„Vecās pieturas stāsts”

2019.gada 18.septembrī Balvos pirmo reizi norisinājās pasākums „Ziedotāju aplis”, kas ir starptautiska ziedojumu piesaistes metode, aizsākusies Lielbritānijā. 18.septembrī uz dinamisku kopīgas ziedošanas pasākumu Balvu novada muzejā bija pulcējušies vairāk kā 50 ziedotāji un projektu atbalstītāji. Pasākumā ziedošana kļūst par saspēli starp cilvēkiem, kas aizrauj gan azarta mīļotājus, gan vērotājus. Tie, kam nebija iespēju uz pasākumu ierasties klātienē, ziedot varēja skatoties pasākuma tiešraidi.

Pasākumā tika pieteikti 3 projekti, no kuriem viens bija amatierteātra „Krams” ideja atjaunot Vīksnā pieturvietu, kur pulcēties, aprunāties, atpūsties bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un visiem interesentiem, pašdarbības kolektīviem reizēm izmantot kā mēģinājumu vietu brīvā dabā. Pasākumā, projekta ideju pieteica Jolanta Sauleviča Logina un krustmāte Gunta Grāmatiņa. Vīksnas pagasta projekts „Vecās pieturas stāsts” tapa pateicoties saziedotajiem 1300 EUR. Projektu realizēja paši amatierteātra „Krams” dalībnieki ar saviem atbalstītājiem un domubiedriem.

Šī gada 18.jūnijā Balvu novada Vīksnas pagasta bērnu laukumā Vīksnas amatierteātris aicināja uz ,,Pieturvietas” atklāšanas pasākumu ,,Kramam izauguši svētki”. Teātra dalībnieki skatītājus priecēja ar skeču, ka jebkurš vaļasprieks ir dārga izprieca un vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Piesitiens” lapenes grīdu iemēģināja jautrā deju solī.

Uz svinīgās atklāšanas lentas griešanu tika aicinātas amatierteātra „Krams” vadītāja Jolanta Sauleviča Logina, Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Pipcāne un biedrības ,,Ritineitis” un projekta ,,Ziedotāja aplis” Balvos vadītāja Maruta Castrova.

Vēlamies LIELU un SIRSNĪGU PALDIES pateikt: biedrības ,,Ritineitis” kolektīvam par projekta iespēju, pieturvietas stāsta idejas autoriem, realizētājiem, atbalstītājiem un katram ziedotājam!„ Tev nav jābūt bagātam, lai būtu žēlsirdīgs” tā saka filantropists un „Ziedotāju apļa” idejas autors Frederiks Mulders. Tikai visi kopā mēs soli pa solim spējam paveikt lielas lietas. Paldies, ka Vīksnas pagastā tapa par vēl vienu skaistāku vietu vairāk!

P.s. Ja ir kāds labvēlis, kas vēlētos noziedot atpūtas solus, smilti, bruģi vai kādu citu materiālu, lai papildinātu ,,Vecās pieturas” stāstu, laipni aicināti sazināties ar idejas autoriem.

Vīksnas pagasta kultūras dzīves organizatore Ligita Kacēna

RITINEITIS ieripo jaunā Erasmus + projektā.

Biedrība RITINEITIS kā partnerorganizācija uzsāk sadarbību jaunā Erasmus + projektā – Take the Leap Project. Projektā darbosies piecas organizācijas, kas ir no Lielbritānijas, Zviedrijas, Latvijas, Itālijas un Maķedonijas. Koordinējošā organizācija-Diversity Living Services (Lielbritānija). Pirmā partneru tikšanās notika 04.12.19.-05.12.19. Londonā, kur tika veikta projekta galveno uzdevumu pārraudzības sadale starp partneriem.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt NEET jauniešu izglītošanu uzņēmējdarbības jomā, kā arī atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības idejas izvērtēšanā, finansiālo līdzekļu piesaistīšanā projekta idejai u.c. Tādējādi veicinot jauniešu nodarbinātību.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kā viens no svarīgākajiem projekta partneru divgadīgās sadarbības rezultātiem taps digitālu, visiem interesentiem pieejamu mācību materiālu kopums; tiks organizētas informatīvas un praktiskas darbnīcas, kas palīdzēs jauniešiem izprast uzņēmējdarbības būtību, veiksmes atslēgas un lietas, no kurām jāizvairās radot uzņēmumu. Tiks analizēta partneru pieredze darbā ar NEET jauniešiem, kā arī diskutēts par katra partnera optimālā ieguldījuma iespējām projekta mērķa sasniegšanā. Projekta darbības gaitā biedrība RITINEITIS uzņemas virsatbildību par projekta gaitas, tikšanos, paveikto uzdevumu izvērtēšanas monitoringu.

