RITINEITIS ieripo jaunā Erasmus + projektā.

Biedrība RITINEITIS kā partnerorganizācija uzsāk sadarbību jaunā Erasmus + projektā – Take the Leap Project. Projektā darbosies piecas organizācijas, kas ir no Lielbritānijas, Zviedrijas, Latvijas, Itālijas un Maķedonijas. Koordinējošā organizācija-Diversity Living Services (Lielbritānija). Pirmā partneru tikšanās notika 04.12.19.-05.12.19. Londonā, kur tika veikta projekta galveno uzdevumu pārraudzības sadale starp partneriem.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt NEET jauniešu izglītošanu uzņēmējdarbības jomā, kā arī atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības idejas izvērtēšanā, finansiālo līdzekļu piesaistīšanā projekta idejai u.c. Tādējādi veicinot jauniešu nodarbinātību.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kā viens no svarīgākajiem projekta partneru divgadīgās sadarbības rezultātiem taps digitālu, visiem interesentiem pieejamu mācību materiālu kopums; tiks organizētas informatīvas un praktiskas darbnīcas, kas palīdzēs jauniešiem izprast uzņēmējdarbības būtību, veiksmes atslēgas un lietas, no kurām jāizvairās radot uzņēmumu. Tiks analizēta partneru pieredze darbā ar NEET jauniešiem, kā arī diskutēts par katra partnera optimālā ieguldījuma iespējām projekta mērķa sasniegšanā. Projekta darbības gaitā biedrība RITINEITIS uzņemas virsatbildību par projekta gaitas, tikšanos, paveikto uzdevumu izvērtēšanas monitoringu.

Turpināt lasīšanu…

Biedrības „RITINEITIS”, pieaugušo neformālās izglītības centrs “Azote” īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros neformālās izglītības programmās iesaistījušies un tās apguvuši 53 izglītojamie.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Pēc izglītības centra „Azote” statistikas projekta 4.kartā vislielākais pieteikumu skaits tika iesniegts neformālās izglītības programmā “Digitālās prasmes darba vajadzībām”– programmu apguva 22 nodarbinātās personas un apmācības tika īstenotas Balvos, Viļakā un Baltinavā.

16 izglītojamie ar mērķi veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību, pasniedzēja Jāņa Baltača vadībā, apguva neformālās izglītības programmu „No idejas līdz biznesam”.

Tāpat kā iepriekšējās kārtās pieprasīta bija neformālās izglītības programma “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”, kuru šajā kārtā apguva 5 izglītojamie.
Desmit izglītojamie līdz 22.janvārim turpina apgūt neformālās izglītības programmu „Komandas darba vadīšanas ABC”. Šīs neformālās izglītības programmas mērķis ir sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu un attīstīt izglītojamā prasmes: veidot adekvātu pašvērtējumu komandas darba aspektā; veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim; plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi; vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā; risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros; nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā.
Izglītojamie savās anketās atzīst, ka ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām un augstu vērtē pasniedzēju profesionalitāti. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšana ir lieliska iespēja ik vienam papildināt savas zināšanas jau zināmā jomā, vai apgūt ko pavisam jaunu.

Aicinām sekot mūsu mājaslapai www.ritineitis.lv , lai jau pavisam drīz varētu pieteikties neformālās izglītības programmu apguvei projekta 5.kārtas ietvaros.