21.maijā pl. 18:00 Bērzpils saieta namā iedzīvotāju iniciatīva „Ičas stāsts”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES KOPSAVILKUMS

Nosaukums: iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ičas stāsts”

Norises laiks un vieta: 2022.gada 21.maijs pl. 18:00, Bērzpils

Mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Mērķgrupa: vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti

Informācijas izplatīšana: biedrības „Ritineitis” mājas lapā, aicinājumu izplatīšana kultūras, izglītības un pašvaldības iestādēs, afišu izvietošana Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados, elektronisku
aicinājumu izsūtīšana sabiedriskajām organizācijām, kā arī NVO telefoniska apzināšana.

Aktivitātes norise/ apraksts:
Pasākums un tā scenārijs veidots pēc nostāstiem un konkrētām vēsturiskajām situācijām Ičas apmetnē, Balvu novada, Bērzpils pagastā. Lubāna klāni ir viens no vairāk pētītajiem akmens laikmeta arheoloģisko pieminekļu izplatības mikrorajoniem Baltijas valstīs. Seno cilvēku pirmā apmetne Lubāna klānos – Ičas (Ika jeb Viskala) apmetne, kas bija apdzīvota ap 2500 gadu pr. Kr. Apmetne upes krasos atklāta,v eicot Lubāna ezera regulēšanas darbus, padziļinot un iztaisnojot Ičas vecupi 1937.gadā. Apmetne aizņēma 2300km2 .

Iedzīvotāji apstrādāja kramu. Visvērtīgākie Ičas apmetnes atradumi: no māla veidotas sievietes figūras
fragments ar rombveida tīkla ornamentu uz muguras un kaula plāksnīte ar antropomorfu sejas gravējumu.

Trijās ekspedīcijās kopumā atrastas 100 akmens un krama priekšmetu, 3000 no kaula un raga darinātu lietu, 48 dzintara izstrādājumi, 15000 dažāda māla trauku lausku. Ičas apmetne guvusi ievērību ar tajā atklātajām neolīta dzintara apstrādes vietām, kas attiecināmas uz laika periodu pirms 5300-3700 gadiem, un ir vienīgās Austrumbaltijā. Kopumā Lubāna ezera baseina apdzīvotības ilgums ir skaitāms gadu tūkstošos – precīzi ne mazāk kā 7 gadu tūkstošus. 2009.gadā Ičas apmetni apmeklē arheologi I. Loze un G. Liepiņš, lai ar moderniem līdzekļiem iekļautu Ičas apmetnes teritoriju satelīttīklā. Ičas apmetne bijusi apdzīvota sākot ar agro neolītu līdz pat vēlajam neolītam un agrajam bronzas laikmetam. Šādas otras apmetnes Lubāna klānos nav, vismaz patreiz tai nav līdzvērtīga objekta apdzīvotības ilguma ziņā. Tas nozīmē, ka Bērzpils klānos šīs apmetnes teritorija ir ļoti rūpīgi sargājama.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem
risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdāne, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, biedrība „Vide. Cilvēks. Kultūra”, Balvu pensionāru biedrība, biedrība „Dzērvenīte”, kas ar Bērzpils pagasta aktīvākā biedrība.

Ar NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos un savu biedrību „Teātris un mūzika”, tās
darbību, mērķiem un uzdevumiem stāsta biedrības pārstāves Ilze Laila Purmaliete un Māra Ulme.

Pasākuma noslēgumā tautā iemīļo dziesmu autore Ilze Laila Purmaliete muzikālais koncerts „Es tevi ļoti
gaidīšu” ar sarunām, jokiem un sadziedāšanos.

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas,
piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā.

Iedzīvotāju diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem:
Bērzpils pagastā ir vairāk kā 600 iedzīvotāju, tas robežojas ar sava novada Tilžas, Krišjāņu un Lazdukalna pagastiem, Madonas novada Indrānu pagastu un Ošupes pagastiem un Rēzeknes novada Gaigalavas pagastu.

