Aicinām uz sadarbību Ziemeļlatgales NVO platformas izveidē


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros aicinām iesaistīties Ziemeļlatgales NVO platformas „Mēs novadā šodien- rīt” izveidē un darbības nodrošināšanā.

Ziemeļlatgales NVO platformas izveides un darbības plānotie rezultāti:
1) Kopīga iesaistīto NVO stratēģija 2021-2025.gadam,kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti;
2) kopīga vīzija un veicamo pasākumu sadalījums starp platformas NVO, ņemot vērā katras organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus;
3) regulārs dialogs un rezultatīva sadarbība ar novadu pašvaldībām tostarp, kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana;
4) regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai;
5) platformas NVO resursu mērķtiecīga papildināšana, plānojot un īstenojot dažādus kopīgus pasākumus un projektus;
6) kopīgs ikgadējs NVO pasākums, kur tiks izvirzītas desmit nominācijas un apbalvotas aktīvākās biedrības/ biedri.

Biedrībām Viļakas, Balvu, Baltinavas, Rugāju, Kārsavas novados lūgums līdz 21.01.2021. aizpildīt aptaujas anketu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.