Tilžā īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai

ĪSTENOTĀS INICIATĪVAS KOPSAVILKUMS

2021.gada 31.jūlijā Tilžā notika iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Čiulis satiek čangali”. Kuras mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties diskusijas, tika pārrunāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses.

Aktīvi piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības vadītājs Sergejs Maksimovs, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, Latvijas Sarkanā Krusta Tilžas komiteja, biedrība „Balvu teātris”, biedrība „NextHorizont”, Tilžas pagasta sieviešu biedrība “Tilžas Oāze”, biedrība “Sudraba pakavi”, Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība “Saime” un biedrība “Pārupe 10”.
Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Tika izvirzītas vairākas iedzīvotāju iniciatīvas, bet apspriežoties ar iedzīvotājiem īstenošanai tika izvēlētā iniciatīva kopīgi piedaloties talkās sakopt, sakārtot un apzaļumot teritoriju Tilžas centrā izveidojot rožu dārzu. Turpināt lasīšanu…

Iedzīvotāju iniciatīva Bērzpilī


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

21.maijā pl. Bērzpils saieta namā norisinājās iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ičas stāsts”. Tās mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem.

Pasākums un tā scenārijs veidots pēc nostāstiem un konkrētām vēsturiskajām situācijām Ičas apmetnē, Balvu novada, Bērzpils pagastā. Lubāna klāni ir viens no vairāk pētītajiem akmens laikmeta arheoloģisko pieminekļu izplatības mikrorajoniem Baltijas valstīs. Seno cilvēku pirmā apmetne Lubāna klānos – Ičas (Ika jeb Viskala) apmetne, kas bija apdzīvota ap 2500 gadu pr. Kr. Apmetne upes krasos atklāta,v eicot Lubāna ezera regulēšanas darbus, padziļinot un iztaisnojot Ičas vecupi 1937.gadā. Apmetne aizņēma 2300km2 . Iedzīvotāji apstrādāja kramu. Visvērtīgākie Ičas apmetnes atradumi: no māla veidotas sievietes figūras fragments ar rombveida tīkla ornamentu uz muguras un kaula plāksnīte ar antropomorfu sejas gravējumu. Trijās ekspedīcijās kopumā atrastas 100 akmens un krama priekšmetu, 3000 no kaula un raga darinātu lietu, 48 dzintara izstrādājumi, 15000 dažāda māla trauku lausku. Ičas apmetne guvusi ievērību ar tajā atklātajām neolīta dzintara apstrādes vietām, kas attiecināmas uz laika periodu pirms 5300-3700 gadiem, un ir vienīgās Austrumbaltijā. Kopumā Lubāna ezera baseina apdzīvotības ilgums ir skaitāms gadu tūkstošos – precīzi ne mazāk kā 7 gadu tūkstošus. 2009.gadā Ičas apmetni apmeklē arheologi I. Loze un G. Liepiņš, lai ar moderniem līdzekļiem iekļautu Ičas apmetnes teritoriju satelīttīklā. Ičas apmetne bijusi apdzīvota sākot ar agro neolītu līdz pat vēlajam neolītam un agrajam bronzas laikmetam. Šādas otras apmetnes Lubāna klānos nav, vismaz patreiz tai nav līdzvērtīga objekta apdzīvotības ilguma ziņā. Tas nozīmē, ka Bērzpils klānos šīs apmetnes teritorija ir ļoti rūpīgi sargājama. Turpināt lasīšanu…

28.maijā pl. 10:00 Viļakā, Ezertūrē, Sporta ielā 20, informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” aicina uz sarunām par demokrātijas tematiku, informatīvām, izglītojošām un izklaidējošām aktivitātēm, par iesaisti NVO un iedzīvotāju iniciatīvām. Sarunas vada Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja, biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedre Sandra Zalcmane un Balvu pensionāru biedrības vadītāja Zinaida Logina.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Projekta atklāšanas pasākums

28.maijā plkst. 13:00 Balvu novada muzejā aicinām iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus, jauniešus un seniorus uz projekta atklāšanas pasākumu.

Atklāšanas pasākuma programma:
13:00 par projektu “Kopā varam Ziemeļlatgalē” un biedrību „Ritineitis”
13:15 Balvu novada nevalstisko organizāciju prezentācijas
14:15 kafijas, tējas pauze
14:45 Balvu novada nevalstisko organizāciju prezentācijas
15:45 kontaktu dibināšana, sadarbības veidošana
16:30 kafijas, tējas pauze
17:00 neformālas sarunas

Par projektu: No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņos, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA.

Medņevā īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

3.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Viļakas novads –no Marienhauzenas dārgumiem līdz pierobežai

ĪSTENOTĀS INICIATĪVAS KOPSAVILKUMS

Īstenota iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Pavasaris Semenovā” iedzīvotāju izvirzītā iniciatīva- pie Tautas nama zaļajos laukumos iekārtots jauns vides objekts- lielie puķu podi, kuros vasaras periodā tiks sastādītas puķes, rudenī taps noformējumi Latvijas svētkiem un ziemas periodā tos rotās Ziemassvētku noformējums. Medņevas pagasta kultūras pašdarbnieku kolektīvi, pagasta iedzīvotāji vienmēr aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Īpaši spēcīga šeit ir latgaliskās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcija un īpašs ir pagasta festivāls “Ermoņiku skaņas” uz kuru sabrauc muzikanti un skatītāji no visas Latvijas un ne tikai. Visi pasākumi ir ļoti apmeklēti. Medņevas iedzīvotāju kopiena aktīvi līdzdarbojas pagasta sabiedriskajā dzīvē un piepildītā kultūras dzīve tos vēl vairāk motivē būt aktīviem.

