28.maijā pl. 10:00 Viļakā, Ezertūrē, Sporta ielā 20, informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” aicina uz sarunām par demokrātijas tematiku, informatīvām, izglītojošām un izklaidējošām aktivitātēm, par iesaisti NVO un iedzīvotāju iniciatīvām. Sarunas vada Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja, biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedre Sandra Zalcmane un Balvu pensionāru biedrības vadītāja Zinaida Logina.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Medņevā īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

3.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Viļakas novads –no Marienhauzenas dārgumiem līdz pierobežai

ĪSTENOTĀS INICIATĪVAS KOPSAVILKUMS

Īstenota iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Pavasaris Semenovā” iedzīvotāju izvirzītā iniciatīva- pie Tautas nama zaļajos laukumos iekārtots jauns vides objekts- lielie puķu podi, kuros vasaras periodā tiks sastādītas puķes, rudenī taps noformējumi Latvijas svētkiem un ziemas periodā tos rotās Ziemassvētku noformējums. Medņevas pagasta kultūras pašdarbnieku kolektīvi, pagasta iedzīvotāji vienmēr aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Īpaši spēcīga šeit ir latgaliskās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcija un īpašs ir pagasta festivāls “Ermoņiku skaņas” uz kuru sabrauc muzikanti un skatītāji no visas Latvijas un ne tikai. Visi pasākumi ir ļoti apmeklēti. Medņevas iedzīvotāju kopiena aktīvi līdzdarbojas pagasta sabiedriskajā dzīvē un piepildītā kultūras dzīve tos vēl vairāk motivē būt aktīviem.

30.aprīlī, mostoties dabai, biedrības „Kopā varam” vadītāja Skaidrīte Šaicāne aicināja kopienas un apkaimes iedzīvotājus uz Tautas nama apkārtējās teritorijas sakopšanas talku. Talkas laikā pie Tautas nama uzstādīti puķi podi un veikti puķu podu krāsošanas darbi, stādītas un iekoptas puķes un augi. Talkā piedalījās 9 pieaugušie un 10 Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” bērni. Pirms talkas kopīgi organizēti puķu podu piegādes risinājumi, ar iedzīvotāju iniciatīvu sagādāta puķu podiem nepieciešamā zeme. Puķu podi iegādāti ar biedrības „Ritineitis” un pagasta pārvaldes atbalstu.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi noskaidrots kā notiek darbu saskaņošana, atļauju saņemšana, ja tā ir nepieciešamas. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā un iegūstot līdzfinansējumu iniciatīvais īstenošanai iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Medņevas aktīvākās biedrības „Kopā varam” vadītāja Skaidrīte Šaicāne atzina cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, kultūras iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvai vide pie tautas nama ir kļuvusi sakoptāka un vizuāli pievilcīgāka. Lai īstenotu iniciatīvu darbos iesaistījušies kopienas iedzīvotāji, kultūras, izglītības darbinieki, biedrību un pašvaldības pārstāvji. Iedzīvotāji arī turpmāk ir motivēti rūpēsies par apkārtējo vidi, rīkot talkas, stādīt augus puķu podos, rūpēties par tiem laistot un kopjot, kā arī veidojot tiem noformējumus svētkiem.

Projekta vadītāja Maruta Castrova ir pārliecināta, ka ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tiek apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko ir notikušas diskusijas starp NVO, kopienas iedzīvotājiem un pašvaldību. Pašvaldības, valsts institūciju, NVO un iedzīvotāju kopīgas diskusijas, kas notika pilsonisko aktivitāšu ietvaros, palielinājuši dzīvotāju ticību spējai ietekmēt lēmumus vietējā līmenī, kā arī palielina arī to cilvēku skaitu, kuri būs gatavi ne tikai iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet arī lēmumu pieņemšanā, iesaistoties NVO kā biedri vai brīvprātīgie.

