Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Nevalstisko organizāciju lieldraugs: Balvu novada pašvaldība

Atbalsta sabiedrības līdzdalību

Balvu novada pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un aicina nevalstisko sektoru aktīvi iesaistīties plānošanas un valsts pārvaldes īstenošanas procesos. Katru gadu organizācijas un sabiedriskās grupas tiek aicinātas piedalīties pašvaldības organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos.

Pašvaldība kopā ar novada nevalstiskajām organizācijām īsteno kopīgus projektus, tajā skaitā novada attīstības, sociālos, vides aizsardzības un izglītības, lai attīstītu pilsoniskās līdzdalības nozīmi ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā un lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības dzīvē un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, uzlabotu Balvu novada pašvaldības lēmumu kvalitāti, kā arī veicinātu novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Balvu novada pašvaldība iespēju robežās atbalsta nevalstisko organizāciju darbību, piedāvājot telpas, transportu, atbalstu projektu un pasākumu realizēšanā, līdzfinansējumu NVO mērķu sasniegšanai un palīdzību informācijas izplatīšanā, nodrošinot iespēju par aktualitātēm informēt iedzīvotājus ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” un tīmekļvietnes www.balvi.lv starpniecību.

Šādā veidā pašvaldība atbalsta sabiedrības līdzdalības kultūras iedzīvināšanu novadā, kas ir arī viena no demokrātijas iezīmēm.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „nextHorizont”

Dibināta: 2012. gada 9. februārī

Mērķis: Veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, atbalstot jauniešu iniciatīvas, attīstot vērtību orientācijas veidošanos, sekmējot līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanas līmenī; Veicināt jauniešu iesaistīšanos skolas, novada, valsts un starptautiskajā attīstībā, pieredzes apmaiņā un sadarbībā ar citām organizācijām; Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā; Piesaistīt finansējumu kultūras un izglītojošām aktivitātēm dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem atstumtības mazināšanai laukos, brīvā laika izmantošanas iespēju pilnveidošanai un pašapziņas celšanai caur amatiermākslas kolektīviem, interešu klubiem, radošajām darbnīcām un informatīvi izklaidējošiem pasākumiem. Attīstīt, popularizēt teātra mākslas, literatūras un dziedāšanas tradīcijas organizējot pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Attīsta un popularizē nemateriālo mantojumu jauniešu vidū

Biedrības valdes locekle Daiga Lukjanova Tilžā plāno un organizē kultūras nama darbību, koordinē sadarbību ar pagasta pārvaldi, pašvaldību, citām iestādēm, organizē, noformē un vada kultūras pasākumus. Vada bērnu deju kolektīvu “Palazdīte” un deju kopas “Mētras” (Tilža) un “Viola”(Vectilža).

Jau no 2016. gada ir biedrības “nextHorizont” valdes locekle. Realizēti 3 projekti: “Mans mezglu raksts” (apmācības amatierkolektīviem un vadītājiem); “Koncerttērpu izgatavošana Tilžas Kultūras nama sieviešu korim”; “Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats” (iegādātas klavieres, projektors un dators). Facebook platformā “Tilžā notiek labas lietas” iedzīvotāji var uzzināt par aktivitātēm, kas gaidāmas, kā arī to, kā tās aizvadītas. Tā, piemēram, 2. decembrī Tilžas kultūras un vēstures namā notika tikšanās krēslas stundā tiem pagasta iedzīvotājiem, kam 55 plus, lai satiktos un kopā pavadītu izzinošu un muzikālu pēcpusdienu. Visiem bija iespēja apskatīt muzeja krājumus. Lielu interesi radīja tamborēts Tilžas pagasta galdauts, kuru pirmo reizi apmeklētāji ieraudzīja Latvijas dzimšanas dienas koncertā “Abpus loga” un Tilžas pateicības zīmju pasniegšanas pasākumā. Rokdarbnieču tamborētais Tilžas galdauts nes vēstījumu par 28 pagasta ciemiem. Gadatirgos notiek labdarības loterijas, piemēram, Labdarības loterijai rudens veltes ziedoja 18 tilžēnieši un 1 pārskaitīja naudiņu. Pārdeva 93 biļetes. Naudu tērējau centra puķu dobju un apstādījumu veidošanai,

