Noslēgusies projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” īstenošana

No 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.septembrim biedrība „RITINEITIS” īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09).

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem
Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā); iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana; iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.
Projekta īstenošanas vieta: Balvu un Viļakas novads.
Projekta aktivitātes: iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā; regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība; iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem; projekta administrēšana un publicitāte.

Lai sasniegtu projekta mērķi 2017.gada 21.aprīlī Viļakā un 2017.gada 2.maijā Balvos tika organizēti iedzīvotāju un jauniešu forumi. Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tika apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķas no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma kopsavilkumam, kurā tika iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.

Projekta ietvaros notika regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība. Regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas tika veidotas katrā novadā. Jau foruma norises laikā iedzīvotāji un jaunieši varēja pieteikties darbībai šajās grupās. Sākotnējais darba grupu uzdevums bija apkopot un sagatavot foruma rezolūciju iesniegšanai pašvaldībā.
Regulāro darba grupu darbs tika organizēts uz brīvprātības principa, tādējādi tika veicināta aktīva iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskā līdzdalība, kā arī brīvprātīgā darba popularizēšana.

Balstoties uz katra novada iedzīvotāju un jauniešu sagatavoto rezolūciju, kā arī katra novada regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas sanāksmēs nolemto, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu balsojumu foruma laikā, katrā novadā tika īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas– miniprojekti.

Īstenojot šos projektus vietējā sabiedrība un jaunieši guva pārliecību par savām spējām ietekmēt vietējās sabiedrības ikdienu un lēmumus, kas skar sabiedrībai nozīmīgas jomas.
Noslēdzoties projekta aktivitātēm, 2017.gada 22.septembrī Balvos un 2017.gada 27.septembrī Viļakā tika organizēti projekta izvērtējuma un noslēguma pasākumi uz kuriem tika aicināti iedzīvotāji, jaunieši, NVO, pašvaldības institūciju pārstāvji, izglītības iestāžu un valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un citi interesenti. Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt vietējo sabiedrību ar projekta rezultātiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Biedrības „RITINEITIS” projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”, līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09

Bookmark the permalink.

Comments are closed.