BIEDRĪBA „RITINEITIS” AICINA UZ IEDZĪVOTĀJU FORUMU

2014.gada 12.decembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un interesentus uz IEDZĪVOTĀJU FORUMU.

KAS IR FORUMS?
– Iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā
– Sadarbības veidošana starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību, NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c.
– Dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās vajadzības un to risināšanas modeļus

FORUMA UZDEVUMI:
– Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes
– Panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē

VEIKSMĪGS REZULTĀTS:
– Iedzīvotāji ir izveidojuši darba grupas konkrētu projektu/ideju īstenošanai
– Priekšlikumi tiek iesniegti pašvaldībā

Iedzīvotāju forums tiek organizēts Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Riti, riti ritineiti” ietvaros. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

Vairāk informācijas: ritineitis@gmail.com, projekta vadītāja Maruta Castrova tālrunis 26162614 (LMT)

Pielikumā: foruma programma

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.