Piedalās diskusijā un kopīgi īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot projektu „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” biedrības pārstāvji aktīvi piedalās sabiedriskajā aktivitātēs un iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos. 19.janvārī viedajā Briežuciemā biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu rīkoja klātienes tikšanos/diskusiju “Sarunas par nākotni” kurā piedalījās biedrības vadītāja Maruta Castrova un projekta Ziemeļlatgales platformas izveidē eksperte Ieva Leišavniece.

Diskusijas laikā uzklausīti pieredzes stāsti par paveikto un atziņas no Upītes un Briežuciema kopienām. No Latvijas Lauku foruma izpilddirektores Anitas Seļickas uzzināts, kāds ir ceļš, lai aktīvs iedzīvotāju pulks kļūtu par kopienu, kas īsteno viedo ciemu stratēģiju.

Tikšanās noslēgumā projekta eksperte Ieva Leišavniece pastāstīja par projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktualitātēm, par sadarbības iespējām ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu.

Īstenojot augustā iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitāti „Viedas BriežuCIEMS” iedzīvotāju izvirzīto iniciatīvu Briežuciema centrā tapis vides objekts- norāde. Turpināt lasīšanu…

Informatīvā diena Balvos


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

12.janvārī uz informatīvo dienu Balvu novada muzejā pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus aicināja projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova. Informatīvās dienas mērķis: aktivizēt nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestādes, uzņēmējus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus izveidot vienotu platformu, lai konsolidētu pilsoniski aktīvos iedzīvotājus un neradītu risku saiknei starp pašvaldību un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotu dialoga starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem kvalitāti, aicināt NVO aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta vadītāja iepazīstina dalībniekus „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Pastāstīja dalībniekiem par jau īstenotajām iedzīvotāju iniciatīvām aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas notikušas Ziemeļlatgalē. Tika prezentētas 2021.gada vasarā izteiktās vietējās kopienas iedzīvotāju un NVO izteiktās aktuālās vajadzības, priekšlikumi un projektu idejas, kas tika apkopotas īstenojot iedzīvotāju iniciatīvas pasākumos Balvos, Tilžā, Krišjāņos un Briežuciemā. Projekta Ziemeļlatgales NVO platformas eksperte Ieva Leišavniece informēja par NVO platformas izstrādi, darbību un plānotajiem rezultātiem.

Tikšanās laikā galvenās lietas, kuras tika kopīgi pārrunātas un izdiskutētas, bija turpmākās sadarbības iespējas starp informatīvās dienas dalībniekiem, ekspertiem, NVO, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

31.jūlijā Tilžas centrā un 21.augustā Balvos, Dzirnavu ielā 1, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, norisinājās informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”. Kampaņas vērstas uz novada lielāko apdzīvoto vietu (ciemu) un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu. Tās īstenotas informatīvās telts formātā, piedāvājot gan informatīvus materiālus, gan sarunas par demokrātijas tematiku, tostarp izspēlējot dažādas spēles ar iespēju saņemt veicināšanas balvas. Informatīvajās kampaņās piedalījušies 119 unikālie dalībnieki.

Uz sarunām par demokrātijas tematiku ar Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekli, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāju, biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedri Sandru Zalcmani. Ekspertes pārstāvētā Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai.

Iepazīstoties ar pasākuma dalībniekiem, tika izmantotas neformālās izglītojošās metodes, tai skaitā metaforiskās asociatīvās kārtis, kas ļāva aktivitātes vadītājai dzirdēt vispārējo noskaņu, kas vērsta uz pilsoņu līdzdalību gan konkrētā pasākumā, gan savas dzīvesvietas/ novada dzīvē. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām iniciatīvām un vēlmi tās īstenot dzīvē, par to, ko vēlas savā pašvaldībā uzlabot. Turpinoties iesāktajai diskusijai un izmantojot galda spēli “Vērtību ABC”, katram dalībniekam tika dota iespēja izvēlēties kādu no vērtību kārtīm, lai turpinātu dalīties, ko katrs saprot ar šo vērtību, kā tā darbojas ikdienā, cik daudz katrs izmanto šo vērtību ikdienā, kā to izmanto. Kā galvenie temati, par ko labprāt diskutēja dalībnieki, bija par informatīvās telts definēto terminu– demokrātija. Pārdomu rezultātā dalībnieki uzsvēra, ka demokrātiju saredz godīgās un regulārās vēlēšanās, kur ir iesaistījušās dažādas partijas, un pilsoņiem ir iespēja mijiedarboties ar šiem vēlētiem pārstāvjiem regulāri. Kā labs piemērs tika minēts Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, nesen ievēlētie deputāti un izpildvaras pārstāvji kuri aktīvi piedalījās, ne tikai atklājot pasākumu, bet arī atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem. Turpināt lasīšanu…