Tikšanās laikā iedzīvotāji izrādīja interesi par atbalsta saņemšanu malkas iegādei, jo pašreiz ir grūti
saprast, kam un cik lielā apmērā šis atbalsts pienāksies. Tāpat sanākušie uzdeva jautājumus, kas saistīti ar zemes nomu, pagasta teritorijas uzturēšanu kārtībā un ceļu infrastruktūras uzlabošanas iespējām.

Iedzīvotāji pauda bažas par dzeramā ūdens kvalitāti ciema teritorijā, jo ūdens krāsa ir brūngana, tam ir nepatīkama smaka un lietot ikdienā tādu ūdeni nevar.

Tika diskutēts par āra apgaismojuma nepieciešamību Bēržu baznīcas dārzam, estrādes aprīkojuma iegādi, tirgus laukuma izvedi pie tematiskā parka un par bērnu laukuma nepieciešamību.

Runāts arī par Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plānu, kura īstenošana ļoti ietekmētu Lazdukalna un Bērzpils pagastu saimniecības. Kā informēja klātesošie, tad aizsardzības plānā pašreiz ir norādīts, ka liegumu statuss abos pagastos, apstiprinot plānu, būtu apmēram 3000 ha platībā, kas nopietni apdraud saimniecisko darbību, jo plāns paredz, ka lieguma teritorijā nevarēs griezt mežu un veikt citas saimnieciskās darbības.

Dažādu problēmu risināšana pašvaldībās parasti ir attiecīgās jomas speciālistu un amatpersonu rokās,
taču iniciatīvu pieredze liecina, ka problēmu risināšanā iedzīvotāji var sniegt nozīmīgu devumu, tādējādi
panākot tādus risinājumus, kurus atbalsta vairākums vietējo iedzīvotāju. Tādas aktīvas pieredzes pagastos visos vēl nav, taču iedzīvotāju iesaistīšanai dažādu problēmu risināšanā ir pozitīva dinamika.

Pašvaldības pārstāvji atzina, ka, regulāras tikšanas ar iedzīvotājiem nosakot konkrētu mērķi, var uzlabot iedzīvotāju iesaisti, tām notiek jēgpilni un argumentēti.

Pasākumā atnākušie dalījās pieredzē par savu redzējumu, salīdzināja un izteicās par šiem gadiem, kuros pasākumi tika ierobežoti, vai nebija iespēju tos apmeklēt vispār, kā arī izteica savus viedokļus par katru problēmu atsevišķi.

Iedzīvotājiem tika dota iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā.

Iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas: Izvirzītās iniciatīvas:
– Solu iegāde; Skatuves skaņu monitors; Āra benču iegādei; Āra laternas; Āra trenažieri; Molbertus
izstāžu rīkošanai; Rotaļu laukums bērniem; Foto stūrītis; Tirgus laukuma izveide pie tematiskā
parka; D.Rakstiņa foto izstādes sagatavošana; Āra apgaismojums Bēržu baznīcas dārzam.

Īstenošanai izvirzīta iniciatīva: Apspriežoties ar iedzīvotājiem balsojot īstenošanai izvirzīta iniciatīva- āra  benču iegādei.

Darba grupa:
Rudīte Krūmiņa- moderators, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA” valdes priekšsēdētāja
Zinaida Logina- moderators, Balvu pensionāru biedrības vadītāja
Vineta Jurjāne- moderators, iedzīvotāju iniciatīvas vadītāja

Dalībnieku skaits: kopējais dalībnieku skaits vairāk kā 50 cilvēki, diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā piedalījās 32 dalībnieki (sk. reģistrācija lapu).

Izdales materiāli: pildspalvas, zīmulļi līmlapiņas

Norisi apliecinoši dokumenti: Afiša, publikācijas, dalībnieku saraksts, fotogrāfijas no pasākuma.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.