Notikuši daudzi interesanti pasākumi. Tilžā pasākumā “Satikšanās senajā gadu mijā” notika maskots gājiens no Tilžas kultūras nama uz brīvdabas estrādi, kur kopā ar folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem un deju kolektīviem sveica jaunā saules gada atnākšanu. Tā bija lieliska izklaide visai ģimenei! Masku gatavošana, pārģērbšanās un iesaistīšanās brīvdabas aktivitātēs ir aizraujošs pasākums. Pēc enerģiskām aktivitātēm visiem dalībniekiem bija Spēka putra. Un kur nu vēl slavenās tilženiešu teātra tradīcijas, kurās iesaistās gan skolēni, gan cilvēki gados. Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija, biedrība „nextHorizont” saka paldies, biedrībai “Ritineitis” par NVO gada balvas un ikgadējā NVO pasākuma “Sprēslīcas” tradīciju ieiešanu, kas stimulē nevalstiskās organizācijas daroties vēl aktīvāk un radošāk!

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”

Jāpalīdz grūtībās nonākušajiem un jāpabaro

Dzidra Sērmūkša par pavāri strādā jau no 1984 gada,- viņas uzņēmums darbojas Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu muižā. “Nekad nezinām, kas var notikt ar mums nākotnē, tāpēc vajag palīdzēt dzīves grūtībās nonākušajiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Būtu iespēja- visus pensionārus pabarotu par velti,” saka Dzidra. Ik dienu pēc maltītēm uz muižu nāk cilvēki, un ik dienu pavāre ar komandu gatavo 120 porciju ēdiena. “Agrāk deva talonus, darbojās zupas virtuve. Atceros, ka toreiz nebija tik daudz cilvēku, kā ir šobrīd. Tie bija apmēram 30 cilvēki, bet šobrīd mūs atbalsta Latvijas Sarkanais Krusts, un tagad ik dienu gatavojam 120 porcijas. Es ļoti piedomāju, kādu maltīti labāk gatavot, lai gados vecākiem cilvēkiem ne tikai garšotu, bet arī būtu veselīgi. Gatavojam gan zupas, gan pamata ēdienu. Pazīstu teju katru, kurš nāk pēc maltītes, varētu visus nosaukt, tāpēc zinu, ka viņiem ir mazie ienākumi vai nav darba. Zinu cilvēku dzīvesstāstus. Nāk arī ukraiņi, daudzi nes ēdienu slimiem kaimiņiem, kuri nevar atnākt paši. Balvos daudziem nav darba, ir mazas pensijas. Ja dzīvo taupīgi, no šīs pusdienu maltītes var atlicināt arī otrai ēdienreizei. Pabarosim visus, kuri lūgs, jo cilvēkam jābūt paēdušam,” uzskata Dzidra Sērmūkša.

Uzņēmums vienmēr ir izpalīdzīgs, atbalsta labas idejas Piedalījies dažādos izglītojošos un sociālā rakstura projektos. Pavāre mācījusi cilvēkus, kā kartupeļus var sagatavot 100 veidos.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.</p


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Silenieku skola”.

Dibināta: 2017.gada 16.oktobrī.

Darbības jomas: Kultūrvēsturiskā mantojuma atdzīvināšana, saglabāšana un pieejamības veicināšana sabiedrībai.

Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un pabūt pie dabas

Biedrības „Silenieku skola” vadītāja Līga Moroza- Ušacka pastāsta, ka jau sākotnēji, biedrību dibinot, mērķis bijis saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, jo šeit gadsimta sākumā bijusi skola. Tagad te savu ikdienu vada Aija Moroza, kura šeit savulaik mācījās pirmajās trīs klasēs un arī te dzīvoja, jo savulaik Aijas mamma atnāca uz Silenieku skolu strādāt par pavāri un apkopēju. Kad skolu likvidēja, te izveidoja dzīvokļus un vienā no tiem turpināja dzīvot arī Aijas mamma, bet vēlāk, kad cilvēka sāka atgūt savus īpašumus, Aijas mamma par sertifikātiem šo ēku nopirka. Šobrīd īpašumā turpina dzīvot Aija, un viņa kopā ar savu meitu un znotu te izveidojusi biedrību „Silenieku skola”.