Krišjāņos īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot jūlijā iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Staburaga noslēpums” iedzīvotāju izvirzīto iniciatīvu 16.oktobrī dabas atpūtas vietā pie Krišjāņu Staburaga tika atklāts vides objekts- foto rāmis.

Krišjāņos, atpūtas vietu “Krišjāņu Staburags” bija nepieciešams darīt pievilcīgāku un tūristiem tīkamāku. Pagasta iedzīvotājs Elvijs Pujats pavasarī, Lielās talkas dienā ierosināja, ka atpūtas vietā būtu nepieciešams izveidot kādu vides objektu, lai to pilnveidotu. Elvijs sazinājās ar pagasta pārvaldes vadītāju un tika sakārtotas atļaujas ar Latvijas Valsts mežiem, jo atpūtas vieta ir viņu pārziņā. Pēc atļauju saņemšanas Elvijs kopā ar Jāni Kalniņu pieaicinot pagasta iedzīvotājus, iekopa vietu, kur uzstādīt vides objektu. Pateicoties Krišjāņu tautas namam un pagasta pārvaldei tika iegādāti stabi un iebetonēti, lai varētu uzstādi vides objektu. Foto rāmis, kuru izgatavoja Aldis Voits tapa pēc jūlijā, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, notikušās aktivitātes „Staburaga noslēpums”.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi, novada pašvaldību un Latvijas Valsts mežiem notika darbu saskaņošana, atļauju saņemšana. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā un valsts iestādēs notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Atklājot vides objektu projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē vadītāja Maruta Castrova uz cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvām Krišjāņu Staburagā ar leģendām apvītajā atpūtas vietā varēs ne tikai baudīt dabu lapenē ar galdu, soliem un ugunskura vietu, bet arī iemūžināt sevi fotorāmī, tādējādi reklamējot atpūtas vietu Krišjāņos. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 28.augustā pl. 13:00, laukumā pie Briežuciema tautas nama iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Viedais BriežuCiems”. Tā mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- domes projektu vadītāja Arnita Gaiduka, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, biedrība “Attīstības horizonti”, Balvu pensionāru biedrība, Biežuciema biedrības: „Otuls”, „Derigo” un “Saulessvece”.

Norises vietā tika organizētas mājas kafejnīcas, kur savus kulinārijas amatprasmes pēc pašu iniciatīvas piedāvā cilvēki, kuri ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai kafejnīcu biznesu. Aplūkojama vietējās aktīvistes Ilzes Šaicānes gleznu izstāde ”Paturi mani plaukstā” un iepazīšanās Pētera Boldāna vietējai ciema iedzīvotāja- dzejnieka grāmatu ”Tas raibais fukša gads”. Iniciatīvā piedalās pašmāju pašdarbības kolektīvi, notiek sporta aktivitātes. Vietējais dramatiskais kolektīvs izspēlē notikumus, kas risinājušies jebkurā Latvijas vietā, arī Briežuciemā. Lasītas iesūtītās vēstules un ierosinājumu, kā arī veltījumu Viedajam Briežuciemam.

Pasākumu ar muzikāliem sveicieniem kuplināja viesis Andris Baltacis no grupas „Baltie lāči”.

Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

21.augustā pl. 16:00, laukumā pie ezera Dzirnavu ielā 1 norisinājās iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Piedzīvojumi saulrietā”.

Aktivitātes mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tika runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās nevalstiskās organizācijas, kopienas un apkaimes iedzīvotāji, novada pašvaldības pārstāvji: deputāte Tamāra Locāne, deputāte un Balvu invalīdu biedrības vadītāja Marija Duļbinska, deputāte Ruta Cibule, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, Latvijas Sarkana krusta Balvu komitejas biedri un brīvprātīgie, biedrība „Balvu teātris”, interešu grupa „Olīves”, jauniešu biedrība „Kalmārs”, motoklubs „Spieķi Vējā”, Balvu rajona sieviešu biedrība “Rudzupuķe”, Kubulu pagasta ģimeņu biedrība, biedrība “Septiņpadsmit”, Ziemeļlatgales partnerība, biedrība „Raibais kaķis”, biedrība „Razdoļje”.

