Biedrība „Ritineitis” realizējusi projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” realizējusi projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.
Atslēgjomas- demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība.
Instrumenti mērķa sasniegšanai- aktivitātes, apmācības, kampaņas, iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izpratnes par demokrātiju lēmumu pieņemšanas procesā paaugstināšanu.
Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta gaitā īstenotais pasākumu kopums: Ziemeļlatgales NVO platformas izveide un darbības nodrošināšana, Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas, pilsoniskās izglītības pasākumu cikls, informatīvās kampaņas, ikgadējais Ziemeļlatgales NVO pasākums „Sprēslīca”, kā arī labās prakses piemēri, īpaši brīvprātīgajā darbībā.

Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei
Īstenoti deviņi pasākumi, kas bija vērsti uz novada lielāko apdzīvoto vietu un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu, kā arī iespēju iepazīt Balvu novada potenciālu un aktīvās NVO un neformālās kopienas blakus novadu iedzīvotājiem. Iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei notikušas Balvos, Briežuciemā, Bērzpilī, Krišjāņos, Tilžā, Baltinavā, Rugājos, Viļakā un Semenovā. Pasākumu laikā diskutēts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Pasākumos piedalījās novada pašvaldības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji tika aicināti izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību, kā arī katrā norise vietā īstenota iedzīvotāju iniciēta ideja.
Pilsonisko aktivitāšu cikls sniedzis būtisku ieguldījumu projekta mērķa un rezultātu sasniegšanā, jo ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tika apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs pašvaldības līmenī, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko būs veikta diskusija starp NVO, iedzīvotājiem un pašvaldību.

Apmācības “Par un ap demokrātiju” un informatīvā kampaņa “Demokrātija un kultūra”
Vairāk nekā 200 dalībnieki piedalījušies apmācības “Par un ap demokrātiju”. Apmācību laikā bija iespēja apgūt tēmas, kas saistītas ar demokrātijas kultūru, papildināt zināšanas Digitālo rīku lietošanā, kā arī tika iekļautas tēmas, kas paaugstināja iedzīvotāju motivāciju. Apmācībās īstenotas gan attālināti, gan klātienē un tajās piedalījušies dalībnieki no nevalstiskā sektora, pašvaldības iestādēm, bibliotēkām, izglītības iestādēm. Iespēju piedalīties apmācībās izmantoja dalībnieki no dažādām apdzīvotām vietām- Balviem, Viļakas, Rugājiem, Baltinavas, Kārsavas, Alūksnes, Gulbenes, Kokneses, Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Rundāles un Liepājas. Īstenojot apmācību ciklu tika celta iedzīvotāju pašapziņa, paaugstināta pašcieņa un uzzinātas iespējas iesaistīties sabiedriskajās, pilsoniskajās aktivitātēs un pasākumos, kā plašāk izmantot un pilnveidot savus resursus, zināšanas, prasmes.
Īstenotas piecas informatīvās kampaņas “Demokrātija un kultūra”, kas bija vērstas uz novada lielāko apdzīvoto vietu un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām iniciatīvām un vēlmi tās īstenot dzīvē, par to, ko vēlas savā pašvaldībā uzlabot. Dalībnieki atzina, ka brīvā pasākuma atmosfēra, izvēlētās informēšanas metodes un plaša vietējās publikas iesaiste, ir paplašinājušas redzesloku par viņu iespējām ietekmēt politisko dienas kārtību savā novadā, iedvesmojušas paskatīties personīgāk uz katra iesaisti jaunu ideju iniciēšanā un īstenošanā, likušas iedziļināties personīgajās un kolektīvajās vērtībās, kas turpmāk varētu attīstīt sadarbību kopīgas idejas īstenošanai.

Izveidota Ziemeļlatgales NVO platforma
Apvienojot Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas izveidota NVO platforma „Mēs novadā šodien – rīt”. Platformas izveides un darbības rezultāti ir kopīga stratēģija 2021-2025.gadam, kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti; kopīga vīzija un veicamo pasākumu sadalījums starp platformas NVO, ņemot vērā katars organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus; regulārs dialogs un rezultatīva sadarbība ar novadu pašvaldībām tostarp, kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana; regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai; platformas NVO resursu mērķtiecīga papildinātība, plānojot un īstenojot dažādus pasākumus un projektus.

Ikgadējais Ziemeļlatgales NVO pasākums „Sprēslīca”
Notikuši trīs konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” pasākumi “Sprēslīca”. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.
Katra nominētā biedrība kā balvu saņēma amatnieka darinātu SPRĒSLĪCU ar aizsargzīmēm – šo darba rīku ir viegli salīdzināt ar biedrību darbību un ieguldījumu katras pašvaldības un kopienas attīstībā un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu stiprināšanā. Sprēslīca ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums, tāpēc amatnieki tajās iegriezuši rakstu zīmes, dažādus simbolus.
Iepazīstinām ar 2023.gada NVO gada balvas saņēmējiem: gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RITINEITIS”, gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Balvu vilciņš”, gada nevalstiskā organizācija brīvprātīgā darba jomā: biedrība „Kalmārs”, gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālā Organizācija”, gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Klubs AutoFan”, gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Sudraba pakavi”, gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, gada aktīvākā sieviešu nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, kopienu attīstības veicinātāja: biedrība „Ziemeļlatgales partnerība”, gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „VadiVidi”, gada nevalstisko organizāciju lieldraugs: Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāle, ideju un iniciatīvu atbalstītājs: Tālis Korlašs, novada tēla popularizētājs: „Balvu roņi”, gada interešu grupa: „Balvu vilcenes”.
Projekta vadītāja Maruta Castrova: „Konkurss un pasākums „Sprēslīca” sniedza iespēju vairāk uzzināt par Ziemeļlatgales NVO, iepazīties ar biedrību darba specifiku un veiksmes stāstiem, vairāk iepazīt vienam otru uzzināt par aktivitātēm. Katra nevalstiskā organizācija vai aktīvistu kopa ir „personība” un ir pelnījusi uzslavu- šis pasākums deva tādu iespēju. Pasākuma koncepts un formāts ir izskanējis visā Latvijā un guvis atzinību, par Ziemeļlatgales NVO interesi ir izrādījušas citas organizācijas un pašvaldības. Pasākums lika pamanīt un rēķināties ar NVO sektoru kā vienu no aktīviem palīgiem un lēmumu ietekmētājiem dažādās jomās. Reģionālās kopienas attīstībā nevalstiskajam sektoram viennozīmīgi ir liela nozīme kopienas attīstībā un lēmumu pieņemšanā. Īpašu paldies vēlos pateikt Aktīvo iedzīvotāju fondam, komandai un atbalstītājiem un novēlu iepazīt Sevi un Ziemeļlatgali!”

Raksts publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).
Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.