30.aprīlī, mostoties dabai, biedrības „Kopā varam” vadītāja Skaidrīte Šaicāne aicināja kopienas un apkaimes iedzīvotājus uz Tautas nama apkārtējās teritorijas sakopšanas talku. Talkas laikā pie Tautas nama uzstādīti puķi podi un veikti puķu podu krāsošanas darbi, stādītas un iekoptas puķes un augi. Talkā piedalījās 9 pieaugušie un 10 Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” bērni. Pirms talkas kopīgi organizēti puķu podu piegādes risinājumi, ar iedzīvotāju iniciatīvu sagādāta puķu podiem nepieciešamā zeme. Puķu podi iegādāti ar biedrības „Ritineitis” un pagasta pārvaldes atbalstu.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi noskaidrots kā notiek darbu saskaņošana, atļauju saņemšana, ja tā ir nepieciešamas. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā un iegūstot līdzfinansējumu iniciatīvais īstenošanai iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Medņevas aktīvākās biedrības „Kopā varam” vadītāja Skaidrīte Šaicāne atzina cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, kultūras iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvai vide pie tautas nama ir kļuvusi sakoptāka un vizuāli pievilcīgāka. Lai īstenotu iniciatīvu darbos iesaistījušies kopienas iedzīvotāji, kultūras, izglītības darbinieki, biedrību un pašvaldības pārstāvji. Iedzīvotāji arī turpmāk ir motivēti rūpēsies par apkārtējo vidi, rīkot talkas, stādīt augus puķu podos, rūpēties par tiem laistot un kopjot, kā arī veidojot tiem noformējumus svētkiem.

Projekta vadītāja Maruta Castrova ir pārliecināta, ka ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tiek apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko ir notikušas diskusijas starp NVO, kopienas iedzīvotājiem un pašvaldību. Pašvaldības, valsts institūciju, NVO un iedzīvotāju kopīgas diskusijas, kas notika pilsonisko aktivitāšu ietvaros, palielinājuši dzīvotāju ticību spējai ietekmēt lēmumus vietējā līmenī, kā arī palielina arī to cilvēku skaitu, kuri būs gatavi ne tikai iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet arī lēmumu pieņemšanā, iesaistoties NVO kā biedri vai brīvprātīgie.

 

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

21.maijā pl. 18:00 Bērzpils saieta namā iedzīvotāju iniciatīva „Ičas stāsts”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES KOPSAVILKUMS

Nosaukums: iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ičas stāsts”

Norises laiks un vieta: 2022.gada 21.maijs pl. 18:00, Bērzpils

Mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Mērķgrupa: vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti

Informācijas izplatīšana: biedrības „Ritineitis” mājas lapā, aicinājumu izplatīšana kultūras, izglītības un pašvaldības iestādēs, afišu izvietošana Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados, elektronisku
aicinājumu izsūtīšana sabiedriskajām organizācijām, kā arī NVO telefoniska apzināšana.

Aktivitātes norise/ apraksts:
Pasākums un tā scenārijs veidots pēc nostāstiem un konkrētām vēsturiskajām situācijām Ičas apmetnē, Balvu novada, Bērzpils pagastā. Lubāna klāni ir viens no vairāk pētītajiem akmens laikmeta arheoloģisko pieminekļu izplatības mikrorajoniem Baltijas valstīs. Seno cilvēku pirmā apmetne Lubāna klānos – Ičas (Ika jeb Viskala) apmetne, kas bija apdzīvota ap 2500 gadu pr. Kr. Apmetne upes krasos atklāta,v eicot Lubāna ezera regulēšanas darbus, padziļinot un iztaisnojot Ičas vecupi 1937.gadā. Apmetne aizņēma 2300km2 . Turpināt lasīšanu…

Aicinām piedalīties teritorijas sakopšanas talkā

21.maijā aicinām iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus, bērnus un jauniešus piedalīties teritorijas sakopšanas talkā. Tiekamies plkst. 10:00 Balvos- Teātra, Tautas un Partizānu ielas pagalmā. Visi nepieciešamie materiāli un darbarīki tiks nodrošināti. Pēc talkās dalībnieki aicināti ieturēties ar talkas zupu.

Par projektu: No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņā, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA

Mednieku brīvprātīgais stāsts

15.maijā plkst. 12:00 Briežuciemā, Bilgu kalnā aicinām uz kopīgu ģimenes dienas pavadīšanu ar dziedāšanu, muzicēšanu, mednieku stāstiem un mednieku trofeju apskati.

Aicinām Briežuciema medniekus sazināties ar Zitu, t. 25444621

Par projektu: No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņos, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA.