Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros tika veikta Ziemeļlatgales NVO aptauja ar mērķi izzināt biedrību galvenos darbības virzienus, diapazonu- vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, saprast to gatavību darboties NVO platformas izveidē un citās projekta realizācijas ietvaros paredzētajās aktivitātēs, iegūt jaunas zināšanas.

Lielākā daļa aptaujāto organizāciju, kā galveno norādījušas radošo, māksliniecisko un izklaides darbības virzienu. Tāpat lielākā daļa aptaujāto organizāciju savu darbību realizē piesaistot finansējumu caur projektiem. Organizācijas, galvenokārt, sadarbojas ar citām NVO un pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm. Divdesmit divas organizācijas no aptaujātajām ir izteikušas vēlēšanos un gatavību strādāt pie kopīgas NVO platformas izveides. Atzinīgi ir vērtējams, ka 24 no 25 organizācijām ir norādījušas dažādu apmācību nepieciešamību NVO biedriem. Trīs sekojošie apmācību virzieni tiek atzīti kā aktuālākie: personības pilnveides, ārējās sadarbības veidošana, projektu izstrādes un vadības apmācības. Projekta aktīvā fāze ir sākusies- lai dzīvo projekts un tā dalībnieki!