„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Biedrība „RITINEITIS” uzsākusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) īstenošanu.

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā); iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana; iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.

Projekta īstenošanas vieta: Balvu un Viļakas novads.

Projektā plānotās aktivitātes: iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā; regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība; iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem; projekta administrēšana un publicitāte.

Lai sasniegtu projekta mērķi Balvu un Viļakas novados tiks organizēti iedzīvotāju un jauniešu forumi. Foruma galvenais mērķis būs iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt apmierinātākiem.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķas no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.

Projekta ietvaros paredzēta regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība. Regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas tiks veidotas katrā novadā. Jau foruma norises laikā iedzīvotāji un jaunieši varēs pieteikties darbībai šajās grupās. Sākotnējais darba grupu uzdevums būs apkopot un sagatavot foruma rezolūciju iesniegšanai pašvaldībā.

Regulāro darba grupu darbs tiks organizēts uz brīvprātības principa, tā tiks veicināta aktīva iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskā līdzdalība, kā arī brīvprātīgā darba popularizēšana.

Balstoties uz katra novada iedzīvotāju un jauniešu sagatavoto rezolūciju, kā arī katra novada regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas sanāksmēs nolemto, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu balsojumu foruma laikā, katrā novadā tiks īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas– miniprojekti, kas būs veltīti Latvijas simtgadei.

Tādējādi vietējā sabiedrība un jaunieši gūs pārliecību par savām spējām ietekmēt vietējās sabiedrības ikdienu un lēmumus, kas skar sabiedrībai nozīmīgas jomas.

Rudenī noslēdzos projekta aktivitātes Balvu un Viļakas novados notiks Projekta izvērtējuma un noslēguma pasākumi uz kuru tiks aicināti iedzīvotāji, jaunieši, NVO, pašvaldības institūciju pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji, valsts pārvaldes institūciju (NVA, VSAA u.c.) un citi interesenti. Pasākuma galvenais mērķis būs iepazīstināt vietējo sabiedrību ar projekta rezultātiem.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis 26162614, e-pasts: azote@azote.lv
Projekta koordinatore Gunita Laicāne
Tālrunis 29445914, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.