Aizvadīts otrais Iedzīvotāju forums

Gada nogalē, 2014.gada 12.decembrī biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, projekta „Riti, riti ritineiti” ietvaros, organizēja „Iedzīvotāju forumu”.
Foruma mērķi ir sadarbības veidošana starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību, NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c., dažādām sabiedrības grupām klātesot, noteikt vietējās vajadzības un to risināšanas modeļus. Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes, panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē. iepazīstināta pašvaldība

Foruma darbs tika organizēts piecās ideju darbnīcās. Sociālā joma, veselība, drošība, kuru vadīja Jana Komane,- sociālais darbinieks, Balvu pansionāta direktore. Turpināt lasīšanu…

BIEDRĪBA „RITINEITIS” AICINA UZ IEDZĪVOTĀJU FORUMU

2014.gada 12.decembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un interesentus uz IEDZĪVOTĀJU FORUMU.

KAS IR FORUMS?
– Iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā
– Sadarbības veidošana starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību, NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c.
– Dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās vajadzības un to risināšanas modeļus

FORUMA UZDEVUMI:
– Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes
– Panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē

VEIKSMĪGS REZULTĀTS:
– Iedzīvotāji ir izveidojuši darba grupas konkrētu projektu/ideju īstenošanai
– Priekšlikumi tiek iesniegti pašvaldībā Turpināt lasīšanu…

PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

2014.gada 7.novembrī no 10:00 līdz 13:30
Balvu muižā, Brīvības ielā 47, 56.auditorijā
PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

09:30 – 10:00

REĢISTRĀCIJA

10:00 – 11:30

PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” DARBA PLĀNA IEVIEŠANAS GAITA

BIEDRĪBAS „RITINEITIS” SADARBĪBA AR ZIEMEĻLATGALES NVO

Maruta Castrova- Biedrības „Ritineitis” vadītāja

11:30 – 12:00

KAFIJAS PAUZE

12:00 – 13:30

FINANŠU PIESAISTES IESPĒJAS NVO

Dzintra Zvejniece- Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”.

BIEDRĪBA „RITINEITIS” PROJEKTA „RITI, RITI RITINEITI” IETVAROS AICINA BIEDRĪBAS UN INTERESENTUS PIETEIKTIES UZ BEZMAKSAS APMĀCĪBĀM

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Projekta aktivitātes „Biedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana” ietvaros aicinām nevalstiskās organizācijas un interesentus pietikties uz BEZMAKSAS apmācībām:

2014.gada 5.novembrī plkst. 10:00
BPVV- Balvu muižā, Brīvības ielā 47

”WWW LAPU VEIDOŠANA SATURA VADĪBAS SISTĒMU CMS VIDĒ”

Turpināt lasīšanu…

Biedrības „Ritineitis” projekts „RITI, RITI RITINEITI”

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2013.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti: stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte- apmācību programmas „Argumentācijas māksla” un „Mākoņdatošana” apguvuši tās biedri, interesenti un brīvprātīgie; izveidojusies aktīva biedrības „Ritineitis” sadarbība ar Balvu, Viļakas un Baltinavas novada pašvaldībām un tās iestādēm; izveidots biedrības līdzdalības darba plāns
Īstenoti iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas pasākumi- Balvos, Viļakā, Baltinavā un Rugājos notikušas informatīvās dienas kurā piedalījušies 101 interesents; veikta brīvprātīgo iesaiste NVO; izveidota NVO platforma, apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada NVO; notikuši semināri „No vajadzības līdz rezultātam” un „Labdarība, mecenātisms un brīvprātīgais darbs- jaunā izaugsmes filozofija”. Turpināt lasīšanu…