Visi kopā viņi atdzīvina gan skolas vēsturi, gan rīko dažādus pasākumus, nometnes un radošās darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tūristiem rāda skolas laiku dokumentus, kas saglabājušies no pagājušā gadsimta padomju gadiem. Skolā var uzzināt gan toreizējās skolotāju algas, gan ziņas par skolas bērnu sekmēm un viņu vecāku profesijām, gan var pārlapot citus mācību iestādes datētos dokumentus vai vecos pēckara žurnālus. “Mums ir izveidota baskāju taka, ir šūpoles, daudz un dažādi vides objekti. Rīkojam gan vienas, gan divu dienu bērnu vasaras nometnes, šurp vecāki ar bērniem dodas svinēt bērnudārza izlaidumus.

Pārsvarā brauc ģimenes ar bērniem, jo apkārt ir brīnišķīga daba. Daudzus interesē Silenieku skolas vēsture, un to arī varam pastāstīt. Ir skolas soli, burtnīcas, žurnāli ar atzīmēm, skolēnu tā laika tērpi. Interesenti dodas foto orientēšanās vai piedzīvojumu nakts trasēs, rīkojam netradicionālās sporta spēles, ir piepūšamās atrakcijas, batuts. Pie mums bija atbraukušas pat dziedošās “Tautumeitas”, kurām šeit patika. Ir iespēja izvizināties ar retro motocikliem, rīkojam dažādas radošās darbnīcas. Ierodas cilvēki, kuri šeit ir mācījušies, rīko skolas salidojumus,” pastāsta Aija Moroza. Viņa daudz strādā, lai vasarās apkārtne būtu sakopta, ziedētu puķes, bet ziemā tīra sniegu un skatās, vai kāds rūķītis nav pazaudējis savu cepuri.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Balvu karate klubs”

Dibināta: 2011.gada 11. janvārī

Mērķis: Veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu; veicināt karate sporta veida attīstību un citu pašaizsardzības sistēmu apgūšanu.

Lai bērni un jaunieši aug veseli un stipri!

Biedrības vadītājs Jānis Kozlovskis saka, ka kluba mērķis ir popularizēt veselīgu, sportisku dzīvesveidu, iemācīt disciplīnu. Viņš ir gandarīts, ka 2022.gadā biedrība ieguva “Sprēslīcas” balvu kā gada sportiskākā nevalstiskā organizācija.

“Balvu karate klubs aktīvi darbojas joprojām, popularizējam sportisku un veselīgu dzīvesveidu, piedalāmies apmācībās un semināros, joprojām organizējam vasaras nometnes bērniem un jauniešiem. Vasarā “Dzeņlauzās” notika trīs piedzīvojumu un sporta dienas nometnes ‘Vārnienes republika”. Nometnes dalībniekus aktīvi darbojās visas nedēļas garumā, notika radošās nodarbības, bija vieslektori, lāzertags, šaušana ar loku, izbrauciens ar safari džipu, pārgājiens, izbrauciens pa Vārnieni ar SUP dēli, komandu sporta spēles un vēl daudz interesantu aktivitāšu. Lūk, kā vecāki komentē nometnes gaitu: “Paldies par fantastisko nometni! Bērns katru dienu pārnāk mājās ar kosmiskām emocijām un tad, stāstot savus iespaidus, visus mājiniekus ierauj savā dienas piedzīvojumā.” Tāpēc turpinām darboties” pastāsta Jānis Kozlovskis.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „Raibais Kaķis”

Dibināta: 2001.gada 1. jūnijā

Biedrības mērķi: Veikt sabiedriskā labuma darbību, veidojot kopīgas jaunatnes programmas, veicinot veselīgu jaunatnes dzīvesveidu, organizējot jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu pašizglītošanās darbu.

