Biedrības „Ritineitis” projekts „RITI, RITI RITINEITI”

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2013.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti: stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte- apmācību programmas „Argumentācijas māksla” un „Mākoņdatošana” apguvuši tās biedri, interesenti un brīvprātīgie; izveidojusies aktīva biedrības „Ritineitis” sadarbība ar Balvu, Viļakas un Baltinavas novada pašvaldībām un tās iestādēm; izveidots biedrības līdzdalības darba plāns
Īstenoti iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas pasākumi- Balvos, Viļakā, Baltinavā un Rugājos notikušas informatīvās dienas kurā piedalījušies 101 interesents; veikta brīvprātīgo iesaiste NVO; izveidota NVO platforma, apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada NVO; notikuši semināri „No vajadzības līdz rezultātam” un „Labdarība, mecenātisms un brīvprātīgais darbs- jaunā izaugsmes filozofija”.

2014.gada darbības programmas plānotās aktivitātes: biedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana; regulāra biedrības „Ritineitis” līdzdalība lēmumu veidošanā un novada attīstības procesos. Šajā gadā biedrības biedri un atbalstītāji ir uzsākuši aktīvu sadarbības un pieredzes veidošanu ar Preiļu, Krāslavas,Rēzeknes, Daugavpils, Rīgas un kā arī vietējām aktīvākajām biedrībām.

Rezultātā: stiprināta biedrības „ Ritineitis” kapacitāte – apmācīti 20 biedri un brīvprātīgie; biedrības „Ritineitis” sadarbība ar novada pašvaldību un tās iestādēm; īstenoti iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas pasākumi, tai skaitā plānots iedzīvotāju forums, kuru plānojam organizēt rudenī; aicinām jaunus biedrus un brīvprātīgos iesaistīties bierības darbībā.

Biedrībai sadarbībā ar Balvu, Viļakas, un Baltinavas novada NVO, ir izveidota NVO platforma, kuras galvenie mērķi ir kordinēt Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju kopīgu sadarbību, balstoties uz līdzsvarotu cilvēkresursu, sociālo un ekonomisko attīstību un nodrošinot kopīgu redzējumu dzīves kvalitātes uzlabošanai Ziemeļlatgalē.

Platformas galvenie virzieni: labdarība, brīvprātīgais darbs un sociālā uzņēmējdarbība.
Uzdevumi: apvienot ieinteresētās NVO kopīgā sadarbības un dialoga platformā; dod iespēju Ziemeļlatgales NVO izstrādāt kopīgus projektus, lai atbalstītu reģiona attīstīšanu; koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus platforma mērķa sasniegšanai;

attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu Ziemeļlatgalē;
Piesaistotot līdzekļus no privātpersonām un uzņēmējiem, lai finansētu vietējos projektus, organizēt projektu konkursus iedzīvotājiem, atbalstīt sabiedriskā labuma projektus;
Informēt un izglītot sabiedrību par labdarības nozīmi vietējā attīstībā veicināt izpratni par brīvprātīgo darbu un veidot brīvprātīgo kustību dzīves kvalitātes attīstības procesos.

Viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir Ziemeļlatgales novada fonda izveide, tas ir mērķis pie kura aktīvi strādājam , kā arī iepazīstamies ar citu Latvijas fondu darbību un pieredzi-Apes-Alūksnes novada fondu, Valmieras novada fonda darbību, Talsu novada fondu.

Projekta īstenošanas periods no 2013.gada 18.jūlija no 2015.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44109,03 EUR, no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 39698,12 EUR, kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības „Ritineitis” finansējums 4410,91 EUR, kas ir 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.
Kontaktinformācija: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.