Projekts „Riti, riti ritineiti”

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2014.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti:
Organizējot 4 apmācību kursus stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte- apmācību programmas „Prezentāciju veidošana un vadīšana, izmantojot video analīzi”, „WWW lapu veidošana satura vadības sistēmu CMS vidē”, „NVO darbības juridiskie un politiskie jautājumi un aktualitātes” un „NVO un pašvaldību sadarbības veidošana, lēmumu pieņemšanas procesi, iespējas ietekmēt pašvaldību lēmumus” apguvuši biedrības „Ritineitis” biedri, interesenti un brīvprātīgie;

Izveidojusies aktīva biedrības „Ritineitis” sadarbība ar Balvu, Viļakas un Baltinavas novada pašvaldībām un tās iestādēm; Veikta brīvprātīgo iesaiste NVO; izveidota NVO platforma, apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada NVO;

Projekta vadības un darba grupas pārstāvji piedalījušies 11 semināros, 3 pieredzes apmaiņas braucienos un darba vizītes, dažādās tikšanās un informatīvās sanāksmēs, līdzdalība sadarbības padomē, sporta spēlēs, talkās un akcijā „Par stipru Latviju”, kā arī informācijas pasākumos popularizēts projekts un Ziemeļlatgales NVO platforma; Darbības programmas ietvaros regulāri notikušas darba grupas sanāksmes, biedrības „Ritineitis” līdzdalības plāna darba grupas sanāksmes, popularizēšanas plāna sagatavošanas darba grupas sanāksmes un NVO platformas izveides Ziemeļlatgalē darba grupas sanāksmes.

Sagatavoti un iesniegti 5 projekti, no kuriem četri atbalstīti un realizēti;

Īstenoti iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas pasākumi: informatīvajā dienas Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados; popularizēšanas pasākumi; informatīvais seminārs un Iedzīvotāju forums;

Biedru un brīvprātīgo iesaiste biedrībā „Ritineitis”– pieaugums par 23 personām no kuriem 13 brīvprātīgie un 10 biedra kandidāti;
Reģistrēts biedrības „Ritineitis” pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote”. Jaunizveidotā centra mērķis ir veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. Jaunizveidotās izglītības iestādes darbības pamatvirziens būs izglītojoša darbība.

2015.gada darba plāna ietvaros plānots turpināt īstenot pasākumus, lai iesaistītu un iedrošinātu Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu iedzīvotājus līdzdarboties NVO, tai skaitā pašā biedrībā „Ritineitis”, turpināta Ziemeļlatgales NVO platformas darbības pilnveide.
Projekta īstenošanas periods no 2013.gada 18.jūlija no 2015.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44109,03 EUR, no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 39698,12 EUR, kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības „Ritineitis” finansējums 4410,91 EUR, kas ir 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.
Kontaktinformācija: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.