Vadītājs: Sergejs Andrejevs

Realizētie projekti- jauniešu un sabiedrības izglītībai
ERASMUS+ stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas projekts jaunatnes jomā „EntrepRURAL socialy”

Projekts, kas domāts jauniešiem no 18- 25 gadiem kuri vēlas iepazīties ar sociālo uzņēmējdarbību un attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju. Projekta partneri Raibais kaķis (Latvija), Mine Vaganti NGO (Itālija), Social HUB Association (Bulgārija), Friends of Children in Romania (Rumānija). Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties trijās mobilitātes Bulgārijā, Latvijā un Itālijā. Kā viens no proejkta rezultātiem ir trīs rokasgrāmatas, kurās ir apkopotas neformālās izglītības metodes, kas attiecās uz personīgo izaugsmi, stāstu stāstīšanas metadoloģiju un digitālo rīku izmantošanu popularizējot sociālos uzņēmējus. ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju projekts „BELIKEYOU”. Projekta koordinējošā organizācija ARTES – Associazione Toscana Ricerca e Studio (Itālija) un pārējās organizācijas, kas ir iesaistītas kā partneri, COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA (Rumānija), 4 EPAL KAVALAS (Grieķija), Fundacja Na Rzecz Integracji Srodowiska Akademickiego ,,Jeden Uniwersytet” (Polija), Raibais kaķis (Latvija), ASOCIACION CULTURAL INTEGRA (Spānija). Galvenā aktivitātēm projektā bija neformālās izglītības uzņēmējdarbības programmas izveidošana un vadīšana vidusskolas skolēniem ar mērķi izglītot vidusskolēnus uzņēmējdarbībā, kā metodi izmantojot video veidošanu par vietējiem uzņēmējiem. Galvenais jautājums, uz kuru projekts centās atbildēt, ir – kā veicināt uzņēmējdarbības gara veicināšanu jauniešu vidū, tādējādi arī veidojot kopēju Eiropas uzņēmējdarbības kultūru.
ERASMUS+ jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Digicitizen”.

Projekta mērķis bija nodrošināt jaunatnes darbiniekus ar digitālo kompetenci kā līdzekli, lai motivētu un atbalstītu jauniešus palikt sociāli un politiski aktīviem. Neformālās izglītības apmācības norisinājās Balvos un apmācībās piedalijās 18 dalībnieki no Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Turcijas (3 dalībnieki no valsts) un divi pieredzējuši neformālās izglītības apmācību vadītāji no Latvijas.

RASMUS+ jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts „EDU environmentaly”
Projekta mērķis bija attīstīt jaunatnes darbinieku rūpes un izpratni par vidi un ar vidi saistītām problēmām, kā arī aktualizējot darbā ar jaunatni vides problēmu risināšanu un videi draudzīgu pieeju ieviešanu ikdienā. Neformālās izglītības apmācības norisinājās Balvos un apmācībās piedalījās 24 dalībnieki no Latvijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas un Turcijas un viens pieredzējs apmācību vadītājs no Latvijas un otrs no Horvātijas.

Iespēja arī Balvu iedzīvotājiem

Biedrība „Raibais kaķis” 2023. gadā realizēja divus starptautiskus ERASMUS+ projektus „Empower Youth Participation” un „Inclusive youth work for ALL”, kuru mērķa grupa bija jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizācijas pārstāvji un jauniešu līderi no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Viens projekta tēma bija iekļaušana un otra projekta tēma bija līdzdalība, tēmas tika izzinātas izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, kā arī atsevišķas aktivitātes notika Balvu pilsētā, kā piemēram iekļaušanas projekta ietvaros Balvu iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties Dzīvās bibliotēkas aktivitātē, līdzdalības projekta ietvaros bija iespēja Balvu pilsētā satikt projekta dalībniekus, kad viņi realizēja savas līdzdalības iniciatīvas. Tāpat šajā gadā biedrība saņēma Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi kā koordinējoša organizācija, kā rezultātā biedrība plāno palīdzēt koordinēt brīvprātīgo uzņemšanu divos sociālajos uzņēmumos – Atbalsta māja „Brīvupes” un „Kids Club”. Ir vērts arī atzīmēt, ka laika posmā no marta līdz maija beigām biedrībā ERASMUS+ programmas ietvaros bija ieradies praksē Alfarisi Maulana, kurš šobrīd veic savas studijas Padua Universitātē Itālijā.

