Projekts „Riti, riti ritineiti”. Biedrības „Ritineitis” līdzdalības

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

2015.gadā turpināta biedrības līdzdalības darbības plāna, kas tika sagatavots 2013.gadā, īstenošana. Līdzdalības plānā iekļautas sadaļas: līdzšinējās darbības analīze, konstatētas biedrības stiprās un vājās puses, resursu pieejamība un to izmantošanas efektivitāte, mērķa grupas un to sasniegšanas metodes; biedrības mērķu un to sasniegšanas plānotie rādītāji, nepieciešamā darbība un tās īstenošanas sagaidāmo rezultātu noteikšana 2013.-2015.gadam.

Projekta „Riti, riti ritineiti” 3.aktiviātes „Regulāras biedrības „Ritineitis” līdzdalības lēmumu veidošanā un Balvu novada attīstības procesos plāna sagatavošana” ietvaros 2015.gadā veiktas sekojošas aktivitātes: 5 tikšanās ar pašvaldībās; 3 līdzdalības plāna darba grupas; uzsākts darbs pie Balvu novada fonda izveides; biedrības biedri piedalījušies 13 semināros, 3 pieredzes apmaiņas braucienos; 2 treniņsemināros; 3 diskusijās; 2 izglītības gadatirgos, 2 informatīvajās dienās; 2 sanāksmēs un 2 konferencēs.

Biedrības „Ritineitis” vadītāja un projekta „Riti, riti ritineiti” vadītāja Maruta Castrova nominēta balvai „Balva cilvēka izaugsmei”, aktivitātes ietveros sagatavoti un iesniegti 7 projekti, no kuriem 4 atbalstīti.

Realizējot projektu „Riti, riti ritineiti” uzsākuši sadarbību ar biedrību „Patvērums „Drošās mājas””, kuras ietvaros 2015.gada 12.janvārī biedrības biedri pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja biedrību Rīgā, 2015.gada 11.janvārī piedalījušies biedrības „Patvērums „Drošās mājas”” organizētājā informatīvajā seminārā EIF projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem”. No 2015.gada 25.marta līdz 27.martam un 25.; 26.maijā piedalījušies biedrības „Patvērums „Drošās mājas”” organizētajā apmācību kursā “Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients” un pēcapmācību praktiskajā treniņseminārā profesionāļu kompetences uzlabošanai.

Aktivitātes ietvaros 2015.gada 3.septembrī LR Kultūras ministrijas reglamentētajā Latgales Mazo projektu konkursā „Latgales NVO projektu programmā” sagatavots un iesniegts projekts „ASNI”, kurš tika atbalstīts un 2015.gada 18.septembrī noslēgts līgums par projekta „Asni” finansēšanu un īstenošanu”.

Projekta „Asni” mērķis ir iedibināt un iesaistīt iedzīvotāju, īpaši jauniešu līdzdalību vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem. Jauniešu forumā, klātesot arī citām iedzīvotāju grupām noteiksim svarīgākās jauniešu prioritātes un to risinājumus. Foruma gala ziņojumā tiks apkopoti paustie viedokļi.

Projekta galvenais mērķis ir ar foruma palīdzību veicināt vietējo jauniešu aktivitāti un sadarbību starp NVO, uzņēmējiem un pašvaldību, lai kopīgi risinātu vietējās problēmas jauniešiem svarīgu mērķu sasniegšanai.

Uzdevumi: apzināt stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes; panākt vienošanos par problēmu risinājumu; izveidot darba grupas, panākt risinājumus un jaunu projektu realizāciju.

Mērķa grupa ir katra novada jaunieši un citi vietējās sabiedrības pārstāvji.
Projekta īstenošanas vieta: Balvu novads, Viļakas novads, Baltinavas novads

Galvenās aktivitātes: sagatavošanās forumam, darba grupu izveide un apmācība. Foruma norises katrā novadā. Foruma rezultātu apkopojums. Turpmāka jauniešu iniciatīvas grupas izveide.

Biedrība „Ritineitis” projektu „Asni” īstenojusi sadarbībā ar Balvu, Viļakas un Baltinavas pašvaldībām, Balvu Bērnu un jauniešu centru un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Arī noslēdzoties projekta aktiviātēm tiks turpināta biedrības līdzdalības darbības plāna īstenošana.

Projekta īstenošanas periods no 2013.gada 18.jūlija no 2015.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44109,03 EUR, no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 39698,12 EUR, kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības „Ritineitis” finansējums 4410,91 EUR, kas ir 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv, www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org

Bookmark the permalink.

Comments are closed.