 

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

21.maijā pl. 18:00 Bērzpils saieta namā iedzīvotāju iniciatīva „Ičas stāsts”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES KOPSAVILKUMS

Nosaukums: iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ičas stāsts”

Norises laiks un vieta: 2022.gada 21.maijs pl. 18:00, Bērzpils

Mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Mērķgrupa: vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti

Informācijas izplatīšana: biedrības „Ritineitis” mājas lapā, aicinājumu izplatīšana kultūras, izglītības un pašvaldības iestādēs, afišu izvietošana Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados, elektronisku
aicinājumu izsūtīšana sabiedriskajām organizācijām, kā arī NVO telefoniska apzināšana.

Aktivitātes norise/ apraksts:
Pasākums un tā scenārijs veidots pēc nostāstiem un konkrētām vēsturiskajām situācijām Ičas apmetnē, Balvu novada, Bērzpils pagastā. Lubāna klāni ir viens no vairāk pētītajiem akmens laikmeta arheoloģisko pieminekļu izplatības mikrorajoniem Baltijas valstīs. Seno cilvēku pirmā apmetne Lubāna klānos – Ičas (Ika jeb Viskala) apmetne, kas bija apdzīvota ap 2500 gadu pr. Kr. Apmetne upes krasos atklāta,v eicot Lubāna ezera regulēšanas darbus, padziļinot un iztaisnojot Ičas vecupi 1937.gadā. Apmetne aizņēma 2300km2 . Turpināt lasīšanu…

Valda Orlova sprēslīcu kolekcija un informācija par Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem Balvos, Baltinavā un Briežuciemā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

No 22.aprīļa līdz 30.aprīlim Balvu kultūras un atpūtas centrā, no 04.maija līdz 26.maijam Baltinavas muzejā, no 27.maija līdz 21.jūnijam Briežuciema tautas namā skatāma Valda Orlova sprēslīcu kolekcija un informācija par Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem Balvos.

22.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Turpināt lasīšanu…

Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

22.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 37 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:
„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

 • Gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RADOŠĀS IDEJAS”
 • Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „UPĪTES JAUNIEŠU FOLKLORAS KOPA”
 • Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „KALMĀRS”
 • Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „BALVU TERITORIĀLĀ INVALĪDU BIEDRĪBA”
 • Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „PRO.ini”
 • Gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „BALVU TEĀTRIS”
 • Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „SAIME”
 • Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: biedrība „MEŽĢIS”
 • Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „VAIVARIŅI”
 • Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA””
 • Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Motoklubs „SPIEĶI VĒJĀ””
 • Gada nevalstiskā organizācija starpkultūru dialoga uzturēšanā: biedrība „RAZDOĻJE”
 • Gada interešu grupa: gleznošanas studija „OLĪVES”
 • Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Teātra zālē varēja aplūkot daļu no Valda Orlova vāktajām un gatavotajām sprēslīcām, kas ir lielākā kolekcija Eiropā un pasaulē. Pēc pasākuma mūsu novadnieka Valda Orlova sprēslīcu kolekcija no Apriķu muzeja ekspozīcijas un informācija par NVO gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem, būs aplūkojama novada kultūras iestādēs: no 2.maija līdz 27.maijam Baltinavas muzejā, no 30.maija Briežuciema tautas namā. Aicinām interesentus pieteikt nākamās izstādes vietas- tel. 29445914.

Latgales reģionālās televīzijas sižets par Ziemeļlatgales NVO gada balvas pasākumu „Sprēslīca”

Fotogrāfa Jāņa Pastara pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 22.aprīlī aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību. Turpināt lasīšanu…

Iedzīvotāju iniciatīva „Pavasaris Semenovā”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

19.martā Medņevas tautas namā notikusi iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Pavasaris Semenovā”. Tās mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem.

Iniciatīvā piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti, kā arī pašmāju pašdarbības kolektīvi, muzicēja Antons Savickis (Kaunata), Jāzeps Zaremba (Medņeva), Jānis Meļķis (Bauska), Žīguru atraktīvās līnijdejotājas, muzikanti no Bauskas, Kaunatas un protams pašmāju dalībnieki.