Šogad biedrības pārstāvji viesojās Balvu Valsts Ģimnāzijā gan novadot nodarbību par neformālo izglītību skolotājiem, gan neformālās izglītības nodarbības septīto klašu skolēniem par līdzdalību un iekļaušanu projekta „Kontakts” ietvaros.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada labdarības nevalstiskā organizācija: biedrība „Mežģis” un „Elīzas”

Dibināta: 2007. gada 29. janvārī

Darbības jomas: Sociālās atstumtības mazināšana; vietējās attīstības veicināšana; paaudžu sadarbības stiprināšana; novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana; garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā.

Ada zeķes, pin maskēšanās tīklus ukraiņu karavīriem

Biedrība “Mežģis” par sevi: “2022 gads biedrības Mežģis” dalībniecēm iesākās ar pozitīvām sajūtām un radošo darbu izstādi, darbošanos Vislatvijas projektā “Šalle Latvijai”. Bet tad sākās karš Ukrainā, mēs nedrīkstējām stāvēt malā. Aktīvi iesaistījāmies maskēšanās tīklu siešanā, medicīnisko nestuvju šūšanā, dažāda veida ziedojumu sarūpēšanā. Nevaram saskaitīt, cik zeķu pāru ar dažādu biedrību starpniecību, nosūtīti Ukrainas karavīriem. Gada nogalē mūsu adītās zeķītes un citas noderīgas lietas ar biedrības “Ieva” starpniecību iepriecināja bērnus kara valstī. Piedalījāmies muzeja rīkotajos pasākumos. Augusta mēnesī organizējām meistarklasi rokdarbniecēm no ārzemēm un Latvijas cimdu adīšanā.

Mūsu biedrības darbošanās rezultātu var redzēt izstādēs. Viss, ko darām, ir katras dalībnieces brīvprātīga izvēle un vēlme darboties. Gandarījums ir par to, ka redzam, ka varam palīdzēt, radīt prieku citiem un sev.” Biedrības vadītāja Velga Ruduka par jaunākajām aktivitātēm stāsta: “22.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centra rokdarbu pulciņš “Mežģis” interesentus pulcēja uz meistardarbnīcu “Bārkšu tehnika”, vienlaicīgi atceroties un pieminot rokdarbnieces Skaidrīti Šneperi un Aldonu Cepurīti. “Mežģa” dāmas prot labi atpūsties un čakli strādāt, atsvaidzināt atmiņā aušanas prasmes arī kopā ar Tilžas rokdarbniecēm. Balvu Kultūras un atpūtas centrā adītājas no Islandes pārņēma prasmi no mūsu novada adītājām. Savu pūru rādīja Balvu Novada muzejs, Lāpānu dzimta – kāzu muzikantu cimdus, interesants bija Balvu sākumskolas skolotāju pūrs, Baltinavas un Rugāju adītāju darinājumi.”

Par “Elīzām” pastāsta Dace Šulta: “Vēl nesen man viens cilvēks pajautāja, Dace kāpēc tu to dari? Atbilde ir mūsu kustības nosaukumā “Elīzas”. Kustība tika aizsākās 2022.gada1.martā pēc Krievijas asiņainā kara uzsākšanas Ukrainas teritorijā. Šī ir brīvprātīgo kustība, kas ar neredzamu pavedienu apvieno brīvprātīgos visa Latvija kopīgām mērķim- maskēšanās tīklu pīšanai Ukrainas aizstāvjiem. Tērpu māksliniece Ieva Ādamsone, kura aizsāka šo kustību, saka: “Tas, ko mēs darām, simboliski atspoguļojas pasakā «Meža gulbji». Mēs gluži kā Elīzas pinam saviem brāļiem Ukrainā nātru kreklus, lai viņi nekļūtu par gulbjiem. Tādēļ es šo kustību nosaucu par Elīzām. Pirmajās divpadsmit dienās bija iesaistījušies vairāk nekā 1500 cilvēku.” Viņu vidū arī Daces Šultas uzrunātie cilvēki Balvos un novadā.

