BIEDRĪBAS „RITINEITIS” BIEDRI STIPRINA KAPACITĀTI

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Īstenojot projekta 2.aktivitāti „Biedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana” 2013.gadā apmācībās piedalījušies 80 interesenti, biedrības biedri un brīvprātīgie apgūstot apmācību programmas „Mākoņdatošana”, „Argumentācijas māksla”, „Lai ko tu domā- domā citādi!”. Apmācībās piedalījās interesenti no Balvu novada 77% ,Viļakas novada 10%, Baltinavas novada 9%, un 3% no Rugāju novada.

2014.gadā nodrošinātas apmācības 50 stundu apmērā, realizējot apmācību programmas „Prezentāciju veidošana un vadīšana, izmantojot video analīzi”, ”WWW lapu veidošana satura vadības sistēmu CMS vidē”, „NVO darbības juridiskie un politiskie jautājumi un aktualitātes” un „NVO un pašvaldību sadarbības veidošana, lēmumu pieņemšanas procesi, iespējas ietekmēt pašvaldību lēmumus”. Apmācībās piedalījās 60 biedrības biedri un brīvprātīgie. Biedri vai brīvprātīgie varēja izvēlēties apmeklēt mācību kursus atbilstoši faktiskajām vajadzībām, tādējādi daži no viņiem apmeklēja visas apmācības, savukārt, daži– tikai vienu vai divas no plānotājām apmācībām.

Apkopotie aptaujas anketu kopsavilkumi apliecina, ka apmācību dalībnieki atzinīgi ir novērtējuši gan lektoru darbu, gan apmācību organizāciju, gan sniegto izdales materiālu kvalitāti. Tāpat tie atzīst, ka apmācība atbilda gaidītajam un iegūtā informācija būs noderīga viņu turpmākajā darbā. Realizējot apmācību kursus stiprināta biedrības cilvēkresursu kapacitāte.

Arī 2015.gadā turpinās darbs pie 2.aktivitātes „Biedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana” realizēšanas. Aprīļa mēnesī biedrības biedri piedalījās apmācībās „Projektu vadība”, kā arī plānots papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas saskarsmes mākslā, izmantojot video analīzi un uzzināt kā ietaupīt līdzekļus izmantojot bezmaksas programmatūru piedaloties apmācību kursā “Ietaupi līdzekļu- izmanto bezmaksas programmatūru!”.

Darbu aktīvi uzsācis biedrības „Ritineitis” reģistrētais pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote”. Jaunizveidotā centra mērķis ir veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. Jaunizveidotās izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

Kontaktinformācija:
Projekta „Riti, riti ritineiti” vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.