Turpināt lasīšanu…

Biedrības „RITINEITIS”, pieaugušo neformālās izglītības centrs “Azote” īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros neformālās izglītības programmās iesaistījušies un tās apguvuši 53 izglītojamie.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Pēc izglītības centra „Azote” statistikas projekta 4.kartā vislielākais pieteikumu skaits tika iesniegts neformālās izglītības programmā “Digitālās prasmes darba vajadzībām”– programmu apguva 22 nodarbinātās personas un apmācības tika īstenotas Balvos, Viļakā un Baltinavā.

16 izglītojamie ar mērķi veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību, pasniedzēja Jāņa Baltača vadībā, apguva neformālās izglītības programmu „No idejas līdz biznesam”.

Tāpat kā iepriekšējās kārtās pieprasīta bija neformālās izglītības programma “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”, kuru šajā kārtā apguva 5 izglītojamie.
Desmit izglītojamie līdz 22.janvārim turpina apgūt neformālās izglītības programmu „Komandas darba vadīšanas ABC”. Šīs neformālās izglītības programmas mērķis ir sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu un attīstīt izglītojamā prasmes: veidot adekvātu pašvērtējumu komandas darba aspektā; veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim; plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi; vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā; risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros; nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā.
Izglītojamie savās anketās atzīst, ka ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām un augstu vērtē pasniedzēju profesionalitāti. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšana ir lieliska iespēja ik vienam papildināt savas zināšanas jau zināmā jomā, vai apgūt ko pavisam jaunu.

Aicinām sekot mūsu mājaslapai www.ritineitis.lv , lai jau pavisam drīz varētu pieteikties neformālās izglītības programmu apguvei projekta 5.kārtas ietvaros.

Projekta tikšanās Itālijā-Peskārā

ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)” ietvaros no 25.10.19.- 26.10.19. notika 4.projekta partneru tikšanās, kur galvenais uzsvars tika likts uz projekta rezultātu izplatīšanas stratēģijas precizēšanu un veicināšanu.

Projekta tikšanās laikā notika preses konference, kurā piedalījās gan projekta partneri, gan sociālie uzņēmēji, kas dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Pasākumu apmeklēja arī interesenti- pilsētas iedzīvotāji, asociācijas biedri. Uzrunu un atzinīgus vārdus par līdz šim paveikto projekta ietvaros teica arī pilsētas mērs.

Projekta tikšanās ietvaros apmeklējām vienas no dārgākajām garšvielām- Safrāna audzētāja laukus, piedalījāmies tā vākšanā un atdalīšanā no ziedlapām. Mums bija iespēja izjust Peskāras tuvumā esošo viduslaiku ciemu, klosteru, dievnamu vēsturisko dvesmu.

Atzinības un pateicības vārdus jāsaka tikšanās organizatorei un vadītājai Annaritai Bini un viņas komandai par ieguldīto darbu.

„Ziedotāju aplis” noticis!

2019.gada 18.septembrī Balvos pirmo reizi norisinājās pasākums „Ziedotāju aplis”, kas ir starptautiska ziedojumu piesaistes metode, aizsākusies Lielbritānijā. Pirms pasākuma tika izsludināta pieteikšanās un izvirzītas 3 projektu idejas no Balviem un Balvu novada- 3 lielisku projektu autori sešās minūtēs pastāstīja, kā saņemtais atbalsts var palīdzēt īstenot skaistas ieceres. Katra projekta galvenais mērķis ir padarīt savas kopienas dzīvi labāku un pilnvērtīgāku.

18.septembrī uz dinamisku kopīgas ziedošanas pasākumu Balvu novada muzejā bija pulcējušies vairāk kā 50 ziedotāji un projektu atbalstītāji. Pasākumā ziedošana kļūst par saspēli starp cilvēkiem, kas aizrauj gan azarta mīļotājus, gan vērotājus. Tie, kam nebija iespēju uz pasākumu ierasties klātienē ziedot varēja skatoties pasākuma tiešraidi.

Divu stundu laikā tika saziedoti 3170 eiro, kas ir vairāk nekā cerēts. Esam neizsakāmi priecīgi, ka katrai idejai tika sniegts nepieciešamais atbalsts. Projekta „Bērnudārza „Sienāzītis” vientuļais Zaķis” idejas autori ir gandarīti par saziedotajiem 1085 EUR, lai iekārtotu rotaļu laukumu. Balvu Teritoriālajai invalīdu biedrībai saziedotie līdzekļi dos iespēju iegādāties inventāru kustību nodarbībām 785 EUR vērtībā un Vīksnas pagasta projekts „Vecās pieturas stāsts” taps pateicoties saziedotajiem 1300 EUR.

