Iedzīvotāju iniciatīva „Pavasaris Semenovā”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

19.martā Medņevas tautas namā notikusi iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Pavasaris Semenovā”. Tās mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem.

Iniciatīvā piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti, kā arī pašmāju pašdarbības kolektīvi, muzicēja Antons Savickis (Kaunata), Jāzeps Zaremba (Medņeva), Jānis Meļķis (Bauska), Žīguru atraktīvās līnijdejotājas, muzikanti no Bauskas, Kaunatas un protams pašmāju dalībnieki.

Medņevas pagasta kultūras pašdarbnieku kolektīvi, pagasta iedzīvotāji vienmēr aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Īpaši spēcīga ir latgaliskās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcija un īpašs ir pagasta festivāls “Ermoņiku skaņas” uz kuru sabrauc muzikanti un skatītāji no visas Latvijas. Pavasarī, mostoties dabai kopienas un apkaimes iedzīvotājiem, pašdarbniekiem un pasākumu apmeklētājiem ir jāparāda savs ieguldījums kolektīvu darbībā, izpausties ar savām idejām, dziesmām, dejām, stāstiem un vienkāršo humoru, kas šajā brīdī nav mazsvarīgi.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tika runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- Balvu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Tamāra Locāne, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, biedrība “Visi kopā”, biedrība „Čivix”, Balvu pensionāru biedrība, biedrība „Visi kopā”, kas ar Medņevas pagasta aktīvākā biedrība.

Iedzīvotāju diskusijās ar pašvaldības pārstāvjiem diskutēts, ka dažādu problēmu risināšana pašvaldībās parasti ir attiecīgās jomas speciālistu un amatpersonu rokās, taču iniciatīvu pieredze liecina, ka problēmu risināšanā iedzīvotāji var sniegt nozīmīgu devumu, tādējādi panākot tādus risinājumus, kurus atbalsta vairākums vietējo iedzīvotāju.

Tādas aktīvas pieredzes pagastos visos vēl nav, taču iedzīvotāju iesaistīšanai dažādu problēmu risināšanā ir pozitīva dinamika. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka veids, kādā parasti agrāk tika rīkotas iedzīvotāju apspriedes, nav bijis veiksmīgs, jo tajās piedalījās ļoti neliela iedzīvotāju daļa, Dažādu problēmu apspriešanai pašvaldības pārstāvji kopā ar NVO sektoru nolēma arī turpmāk doties pie iedzīvotājiem, rīkojot tikšanās ārpus telpām. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka, uzlabojot tikšanās norises kārtību, kā arī rīkojot tās regulāri, nosakot konkrētu mērķi, var uzlabot iedzīvotāju iesaisti, tā notiek jēgpilni un argumentēti. Uz pasākumā atnākušie dalījās pieredzē par savu redzējumu, salīdzināja un izteicās par šiem gadiem, kuros pasākumi tika ierobežoti, vai nebija iespēju tos apmeklēt vispār, kā arī izteica savus viedokļus par katru problēmu atsevišķi. Iedzīvotājiem tika dota iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā.

Medņevas iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas: rotaļu laukuma izveide, inventāra nepieciešamība; kopīgām sarunu un tikšanās vieta- nojume, soliņi; piedalīties projektos; uzlabot vides objektus, infrastruktūru; puķu podu/ urbānā dārza izveide; atbalsts pašdarbības kolektīviem, tautastērpi; fotostūrītis „Es mīlu Medņevu”.

Īstenošanai izvirzīta iniciatīva: apspriežoties ar iedzīvotājiem balsojot īstenošanai izvirzīta iniciatīva- pie Tautas nama zaļajos laukumos izgatavot lielos puķu podus, kuros tiks vasaras periodā sastādītas puķes, rudenī noformējums Latvijas svētkiem, ziemas periodā attiecīgi ziemas noformējums.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.