Norises vietā notika kultūras darbinieku un radošo profesiju pārstāvju Ideju pieturā „Savas kultūrzīmes saglabāšana un izcelšana” izteiktās iedzīvotāju iniciatīvas īstenošana tiek izveidots vizuālais noformējums pasākumam „Mūzika saulrietam”. Piesaistot kultūras un izglītības iestāžu darbiniekus un interesentus no Balviem, Rugājiem, Viļakas, Gulbenes, Madonas un Nīderlandes tika veidoti divi vides objekti. Viens- ar salmu bizēm izgreznots sametināts stends- fotorāmis, kas papildināts ar laivu, kurā var fotografēties vai baudīt saulrietu ezera krastā. Otrs- laiva/ foto vieta ar dažādā tehnikā noformētām zivīm. Laivas (no Balviem un Viļakas), salmu ruļli un citi dabas materiāli tika sagādāti pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvām, lai šis noformējums papildinātu pasākumu „Mūzika Saulrietam”, kurš Balvos pēc biedrības „Ritineitis” iniciatīvas notiek jau sesto gadu– tas ir koncerts uz ezera, kur skatītāji ir laivās vai to bauda ezera krastā. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

31.jūlijā pl. 9:00, pagasta centrā pie tirgus laukuma norisinājās projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros īstenotā iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Čiulis satiek čangali”” Tās mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākums un tā scenārijs veidots pēc nostāstiem un konkrētām vēsturiskajām situācijām. 130 gadus atpakaļ šajā purvainajā, mežiem apaugušajā vietā atskanēja zirga ratu riteņu troksnis. Tālu ceļu mērojuši no Vidzemes, Apmēram Zemgales, arī Kurzemes guberņām savu laimi meklēt ieradās luterticīgie latviešu zemnieki. Te Ruskulovas muižkungs došot zemi- no sākumā 6 gadus par brīvu, vēlāk uz izdevīgiem rentes noteikumiem. Tā nu tas bija- Latgalē visi bērni tēva zemi sadalījuši savā starpā, bet citur bija noteikums, ka tēva mājas manto vecākais dēls. Pārējiem bērniem dzīves vieta bija jāmeklē pašiem. Ienācēji pārsvarā apmetās tagadējā Tilžas pagasta teritorijā. Viņu dzīve bijusi grūta: atbrauca, iekāra maizes kuli egles zarā un sāka strādāt. Sākumā gulējuši mežā zem egles, gājuši strādāt pie vietējiem, lai nopelnītu maizi vai sēklu. Tad uzcēla pirtiņu, kur pārlaist ziemu. Daudzi smago dzīvi neizturēja, jo nebija ārstu, veikalu, pasta, baznīcas. Tuvākā pilsēta bija Kārsava, Baltinava, kur bija kāda žīdu tirgotava. Apdzīvotā vieta, ko agrāk sauca- Kokoreva izveidojās ap 1909. gadu, kad Ruskulovas muižas pārvaldnieks atdalīja muižas zemi 15 hektārus, sadalot tos ap 200 apbūves gabalos. Kokorevas ciema nosaukums radies no Ruskulovas muižas vagara Kokoreva uzvārda, kuru muižnieks bija atsūtījis uz šo apdzīvoto vietu uzraudzīt zemniekus. 1925. gadā Kokorevai tika piešķirts biezi apdzīvotas vietas (ciema) statuss. 1925. gadā Kokoreva tika pārsaukta pēc Tilžas upes nosaukuma par Tilžu. 1935.gadā Tilža bijusi otrais apdzīvotākais ciems bijušajā Abrenes apriņķī ar 6000 iedzīvotāju.

Norises vietā notiek tirdziņš, sporta aktivitātes, vizināšanās ar zirgiem, bērnu zīmējumu izstāde. Pasākuma laikā Tilžas teātra grupa improvizē čiuļa un čangaļa ienākšanu un satikšanos Tilžā. Tilža notiek arī Tilžas svētku svinēšana ”…man patīk dāvināt prieku”. Tilžas pagasts ir izslavēts ar tādu iedzīvotāju iniciatīvu kā šaha spēle un šaha turnīri.

