Iedzīvotāju iniciatīva Baltinavā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

20.augustā Baltinavā notikusi iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”. Tās mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Iniciatīvā piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas un interesenti.
Pasākums un tā norise veidota pēc Baltinavas pazīstamākās izrādes, lugu autores Danskovītes (Lidijas Ločmeles) un Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” iestudēto izrāžu “Ontans i Anne” tēmu.

Pasākumā un pieredzē dalījās biedrības „Jaunieši Baltinavai” pārstāvji, pateicoties kuru iniciatīvai, realizējot Borisa un Ināras Teterevu fondā iesniegto projektu „Tev, man un visiem mums- lai top Baltinavā” tika iekārtots „Ontana i Annes parks” parks. Sākotnēji jaunieši vēlējās sakopt sava dzimtā novada kultūrvēsturiskās vietas, kurām senču atmiņās ir liela vērtība. Viena no šādām vietām bija Baltinavas Vecais parks, kas gadu gaitā bija zaudējis savu agrāko spožumu, slēpjot to aiz aizaugušiem upes krastiem un pateicoties iniciatīvai, sadarbībai ar pašvaldību, uzrakstītajam projektam un sniegtajam atbalstam biedrībai „Jaunieši Baltinavai” bija iespēja īstenot savas ieceres. Parkā izveidots bruģa celiņš un pazīstamās izrādes „Ontona i Annes” personāžu silueti, pie kuriem var nofotografēties, iejūtoties lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta lapene, kas ir lieliska atpūtas vieta parka apmeklētājiem, uzstādītas šūpoles un foto rāmis dabā, kas ļauj iemūžināt sevi, ģimeni un draugus lieliskas fotogrāfijas, kā arī izgatavoti soli un ugunskura vieta patīkamas atmosfēras radīšanai.

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- Balvu novada pašvaldības Baltinavas pagasts pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, biedrība „Jaunieši Baltinavai”, Baltinavas aktīvākā biedrība „Vaivariņi”.

Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Norises vietā notika sporta aktivitātes.

Iedzīvotāji apliecināja, ka ir gatavi regulāri pulcēties, lai kopā ar pagasta pārvaldnieci risinātu pagastam nozīmīgus jautājumus, meklētu veidus, kā atrisināt sadzīviska rakstura problēmas. Tas lautu novada vadībai vieglāk sasniegt pagasta iedzīvotājus un precīzāk uzzināt viņu vajadzības, meklēt mērķētākus risinājumus. Dažādu problēmu apspriešanai pašvaldības pārstāvji kopā ar NVO sektoru nolēma arī turpmāk doties pie iedzīvotājiem, rīkojot tikšanās ārpus telpām. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka, uzlabojot tikšanās norises kārtību, kā arī rīkojot tās regulāri, nosakot konkrētu mērķi, var uzlabot iedzīvotāju iesaisti, tā notiek jēgpilni un argumentēti.

Baltinavā bija jūtama saliedētības sekmēšana, sabiedrības aktivizēšana, vietējo iniciatīvu un līdzdalības sekmēšana sabiedriskajos procesos pagasta dzīvē, ka arī pagasta pārvaldes atbalsta sniegšana sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanai, kas nepieciešami iedzīvotājiem.

Pasākumā atnākušie dalījās pieredzē par savu redzējumu, salīdzināja un izteicās par šiem gadiem, kuros pasākumi tika ierobežoti, vai nebija iespēju tos apmeklēt vispār, kā arī izteica savus viedokļus par katru problēmu atsevišķi.

Iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas: fotokonkurss, kur tiktu reprezentēta Latgale un / vai vēl kādi konkursi; puķu dobe; cienot Baltinavas pagasta jauno ģerboni un stiprinot identitāti, un savu dzimtās puses piederību, reprezentatīvo materiālu iegāde ar Baltinavas ģerboņa logo: piekariņi, uzlīmes, ūdens pudeles, pildspalvas; izveidot jauniešu centru; uzlabot bērnu laukumu parkā; izgaismot parku; sakārtot skvēra ‘’Pakavi’’ celiņu- noasfaltēt, jo tas drūp; organizēt sporta aktivitātēm dažādu vecuma iedzīvotājiem; izveidot un iekārtot pie muzeja ugunskura vietu ar statīvu zupas vārīšanai, iegādāties zupas katlu; labiekārtot parka dīķi

Īstenošanai izvirzīta iniciatīva: Apspriežoties ar iedzīvotājiem īstenošanai izvirzīta iniciatīva- izveidot un iekārtot pie muzeja ugunskura vietu ar statīvu zupas vārīšanai.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.