Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Biedrība “Ritineitis” sveic visus biedrus, sadarbības partnerus un atbalstītājus Vispasaules NVO dienā.

Lai ir izturība, uzņēmība un dzīvesprieks labus darbus darot!

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitātes „Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”” ietvaros ceturtdienās no 15:00 līdz 17:00 aicinām tiešsaistē pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apgūstot aktuālas tēmas, kas palielina pilsoniskās līdzdalības iespējas, kamēr ir ierobežotas iespējas tikties klātienē.

18.februārī no 15:00 līdz 17:00
„MĀKOŅPAKALPOJUMI UN KOPDARBĪBAS IESPĒJAS”
Dokumentu izveide un kopīgošana Google drive, Onedrive, Dropbox vidē. ­Jaunu failu un mapju pievienošana un veidošana; Failu kopīgošana un koplietošana; ­Failu komentēšana un labojumu veikšana; Dokumenti mākonī- tekstapstrādes dokumenti, izklājlapu dokumenti, prezentācijas.

25.februārī no 15:00 līdz 17:00
„APTAUJU VEIDOŠANA UN REZULTĀTU APSTRĀDE”
Tiešsaistes aptauju veidošana Google Forms, VisiDati.lv. Vietnes vides raksturojums; Jautājumu veidošana, pievienošana, jautājumu veidu apraksts; Aptaujas sadalīšana vairākās lapās, aptaujas adreses saīsināšana; Aptaujas noformēšana, iestatījumi; Aptaujas izsūtīšana, rezultātu apkopošana.

4.martā no 15:00 līdz 17:00
„VIZUĀLO MATERIĀLU VEIDOŠANA TIEŠSAISTĒ”
Bezmaksas iespējas tiešsaistes rīkā vizuālo materiālu veidošanai Canva. Vizuālu materiālu veidošana ar Canva.com: ­Jauna materiāla veidošana; Gatavu izkārtojumu izmantošana un pielāgošana; Attēlu augšupielāde, apstrāde; Dažādu elementu (rāmju, līniju, ikonu) izmantošana; Teksta ievietošana, noformēšana, izkārtojumi.

11.martā no 15:00 līdz 17:00
„WWW LAPU VEIDOŠANA”
Ievadapmācības bezmaksas pakalpojumu (mozello.lv, webnode.lv) izmantošanā. Nodarbības mērķis iegūt zināšanas savas pārstāvniecības izveidošanai Internet tīklā. Iepazīties ar WWW lapu izveidošanas priekšnosacījumiem, tehniskajiem risinājumiem un praktisku satura vadības sistēmu pielietošanu. Apgūt multimediju satura un attēlu pievienošanas īpatnības tīmekļa lapu saturam.

Pieslēgšanās Internet adresē: https://meet.jit.si/azote

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties vai pieteikties
• Lūgums pievienoties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms pasākuma sākuma
• Ja rodas problēmas ar pieslēgšanos līdz plkst. 15:00 zvaniet 29458539
• Atverot adresi pārlūkprogrammā, atļaujiet kameras un mikrofona izmantošanu (Allow)
• Pieslēdzoties korekti ieraksti savu vārdu un uzvārdu

Projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāte „Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”” tiks īstenota līdz 2022.gada 31.augustam.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

2021.gada 4.februārī ar tiešsaistes apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tika uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apguvām kā organizēt videokonferences, iepazināmies ar programmām un iespējām attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām. Apmācības vadīja pieredzējis pasniedzējs Guntis Laicāns.

Tiešsaistes apmācībās piedalījās 47 dalībnieki no nevalstiskā sektora organizācijām, pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm un citi interesenti. Iespēju piedalīties apmācībās izmantoja no dažādām apdzīvotām vietām- Balviem, Viļakas, Rugājiem, Jaunannas, Gulbenes, Kokneses, Rīgas un Rundāles. Aktuālā tiešsaistes apmācību tēma būtiski palielina pilsoniskās līdzdalības iespējas, kad nevar to darīt klātienē. Turpināt lasīšanu…

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

2021.gada 4.februārī no 15:00 līdz 17:00 ar apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tiek uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apgūsim kā organizēt videokonferences, iepazīstināsim ar programmām un iespējām attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām.