LIELS UN SIRSNĪGS PALDIES biedrības „RITINEITIS” un ideju autoru vārdā visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstīja projektus! „Tev nav jābūt bagātam, lai būtu žēlsirdīgs” tā saka filantropists un „Ziedotāju apļa” idejas autors Frederiks Mulders. Tikai visi kopā mēs soli pa solim spējam paveikt lielas lietas.

Turpināsim Jūs informēt par to, kā ar ideju realizāciju sokas projektu autoriem! J

Labiem darbiem piepildītu dienu vēlot,
biedrības „RITINEITIS” komanda

Ziedotāju aplis 2019, Balvi

 

Aicinājums iesniegt projektu piedāvājumus

Kas ir Ziedotāju aplis(Giving Circle)? Tas ir pasākums, kurā biedrība „Ritineitis” aicinās apkaimes ļaudis klātienē ziedot naudu trim projektiem.

Kad un kā tas notiks? Pirmais Ziedotāju aplis Balvos notiks 2019. gada 18. septembrī pl. 18:00. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri (6 min.) un atbildēs uz jautājumiem (6 min.), bet pēc tam klātesošie ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu. Tātad jums jābūt gataviem piedalīties un uzstāties!

Kādiem jābūt projektiem? Vienam projektam vēlamā summa ir pāris simti līdz 1500 eiro, taču iecerei jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju aplī var savākt vairāk vai mazāk nekā nepieciešams. Tātad svarīgi, lai projektu var īstenot mazākā vai lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku vai objektu skaits utt.). Saturiski projekti nav ierobežoti – tie var būt gan pasākumi, gan objektu izveide, gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par savas organizācijas ilgtermiņa darbību un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli – pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur nedzīvo. Projektu īstenošanas periods būs 2019.- 2020. gads. Par savas ieceres saturu un atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.

Kas un kad var iesniegt projektu? Fiziskas personas vai to neformālās grupas, nevalstiskās organizācijas, ja vien projekts tiek īstenots Balvu novadā.
Piedāvājumi jāiesūta pa e-pastu azote@azote.lv līdz 2019. gada 26.augustam (ieskaitot).
Nedēļas laikā plānojam piedāvājumus izvērtēt un izvēlēties trīs piemērotākos. Ar tiem tālāk strādāsim pie detaļām, vizuālajiem materiāliem un prezentācijām.

Kāda ir projektu autoru atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā projektu autoriem arī savi atbalstītāji un draugi jāmudina iesaistīties, lai palielinātu izredzes tikt pie iecerētā rezultāta. Turklāt katram projektam ir jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš pasākumā uzstāsies ar vienas minūtes sveicienu un dos pirmo ziedojumu. Tas nevar būt projekta īstenošanā tieši iesaistīts cilvēks, bet gan drīzāk jūsu atbalstītājs.

Papildu informācija un jautājumi?
Aiga Keisele, biedrības „Ritineitis” projektu koordinatore
E-pasts: azote@azote.lv
Tālrunis: 26623864 (Aiga), 26162614 (Maruta)

Turpināt lasīšanu…

“RITINEITIS” Erasmus+ projektā

Kopš 2018.gada 1.oktobra biedrība RITINEITIS koordinē ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projektu Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)”. Projektā darbojas deviņas pieaugušo izglītību veicinošas organizācijas, kuras darbojas Latvijā, Čehijā, Tenerifē (Spānijā), Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Grieķijā, Turcijā, Itālijā, Rumānijā.

Projekta mērķis- veicināt lauku apvidu attīstību, izglītojot cilvēkus uzņēmējdarbības jautājumos, kā arī motivējot viņus attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, izmantojot resursus, kas pieejami viņu dzīvesvietu reģionos. Projekta mērķa grupa: jaunieši un cilvēki, kam 55+.

Pirmā partneru starptautiskā tikšanās projekta ieviešanas jautājumos notika Tenerifē. Tikšanās tika organizēta biedrībā Asociacion Socio-cultural La Bajamar Avanzando. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta vadības, ieviešanas un rezultātu popularizēšanas jautājumi.