“Pagājušā gada laikā no Balviem esam nosūtījuši ne tikai vairākus tūkstošus m² maskēšanās tīklus, bet arī sašuvušas ap 500 mīkstās medicīniskās nestuves, uzrādījušas simtiem vilnas zeķes, ziedojušas ienākumus no Rūķu cepurēm ģeneratoru iegādei. Veikala ”Azote” telpās darinājām maskēšanās tīkliņus bruņu cepurēm. 2023. gada novembrī, tiekoties ar Ukrainas pārstāvjiem, kas bija atbraukuši uz Balviem pilsētu sadraudzības vizītē, saņēmu pateicību par aktīvu atbalstu un brīvprātīgo organizēšanu kopējām darbam.

Šī pateicība ir VISIEM mums, kas iesaistījās iepriekš un turpina to darīt arī šodien!” pateicību pauž Dace Šulta.
Ieva Ādamsone: “Tikko saņēmu ziņu no Ukrainas un labi zināt, ka balveniete Dace Šulta un viņas komandas sarūpētās cepures izlūkiem patiesi noder. Tas tikai apliecina, ka katrs darbs ,ko darām šeit Latvijā – ļoti daudz nozīmē puišiem frontē. Tāpēc turpinu aicināt nepalikt vienaldzīgiem un taisīt maskēšanās cepures, tīklus, ziedot savu laiku.”
Daces Šultas ieraksts sociālajā tīklā Facebook 28. martā: “Nepilnu divdesmit dienu laikā Balvu Elīzas ir sagatavojušas 205 maskēšanās cepures!

Šodien kārtējais sūtījums uz Rīgu -100 gabali. Paldies visām čaklajām, nekad nepagurstošajām rokām un studijai “Azote” par viesmīlību un mājīgajām telpām! Paldies Jums, ka Jūs esat! Visi, kas piedalās un atbalsta!”

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Adventure club Žīguri”.

Biedrības mērķi: Popularizēt Ziemeļlatgales rekreācijas resursu saudzīgu izmantošanu Latvijā un Eiropā un atbalstīt nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu.

Piedāvā brīvdienu māju un piedzīvojumus

Biedrības vadītājs Rolands Streļčs stāsta, kā kopā ar sievu Ilzi sākuši
saimniekot vecā lauku mājā “Vecozoli” toreizējā Viļakas novadā. Lai arī viņu ikdienas dzīve paiet Rīgā, brīvajā laikā viņi dodas atpūsties un pastrādāt savā mājā.

Ikdienā Rolands vada nestandarta reklāmu ražošanas uzņēmumu “YES, WE CAN”, bet Ilze audzina trīs bērnus. Šobrīd viņi lauku īpašumu izīrē tūristiem, kuri, esot “Vecozolos”, apceļo un iepazīst Balvu novada tuvākas un tālākas vietas, baudot Ziemeļlatgales vidi un kultūru. Pārgājieni dabā vilina daudzus, bet it īpaši pilsētniekus. Biedrība piesaistīja “Leader” projekta finansējumu, un māja tika atjaunota. Rolands atceras, ka vispirms nojaukuši vecos šķūņus, bet saglabājuši dēlīšus jaunajam mājas interjeram.

Rolands Strelčs stāsta: “Pirms kāda laika nolēmām, ka ir jāpiedāvā arī citiem braukt šeit atpūsties. Interese bija liela, jo vieta tiešām ir piemērota ģimenēm ar bērniem. Ar “Leader” projektu, piesaistot papildu līdzekļus, māja ieguva paplašinājumu – kamīnzāli. Tur var pulcēties lielāks cilvēku skaits.” Viņš uzsver, ka biedrība “Adventure Club Žīguri” piedāvā citiem dažādus piedzīvojumus, ko iespējams izbaudīt Ziemeļlatgalē. Pirmais piedzīvojums esot dabā, pastāvēt ar basām kājām zālē kaut kur meža vidū vai pļavā, doties medībās. Arī melnā pirts arī esot liels piedzīvojums, ir iespēja izbraukt ar retro močiem.