Pasniedzējs Guntis Laicāns, pieslēgšanās Internet adresē: meet.jit.si/azote

Turpmāk apmācību ciklā “Par un ap demokrātiju” 41 stundu apjomā būs iespēja apgūt sekojošas tēmas: Tradicionālais pilsoniskums un aktīvais pilsoniskums; Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības; Pilsoniskās līdzdalības modeļi; Pilsoniskā līdzdalība kopienās, Latvijas un starptautiskā līmenī; Līdzdalības un līderības prasmju attīstīšana; Starpkultūru komunikācijas prasmes u.c. Apmācību ciklā tiks iekļautas arī tēmas, kas paaugstinās iedzīvotāju motivāciju: Izdegšanas sindroms; Komunikācijas prasmes; Saskarsme; Prezentācijas prasmes; Lēmumu pieņemšana; Laika plānošana. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros tika veikta Ziemeļlatgales NVO aptauja ar mērķi izzināt biedrību galvenos darbības virzienus, diapazonu- vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, saprast to gatavību darboties NVO platformas izveidē un citās projekta realizācijas ietvaros paredzētajās aktivitātēs, iegūt jaunas zināšanas.

Lielākā daļa aptaujāto organizāciju, kā galveno norādījušas radošo, māksliniecisko un izklaides darbības virzienu. Tāpat lielākā daļa aptaujāto organizāciju savu darbību realizē piesaistot finansējumu caur projektiem. Organizācijas, galvenokārt, sadarbojas ar citām NVO un pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm. Divdesmit divas organizācijas no aptaujātajām ir izteikušas vēlēšanos un gatavību strādāt pie kopīgas NVO platformas izveides. Atzinīgi ir vērtējams, ka 24 no 25 organizācijām ir norādījušas dažādu apmācību nepieciešamību NVO biedriem. Trīs sekojošie apmācību virzieni tiek atzīti kā aktuālākie: personības pilnveides, ārējās sadarbības veidošana, projektu izstrādes un vadības apmācības. Projekta aktīvā fāze ir sākusies- lai dzīvo projekts un tā dalībnieki!

Aicinām uz sadarbību Ziemeļlatgales NVO platformas izveidē


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros aicinām iesaistīties Ziemeļlatgales NVO platformas „Mēs novadā šodien- rīt” izveidē un darbības nodrošināšanā.

Ziemeļlatgales NVO platformas izveides un darbības plānotie rezultāti:
1) Kopīga iesaistīto NVO stratēģija 2021-2025.gadam,kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti;
2) kopīga vīzija un veicamo pasākumu sadalījums starp platformas NVO, ņemot vērā katras organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus;
3) regulārs dialogs un rezultatīva sadarbība ar novadu pašvaldībām tostarp, kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana;
4) regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai;
5) platformas NVO resursu mērķtiecīga papildināšana, plānojot un īstenojot dažādus kopīgus pasākumus un projektus;
6) kopīgs ikgadējs NVO pasākums, kur tiks izvirzītas desmit nominācijas un apbalvotas aktīvākās biedrības/ biedri.

Biedrībām Viļakas, Balvu, Baltinavas, Rugāju, Kārsavas novados lūgums līdz 21.01.2021. aizpildīt aptaujas anketu

Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!- SĀKUMS

2019.gadā, Zvaigznes dienā radās izaicinājums sev, biedrības biedriem un draugiem: izstaigāt Ziemeļlatgales kultūrvides takas un satikt cilvēkus dažādās kopienās. Izveidoju WhatsApp draugu grupu „Ejam”, kuri bija apņēmības pilni ieraudzīt katra pagasta vietai raksturīgo, satikt cilvēkus, noskaidrot viņu redzējumu, mērķus, vajadzības vai vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Līdz ārkārtas situācijai valstī domu biedru grupa nu jau ap 20 dalībniekiem paspēja veikt pārgājienus desmit pagastos- ieraudzīt unikālo dabas, kultūrvēstures bagātību, īpašo kolorītu kopienā un sociālo situāciju. Daudzi no viņiem šos pagastus apmeklēja pirmo reizi. Katra vieta mūs pārsteidza ar enerģiskiem, interesantiem un zinošiem cilvēkiem, gardu zupu un neparastiem stāstiem. Iepazīstot vietējo iedzīvotāju pilsoniskās un kultūras aktivitātes, izbaudījām katra pagasta demokrātiju, iedzīvotāju līdzdalību, labu pārvaldību un atklātību. Pārsteidza sakoptība un enerģijas pilnie kopienas cilvēki Rugājos, Žīguros, Krišjāņos, Vīksnā, Balvos, arī sāpju pilnie stāsti par Kupravā pēdējā vilciena pavadīšanu.
Šādas izmaiņas dziļi ietekmē cilvēkus un to, kā viņi risina dzīves izaicinājumus. Vēl ir daudz darāmā, taču sākotnējie rezultāti iedrošina, un es priecājos par iespēju turpināt izpēti, nu jau ar aktivitātēm, kas pārtapušas projektā „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”.

Teksts un fotogrāfijas no Marutas Castrovas personīgā Facebook konta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008700121981 Turpināt lasīšanu…