatījās daudz glītāka un sakoptāka. Domubiedri uzskata, ka ir svarīgi, lai visapkārt valdītu tīrība, bet ne mazāk svarīgs ir saistošs noformējums, kas parāda to, ka pilsētā rūpējas arī par estētisko baudījumu un svētku noskaņas radīšanu. Tāpat vienots noformējums lika apstāties un uzkavēties arī pilsētas viesiem. Izdekorētie velosipēdi priecēja Balvu novada svētku dalībniekus un pilsētas viesus visu vasaru

„REKAVAS AUDĒJAS” PROJEKTS „TRADICIONĀLO UN MŪSDIENĪGO AUŠANAS PRASMJU PILNVEIDOŠANA REKOVĀ”
„Projekta realizācija nodrošinās plašai iedzīvotāju auditorijai iepazīties ar aušanu un pilnveidot jau esošas prasmes šajā jomā. Līdz ar to saglabāsim mūsu priekšteču apgūtās prasmes aušanā. Mazajās aušanas stellēs varēs apgūt pašus pamatus, varēs iemācīties dažādas aušanas tehnikas. Tas tiks darīts gan meistardarbnīcās, gan mājturības stundās, gan interešu pulciņu nodarbībās.
Dzīvē viss attīstās un tāpēc projekta realizācija dos iespēju apgūt arī jaunas– modernas aušanas tehnikas, kuras nākošajām paaudzēm jau būs tradicionālās. Tās ir lakatu aušana un pērlīšu aušana. Lakatu aušana uz rāmjiem lielāku interesi rada gados vecākām rokdarbniecēm, jo šādi austie lakati līdzinās lielajās stellēs austajiem. Pērļu aušana savukārt ir gados jaunāko rokdarbnieču aizraušanās”- Inese Cibule

BALVU PENSIONĀRU BIEDRĪBA PROJEKTS „DZĪVOJAM VESELĪGI!”
Balvu pensionāru biedrības iesniegtās iniciatīvas mērķis ir veselīgāka un aktīvāka dzīvesveida prasmju apguve un pielietošana, vingrojot un nūjojot. Projektu uzdevumi ir Balvu iedzīvotāju sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pensionāru materiālo apstākļu uzlabošanā un dzīves pilnveidošanā, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšana, dzīvesprieka un pozitīvu emociju vairošana.
Projekta ietvaros iegādāts sporta inventārs- 5 nūju komplekti un 10 vingrošanas matrači. Inventāra un aprīkojuma iegāde biedrībai noderēs ilgtermiņā, kā arī īstenotas aktivitātes- nūjošanas pārgājieni vasarā, izzinot Balvu novadu, vingrošana zālē un brīvdabā.

BIEDRĪBA „BALVU TEĀTRIS” PROJEKTS „AIŅA ŠAICĀNA ATCERES KONCERTS”
Biedrības „Balvu Teātris” iesniegtā projekta mērķis ir radīt pamatu ikgadējam mūzikas festivālam, kur centrālā norises ass ir caur Aiņa Šaicāna daiļrades prizmu jaunu mūzikas aktivitāšu veicināšana.
Latvijas simtgades pasākumu ietvaros 2017.gada 5.augustā Balvu pilsētas estrādē notika Aiņa Šaicāna atceres koncerts „Draugu tikšanās”, kuru caurvija vēlme atcerēties un izrādīt cieņu cilvēkiem, kas ir bijuši svarīgi Balvu novadam un Latvijai kopumā. Dziesminieks Ainis Šaicāns ir atstājis savdabīgi nenovērtējamu kultūras mantojumu, kurš nepelnīti maz tiek izmantots. Projekta galvenā aktivitāte bija piemiņas koncerta organizēšana. Tajā iesaistījās gan bijušie Aiņa draugi, kolēģi un domubiedri, gan pilnīgi jauni cilvēki, kas savā darbībā izmanto dziesminieka daiļradi. Organizējot koncertu tika radīta iespēja vienkopus tikties šiem cilvēkiem un ar Aiņa mākslas palīdzību stiprināt tautas vienotības apziņu.
Sākotnēji izvirzītais projekta mērķis tika realizēts pilnībā, par ko liecināja gan izdevies koncerts, gan pilnas skatītāju rindas.

Attēli:

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Biedrības „RITINEITIS” projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”, līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09

Bookmark the permalink.

Comments are closed.