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības vadītājs Sergejs Maksimovs, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, Latvijas Sarkanā Krusta Tilžas komiteja, biedrība „Balvu teātris”, biedrība „NextHorizont”,T ilžas pagasta sieviešu biedrība “Tilžas Oāze”, biedrība “Sudraba pakavi”, Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība “Saime” un biedrība “Pārupe 10”.

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 23.jūlijā pl. 9:00, laukumā pie Krišjāņu tautas nama iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „STABURAGA NOSLĒPUMS”. Tā mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākums un tā norise veidota pēc teikas „Kā radušies Krišjāņi” motīviem. „Reiz dzīvojuši divi braši vīri Krišs un Jānis. Krišs dzīvojis savā būdiņā upes vienā krastā, bet Jānis upes pretējā krastā. Un tā viņi dienu no dienas viens pie otra ciemos gājuši pāri upei pa šauru laipiņu, kas savienojusi upes krastus. Tā viņi tur dzīvojuši līdz kādu dienu abi izlēmuši, ka vajadzētu būvēt māju, bet nekādi nevarējuši vienoties kurā upes krastā tad to celt, līdz abi izdomājuši, ka jāiet spēkoties un kurš vinnēs, tas arī noteikšot kurā vietā to būvēt! Tā kā Krišs bija augumā padevies stiprāks un lielāks viņš Jāni ātri uzvarējis! Nu tik abi ķērušies pie darba un Kriša izvēlētajā vietā māja drīz vien bijusi gatava un nu tai vajadzēja dot nosaukumu! Krišs protams gribējis to saukt par Kriša māju, bet Jānis strīdējies pretī un teicis ka to vajag saukt par Jāņa māju, jo viņš arī esot palīdzējis to celt un ja viņi kādreiz saķildošoties, tad Krišs viņu bez problēmām varēšot izdzīt. Tā viņi tur ķildojušies, taču vēlāk ar vēsu prātu apdomājuši un Krišs teicis ka tad jau mājai nosaukumu vajagot veidot no abu vārdiem! Jānis šim variantam labprāt piekritis un tā arī radies Krišjāņu pagasta vārds! Gribiet ticiet, negribiet neticiet, bet tā veci ļaudis stāstījuši!”

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, novada pašvaldības pārstāvis izpilddirektores vietniece Tamāra Locāne, deputāte- Ruta Cibule, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, LSK Balvu komitejas jauniešu organizācijas, biedrība „Kopīgi”, biedrība „Balvu teātris”, biedrības „Rudzupuķe” pārstāvji, viesis no AS Latvijas valsts meži, Krišjāņu pagasta vadība.

Norises vietā notiek Zaļais tirdziņš, kurā pulcējas mājražotāji, amatnieki, zemnieki un citi tirgoties gribētāji. Koncertē Sintija Svelme un uzstājas vietējie pašdarbības kolektīvi. Pasākuma laikā tika organizēts iedzīvotāju konkurss, kur par pareizām atbildēm saņemtas balvas- maisiņi vai krekliņi ar projekta logo.

LSK Balvu komitejas jauniešu organizācijas brīvprātīgie pasākuma laikā demonstrēja bērniem pirmās palīdzības iemaņas. Zināt, kādi ir pirmie rīcības soļi, ja noticis nelaimes gadījums, ir ļoti svarīgi. Varbūt, pateicoties šim “mazajam darbiņam”, tiks novērsti draudi veselībai un izglābta dzīvība.

Iedzīvotājiem dota iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar jaunajiem domes deputātiem un sadarbības iespējām. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

22.aprīlī un 13.jūlijā projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē, 2.aktivitātes „Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai” ietvaros, tiešsaistē norisinājās Ideju pietura „Savas kultūrzīmes saglabāšana un izcelšana”. Tās mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām (NVO), valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Tiešsaistē notika kultūras darbinieku radošo profesiju pārstāvju tikšanās, kuru vadīja kultūras projektu vadītāja, režisore Edīte Siļķēna. Ideju pieturas mērķis bija katrā pagastā, nu jau runājot par topošo Balvu novadu, atrast kādu cilvēku, zīmīgu objektu, vietu, tradīciju, kas raksturīga tikai šai vietai. Ideju pieturā piedalījās 61 dalībnieks.