Otra starptautiskā projekta partner tikšanās notika Grieķijā, Larissas pilsētā. Tikšanās organiatori- Institute of Entrepreneurship Development (IED). Tika prezentēti pētījumu rezultāti par reģionos dzīvojošo cilvēku izpratni par esošo resursu izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veiksmīgai realizēšanai. Katra partnerorganizācija prezentēja divus savas valsts/reģiona sociālās uzņēmējdarības veiksmes stāstus. Sarunu laikā tika izvērtēts līdz šim paveiktais, kā arī precizēti uzdevumi, kas veicami līdz nākamajais starptautiskajai projekta partneru sanāksmei Rumānijā jūnija sākumā.

Abu starptautisko tikšanos laikā jaunas pieredzes gūšanai projekta partneri apmeklēja reģionā veiksmīgi darbojošos sociālos uzņēmumus.

 

Sociālās uzņēmējdarbības seminārs Balvos

Balvu novada muzejā 2019.gada 28.februārī ERASMUS + programmas projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs) ietvaros notika sociālās uzņēmējdarbības praktisks seminārs. Semināru vadīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Liene Reine- Miteva.

Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt interesentus ar sociālās uzņēmējdarbības jēdzienu, darbības virzieniem un ar to saistīto likumdošanu. Līdz ar Sociālā uzņēmuma likuma stāšanos spēkā 2018.gada 1.aprīlī iezīmējas svarīgs pagrieziena punkts sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā. Tiek reģistrēti arvien jauni sociālie uzņēmumi un plānoti jauni projekti, lai pieteiktos grantu programmai. Tomēr neskatoties uz straujo sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, plašākai sabiedrībai trūkst pilnīgas izpratnes par šo tēmu, tāpēc interese par semināru bija liela. Asociācijas direktore Liene Reine- Miteva bija sagatavojusi izsmeļošu prezentāciju un praktisko darbu, kura laikā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar pasaules un Latvijas sociālās uzņēmējdarbības piemēriem. Ikvienu pārsteidza sociālo uzņēmēju lielā izdoma un nesavtīgā vēlme palīdzēt tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.

Ikviens semināra apmeklētājs, dodoties mājas atzina, ka ieguva daudz plašāku priekšstatu par šāda veida uzņēmējdarbību un labprāt iesaistītos līdzīgos pasākumos. Sociālā uzņēmējdarbība pasaulē ir pazīstama jau sen, bet Latvijā tikai pēdējos gadus par to dzird un runā aizvien vairāk. Tas tiek uzskatīts par nākotnes uzņēmējdarbības veidu, tāpēc semināra vadītāja cer, ka cilvēku izglītošana veicinās aizvien jaunu sociālo uzņēmumu rašanos.

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 4.kārtas norise.

Izglītības centrs “Azote” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros realizē sekojošas neformālās izglītības programmas:

  • Digitālās prasmes darba vajadzībām trīs grupās, kuras tika uzsāktas 26.08.2019. Pils ielā 11, Viļakā; 28.08.2019. Kārsavas ielā 24, Baltinavā; 29.08.2019- Tautas ielā 1, Balvos;
  • Komandas vadīšanas ABC, kas tika uzsākta 28.09.2019. Tautas ielā 1, Balvos;
  • No idejas līdz biznesam, kuru uzsāka 30.08.2019. Tautas ielā 1, Balvos.

Kopā izglītības centra “Azote” piedāvātajām mācībām 4.kārtas ietvaros pieteikušās 79 nodarbinātas personas. Mācības uzsākušas 55 nodarbinātas personas.


Izglītības centrs “Azote” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros neformālās izglītības programmās iesaistījušies un tās apguvuši 60 izglītojamie.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.Pēc mācību centra statistikas projekta 2.kartā vislielākais pieteikumu skaits tika iesniegts neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”. Programmu apguva 13 nodarbinātās personas. Projekta 3.kārtas ietvaros visvairāk izglītojamo pieteicās programmā- „Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana”, kuru apguva 15 izglītojamie. Tāpat abu kārtu ietvaros pieprasīta bija nefromālās izglītības programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, kuru apguvuši 18 izglītojamie. Otrajā kārtā tika realizēta neformālās izglītības programma „Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketcUP, Corel Draw) pamati”, bet trešajā kārtā „Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”.

Izglītojamie savās anketās atzīst, ka ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām un augstu vērtē pasniedzēju profesionalitāti. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšana ir lieliska iespēja ik vienam papildināt savas zināšanas jau zināmā jomā, vai apgūt ko pavisam jaunu.

Aicinām sekot mūsu mājaslapai www.ritineitis.lv , lai jau pavisam drīz varētu pieteikties neformālās izglītības programme apguvei projekta 4.kārtas ietvaros.

Mācību un uzziņu materiāli:
Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUp, CorelDraw) pamati