Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā 2022
BIEDRĪBA “NEATKARĪBA BALT”

Vizītkarte:
Biedrība dibināta: 2007.gada 14.novembrī.

Mērķi:

 • Profilaktiskā un rehabilitācijas darba attīstīšana no alkohola un narkotikām atkarīgo vidū (paredzamā vecuma grupa 17-40 gadi) ar turpmāko sociālo adaptāciju;
 • HIV infekcijas profilakse skolēnu, jaunatnes un pieaugušo iedzīvotāju vidū, ar mērķi samazināt saslimstības izplatīšanos;
 • Samazināt noziedzības (zādzību un noziegumu, kas veikti afekta stāvoklī) līmeni; Rehabilitācijas centru atvēršana, to funkcionēšanas nodrošināšana;
 • Poligrāfiskās produkcijas izdošana un izplatīšana par narkomānijas, alkoholisma un HIV infekcijas profilaksi un rehabilitācijas centru darbību;
 • Darbs ar līdzatkarīgajiem (atkarīgo cilvēku tuviniekiem);
 • Pasākumu (muzikālu akciju un bijušo atkarīgo liecību) organizēšana pret narkomāniju, alkoholisma un amorālu dzīvesveidu jauniešu vidū;
 • Lauksaimniecības kultūraugu un produktu ražošana, kā arī jauniešu apmācība un iesaistīšana šajā procesā;
 • Pasākumu, kas saistīti ar dabas aizsardzību un ekoloģijas uzlabošanu, organizēšana un īstenošana.

Biedrība “Neatkarība Balt.” darbojas kopš 2007.gada, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, piedāvājot sociālās-rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgajām personām ar atkarībām (narkotikām, alkohola).

Biedrības misija- sniegt atbalstu tiem, kuri nonākuši grūtībās, atkarībā, tiem, kuri vēlas dzīvot bez alkohola un narkotikām.

Biedrības uzdevumi:

 • sniegt sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar atkarībām;
 • sadarbība ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, pašvaldības iestādēm sniegt informāciju par alkohola un narkotiku atkarības profilaktiskajiem pasākumiem sociālās rehabilitācijas centrā, par tā darbības principiem;
 • sniegt atbalstu un informēt sabiedrību (skolas) par alkohola un narkotiku ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti;
 • sniegt informāciju par atkarīgo atveseļošanās procesiem, kā rezultātā cilvēki ar atkarībām ir atguvuši iespēju dzīvot bez atkarībām, nodibināt ģimeni, attīstīt sociālās prasmes un dzīvot cieņas pilnu dzīvi.

Pašreiz rehabilitācijas centrā uzturas un sociālo rehabilitāciju iziet 38 pieaugušas personas atkarīgas no alkohola un narkotikām. Centrā strādā personāls un brīvprātīgie, kuri savu darbu mīl un ar savu pienesumu un ieguldījumu, lauž sabiedrībā pieņemto stereotipu, ka alkoholiķis un narkomāns ir pazudis cilvēks.

Ticība, cerība un mīlestība ir centra moto.

Biedrības “Neatkarība Balt.” valdes locekle Lina Tarasova stāsta, ka biedrības kolektīvs ir gandarīts par nominācijas “Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā” balvas iegūšanu. Biedrība turpina savu mērķu īstenošanu, piedāvājot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar atkarībām. Centrā strādā profesionāļi, kuriem sociālā joma ir ne tikai profesionālais darbs- jau vairāk nekā 15 gadu garumā, bet arī sirds aicinājums, atbalstīt un palīdzēt grūtībās nonākušos. Biedrības kolektīvs attīsta un īsteno labas prakses piemērus- reģistrējoties Labklājības ministrijā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Metodes, kuras ir izstrādātas biedrībā vairāku gadu garumā, ir unikālas ar to, ka klients sociālās rehabilitācijas procesā nav “pasīvais vērotājs”, bet gan – savas dzīves apzinātības veidotājs, neizlaižot ik dienu nevienu tam paredzētu sistēmisku procedūru vai pasākumu. Tā kā pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieaug, biedrība ir iegādājusies papildus ēku klientu izvietošanai un ir iesaistījusies projektā, piesaistot papildus finansējumu. Katra klienta liktenis ir izaicinājums biedrības kolektīvam, kas ved arvien uz jaunām virsotnēm, pat ja tās šķiet neaizsniedzamas.


Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.