Apkārt ir vietas, ko ir interesanti apskatīt un piedzīvot. “Man patīkami dzirdēt, ka cilvēki no citām valstīm priecājas par mūsu Latvijas, Ziemeļlatgales dabu, mežiem, ezeriem. Viņi ceļo ar velosipēdiem, iet pārgājienos,” saka Rolands Strelčs.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Nūjot Prieks”.

Dibināta: 2019. gada 11. novembrī

Mērķis: Popularizēt nūjošanu kā sporta veidu un aktīvu dzīves veidu bērnu un jauniešu vidū; Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus un pasākumus, kas veicinātu nūjošanas attīstību; Iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu nūjošanā kā vienkāršā un pieejamā fiziskajā aktivitātē, kas vērsta uz cilvēka veselības uzlabošanu; Sniegt informāciju un veicināt izpratni par fiziskajām aktivitātēm kā neatņemamu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu un nozīmīgu slimību profilakses līdzekli; Regulāri informēt biedrus par nūjošanas aktualitātēm; Regulāru nūjošanas sporta un atpūtas pasākumu organizēšana; Sekmēt sadarbības iespējas un veidot partnera attiecības ar Latvijas un ārvalstu nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām personām un valsts institūcijām.

“Nūjot Prieks” izcīna medaļas daudzās sacensībās

Biedrības “Nūjot Prieks” vadītāja Inta Ozola stāsta: “Veiksmīgo karjeru ”Nūjot Prieks” kā komanda uzsāka jau 2018.gadā, startējot Pasaules nūjošanas posmā, kurš notika Latvijā. Pašiem par lielu pārsteigumu komandu vērtējumā ieguvām 1.vietu,- tas mūs motivēja turpināt. Tad sekoja brauciens uz Spāniju, kas bija gan kā treniņnometne, gan dalība vērienīgā nūjošanas pasākumā. Auga interese cilvēkiem mums pievienoties un pašiem azarts gūt arvien labākus rezultātus.

Priecājos, ka mums ir vairāki nūjotāji, kas piedalās Latvijas Čempionātā kopā ar ģimeni. Liels lepnums ir par mūsu junioriem, jo Latvijā esam pirmie šīs kustības aizsācēji. Pasaulē sacensības nūjošanā ir gan bērniem, gan junioriem, Latvijā 2022.gadā panācām to, ka mūsu juniori var cīnīties ar sava vecuma sportistiem, nevis pieaugušajiem. Ir lieliska sadarbība ar Ziemeļlatgales sporta centru, kas sniedz atbalstu transportam uz sacensībām, kas mums ir ļoti svarīgi, jo ļauj arvien kuplākā skaitā piedalīties visos čempionāta posmos. Nu jau esam komanda ar 22 dalībniekiem-visi aktīvi sportisti, kuri veiksmīgi startē sacensībās.2022. gads ir bijis rezultatīvs, jo Latvijas čempionātu noslēdzām ar 11 uzvarētājiem dažādās distancēs no “Nūjot Prieks” komandas. 2023.gadā piedalījāmies 5 Latvijas čempionāta posmos nūjošanā. Mums ir seši 1.vietas ieguvēji, četri- 2. vietas ieguvēji un trīs- 3.vietas ieguvēji- visi Latvijas čempioni! Dosimies uz Rīgu uz apbalvošanas ceremoniju, kura pirmo gadu notiks tik svinīgi.

Vadot nūjošanas nodarbības Balvu novadā, redzu, ka arvien pieaug interese par šo fizisko aktivitāti gan veselības līmenī, gan arī kā sporta veidu. Atkal esmu uzsākusi regulāras nūjošanas nodarbības ar pilsētas iedzīvotājiem veselīgam dzīvesveidam. Aicinu pievienoties!”

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.