Medņevas pagasta kultūras pašdarbnieku kolektīvi, pagasta iedzīvotāji vienmēr aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Īpaši spēcīga ir latgaliskās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcija un īpašs ir pagasta festivāls “Ermoņiku skaņas” uz kuru sabrauc muzikanti un skatītāji no visas Latvijas. Pavasarī, mostoties dabai kopienas un apkaimes iedzīvotājiem, pašdarbniekiem un pasākumu apmeklētājiem ir jāparāda savs ieguldījums kolektīvu darbībā, izpausties ar savām idejām, dziesmām, dejām, stāstiem un vienkāršo humoru, kas šajā brīdī nav mazsvarīgi. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

19.martā pl. 15:00 Medņevas tautas namā iedzīvotāju iniciatīva „Pavasaris Semenovā”

Piektā no plānotajām deviņām iedzīvotāju iniciatīvām jaunizveidotajā Balvu novadā ar mērķi aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

DISKUSIJAS
runāsim par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizējot esošos resursus un iesaistītās puses. Piedalās novada pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.

AKORDEONISTI | PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

IDEJU BANKA | IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
aicināsim iedzīvotājus izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību.

ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTA INICIATĪVA
īstenosim iedzīvotāju iniciētu ideju.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Aicinām pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” aicina iepazīties ar konkursa nolikumu (PDF formātā) un pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”. Konkursa mērķis- apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Pretendenti tiek izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās: Gada nevalstiskā organizācija, Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā, Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni, Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā, Gada radošākā nevalstiskā, organizācija, Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija, Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija, Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija, Gada debija nevalstiskajā sektorā un Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai, aizpildot anketu. Derīgas būs tās anketas, kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām, nosaucot nevalstisko organizāciju. Viena nevalstiskā organizācija var tikt pieteikta vairākām nominācijām.

Kandidatūras Konkursam izvirzāmas no 22.februāra līdz 8.martam, aizpildot anketu tiešsaistē: https://ej.uz/nvobalva, iesniedzot pieteikuma anketu (DOCX formātā) biedrībā „RITINEITIS”, Brīvības ielā 59a (studija Azote), Balvi, Balvu novads, LV- 4501 vai nosūtot uz e-pastu nvobalvi@gmail.com

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 2022.gada aprīlī Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Informatīvā diena


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāti „„Mēs novadā šodien- rīt”- Ziemeļlatgales NVO platformas izveide un darbība” 2.februārī Balvu Sakrālās kultūras centrā pulcējās biedrības, radošie Balvu novada iedzīvotāji un interesenti. Informatīvās dienas mērķis ir aktivizēt nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestādes, uzņēmējus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus izveidot vienotu platformu, lai konsolidētu pilsoniski aktīvos iedzīvotājus un neradītu risku saiknei starp pašvaldību un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotu dialoga starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem kvalitāti, aicināt NVO aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta vadītāja Maruta Castrova iepazīstina dalībniekus „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Informē par jau īstenotajām iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas notikušas Ziemeļlatgalē. Projekta Ziemeļlatgales NVO platformas eksperte Ieva Leišavniece informē par NVO platformas izstrādi, darbību un plānotajiem rezultātiem.

Tikšanās laikā galvenās lietas, kuras tika kopīgi pārrunātas un izdiskutētas, bija turpmākās sadarbības iespējas starp informatīvās dienas dalībniekiem, ekspertiem, NVO, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu un aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Katrs no dalībniekiem pastāstīja par savas biedrības, iestādes, organizācijas galveno šī gada ieceri, pasākumu, kuru vēlētos realizēt. Mērķis tam bija, lai informatīvās dienas dalībnieki būtu informēti viens par otra darbību un vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību arī pašvaldību līmenī, jo īpaši teritoriāli administratīvās reformas un sabiedrības iesaistes pašvaldības budžeta plānošanas procesā kontekstā. Turpināt lasīšanu…