Mūsu kultūrzīmes nevar ielikt vienā pasākumā, nevar ielikt kā vienu pieturas punktu. Kultūras zīme var būt vieta, vide, ainava, arī personība un cilvēki. Agrāk pret personībām bija lielāka pietāte nekā tagad. Mēs visi atceramies, ka daudzās Latvijas vietās bija šie misijas cilvēki, kuros ieklausījās sabiedrība- mācītāji, skolotāji, kultūras darbinieki. Šobrīd mēs uz daudz ko skatāmies savādāk. Līderiem vajadzētu būt novadu, pagastu vadītājiem, varbūt līderis varētu būt arī kāda kopiena vai grupa konkrētā vietā.

Šobrīd kultūrai trūkst kopējās elpas. Katrs kultūras cilvēks aktīvi kopj savu lauciņu, savu rāmīti klubā, bibliotēkā, muzejā. Tas ir labi, tikai nejūt plašumu un vērienīgumu. Daudz ko vajadzētu sapludināt kopā, piemēram, vairāku biedrību darbu. Kādā projektā viena biedrība kaut ko labu realizē, aizvada kādu pasākumu vai kustību, bet vēlāk viss tiek atstāts novārtā. Vajadzīga lielāka sadarbība starp kultūras iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām. Šodiena ar milzīgo informācijas pārblīvētību pieprasa, lai ar radošu pieeju ceļam augšā piemirstas vērības, tradīcijas. Kultūrā vienmēr vajag kādu dzirkstelīti, kādu izaicinājumu, jo nepietiek tikai ar to, ka dejotāji dejo, bet koristi dzied. Piederības laimi var iegūt, tikai kopā paveicot kopīgus darbus mirdzošām acīm.

Mūsdienās kultūras darbiniekam jāspēj mainīties. Muzeja darbiniekam jābūt ne tikai labam vēsturniekam, bet arī lieliskam stāstniekam. Pasākumu vadītājiem jāpārzina dažādas jomas – sports, daba, veselīgs dzīvesveids.

Īstenošanai izvirzīta iniciatīva: apkopot izteiktās Balvu novada kultūrzīmes, sagatavot apmācību piedāvājumu NVO un kultūras darbiniekiem, veidot vizuālo noformējumu pasākumam „Mūzika saulrietam„ 2021.gada 21.augustā piesaistot kultūras uz izglītības iestāžu darbiniekus un interesentus.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 7.maijā, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē, 2.aktivitātes „Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai” ietvaros platformā Zoom norisinājās ideju pietura nevalstiskajām organizācijām un aktīviem iedzīvotājiem „Kā dzīvot un redzēt savādāk”. To moderēja Inga Žirgule, biedrības “Esto” valdes locekle, Lūznavas muižas projektu vadītāja un Ieva Jātniece no biedrības „Ūdenszīmes”. Tiešsaistes ideju bankā piedalījās 24 dalībnieki- nevalstisko organizāciju (NVO), valsts pārvaldes institūciju, pašvaldības, izglītības iestāžu darbinieki un citi interesenti.

Ideju pietura mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām (NVO), valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.
Ideju pieturas laikā Ziemeļlatgales NVO aktīvisti un citi interesenti varēja dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas, kā daudzas lietas ieraudzīt savādāk, kā sadarboties, jo kopā var strādāt daudz produktīvāk. Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijas koordinators, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis iepazīstina ar Aktīvo iedzīvotāju fonda darbību Latvijā.
Pieredzē dalījās biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece no Jēkabpils novada Rubenes pagasta. Kaldabruņa atrodas 50 km no Daugavpils un 60 km no Jēkabpils, ciematā ir apmēram simts iedzīvotāji. Biedrība no pašvaldības nomā bijušo sākumskolas ēku – 600 kvadrātmetrus lielu vēsturisku celtni ar āra teritoriju. Viņa ar piemēriem parāda, kā darbojas biedrība. Saimniecība ir liela, taču neatkarīgi no tā, ir vai nav projektu nauda, novārtā atstāt to nevar, tāpēc biedrībai ir arī neliels sociālais bizness – rotu salons. Biedrībā strādā divas sievietes, kuras reģistrējušās kā pašnodarbinātas personas. Biedrība ir pierādījusi, ka var radīt gan darbavietas un uzturēt īpašumu, gan uzņemt tūristus nekurienes vidū, kam neticētu tie, kuri biznesu izkalkulē pēc excel tabulām. Stikla un arī kokapstrādes darbnīca izveidota, pateicoties projektu finansējumam. Tik ražoti suvenīri, kurus piedāvā tūristiem. Turpināt lasīšanu…