Iedzīvotāju iniciatīva Baltinavā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

5.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” -Baltinavas novads – Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES KOPSAVILKUMS

Nosaukums: iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”

Norises laiks un vieta: 2022.gada 20.augusts, pl. 10:00, Baltinavā, Ontana i Annes parkā

Mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Mērķgrupa: vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti

Informācijas izplatīšana: biedrības „Ritineitis” mājas lapā, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju un Kārsavas novada pašvaldību mājas lapas, aicinājumu izplatīšana kultūras, izglītības un pašvaldības iestādēs, afišu izvietošana Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados, elektronisku aicinājumu izsūtīšana nevalstiskajām organizācijām, kā arī NVO telefoniska apzināšana.

Aktivitātes norise/ apraksts:
Pasākums un tā norise veidota pēc Baltinavas pazīstamākās izrādes, lugu autores Danskovītes (Lidijas Ločmeles) un Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” iestudēto izrāžu “Ontans i Anne” tēmu.

Pasākumā un pieredzē dalījās biedrības „Jaunieši Baltinavai” pārstāvji, pateicoties kuru iniciatīvai, realizējot Borisa un Ināras Teterevu fondā iesniegto projektu „Tev, man un visiem mums- lai top Baltinavā” tika iekārtots „Ontana i Annes parks” parks. Sākotnēji jaunieši vēlējās sakopt sava dzimtā novada kultūrvēsturiskās vietas, kurām senču atmiņās ir liela vērtība. Viena no šādām vietām bija Baltinavas Vecais parks, kas gadu gaitā bija zaudējis savu agrāko spožumu, slēpjot to aiz aizaugušiem upes krastiem un pateicoties iniciatīvai, sadarbībai ar pašvaldību, uzrakstītajam projektam un sniegtajam atbalstam biedrībai „Jaunieši Baltinavai” bija iespēja īstenot savas ieceres. Parkā izveidots bruģa celiņš un pazīstamās izrādes „Ontona i Annes” personāžu silueti, pie kuriem var nofotografēties, iejūtoties lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta lapene, kas ir lieliska atpūtas vieta parka apmeklētājiem, uzstādītas šūpoles un foto rāmis dabā, kas ļauj iemūžināt sevi, ģimeni un draugus lieliskas fotogrāfijas, kā arī izgatavoti soli un ugunskura vieta patīkamas atmosfēras radīšanai.

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- Balvu novada pašvaldības Baltinavas pagasts pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, biedrība „Jaunieši Baltinavai”, Baltinavas aktīvākā biedrība „Vaivariņi”.

Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Norises vietā notika sporta aktivitātes.

Iedzīvotāju diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem:
Baltinavas pagasta iedzīvotāju skaits- 972. Tas robežojas ar Ludzas novada Salnavas pagastu, Balvu novada Tilžas, Briežuciema un Šķilbēnu pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Baltinava (novada centrs), Demerova, Obeļova, Žeikari.

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Pieredzē dalījās biedrības „Jaunieši Baltinavai” pārstāvji, pateicoties kuru iniciatīvai, realizējot Borisa un Ināras Teterevu fondā iesniegto projektu „Tev, man un visiem mums- lai top Baltinavā” tika iekārtots „Ontana i Annes parks” parks.

Tikšanās laikā iedzīvotāji pauda nepieciešamību izveidot jauniešu centru, sakārtot skvēra ‘’Pakavi’’ celiņu, izgaismot parku, izveidot un iekārtot pie muzeja ugunskura vietu ar statīvu zupas vārīšanai, iegādāties zupas katlu, kā arī labiekārtot parka dīķi.

Tika pārrunātas pagasta ceļu problēmas. Aktuāls jautājums šobrīd pagastā ir par caurtekām ceļā Dukuļeva- Cērpene, kas būtu jāmaina, jo minētajos posmos intensīvi veidojas bedres. Iedzīvotāji satraucas par pašvaldības ceļu tīrīšanu ziemas periodā. Pašlaik ceļu tīrīšanu veic uzņēmējs, taču iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka firma tīra ceļus arī citos pagastus, tāpēc gadās, ka ceļš netiek laicīgi iztīrīti. Iedzīvotājiem un pagasta pārvaldei, situācijas uzlabošanai, būtu jāmēģina uzrunāt kādus vietējos zemniekus par tīrīšanas pakalpojuma sniegšanu. Diemžēl pagaidām novērots, ka vietējie zemnieki nepiesakās iepirkumos uz šādu pakalpojumu sniegšanu. Iespējamais variants ceļu tīrīšanai būtu arī sadarbības veidošana ar Baltinavas pagasta pārvaldi.

Tikšanās piedalījās arī Briežuciema iedzīvotāji, kas uzsvēra, ka viens no lielākajiem problēmjautājumiem pagastā ir trīsstāvu daudzdzīvokļu māja, kas nav apkurināma. Tie ir pašvaldības dzīvokļi, kas lielākoties ir sliktā stāvoklī. Ja dzīvokļi būtu apdzīvojamā stāvoklī, tad būtu iedzīvotāji, kas tos vēlētos īrēt. Ir arī daudz tādu dzīvokļu, kuriem ir īrnieki, taču faktiski dzīvokļi nav apdzīvoti. Tāpat iedzīvotājus satrauc arī ūdens kvalitāte, kas šobrīd ir diezgan slikta. Ūdeni nav iespējams izmantot pārtikā.

Iedzīvotāji dalījās pārdomās, ka nav īsti skaidrs, pie kā vērsties par kapu apsaimniekošanu. Šodrīd liela problēma ir bīstamie koki kapos, kas būtu jāgriež. Ir jāapzina bīstamo koku daudzums. Tāpat kapsētās ir problēmas ar atkritumiem – būtu nepieciešami konteineri vai jāierīko atkritumu urnas, jo pašlaik atkritumi tiek mesti aiz sētas. Atkritumi netiek šķiroti, viss tiek samests kopā.

Iedzīvotājus interesēja arī jautājumi par projektu realizāciju pagastā, vai tie tiks piesaistīti un ko perspektīvā ir paredzēts darīt pagasta teritorijā, kā arī pauda vajadzību pēc sporta aktivitātēm dažādu vecuma iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji apliecināja, ka ir gatavi regulāri pulcēties, lai kopā ar pagasta pārvaldnieci risinātu pagastam nozīmīgus jautājumus, meklētu veidus, kā atrisināt sadzīviska rakstura problēmas. Tas lautu novada vadībai vieglāk sasniegt pagasta iedzīvotājus un precīzāk uzzināt viņu vajadzības, meklēt mērķētākus risinājumus. Dažādu problēmu apspriešanai pašvaldības pārstāvji kopā ar NVO sektoru nolēma arī turpmāk doties pie iedzīvotājiem, rīkojot tikšanās ārpus telpām. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka, uzlabojot tikšanās norises kārtību, kā arī rīkojot tās regulāri, nosakot konkrētu mērķi, var uzlabot iedzīvotāju iesaisti, tā notiek jēgpilni un argumentēti.

Baltinavā bija jūtama saliedētības sekmēšana, sabiedrības aktivizēšana, vietējo iniciatīvu un līdzdalības sekmēšana sabiedriskajos procesos pagasta dzīvē, ka arī pagasta pārvaldes atbalsta sniegšana sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanai, kas nepieciešami iedzīvotājiem.

Pasākumā atnākušie dalījās pieredzē par savu redzējumu, salīdzināja un izteicās par šiem gadiem, kuros pasākumi tika ierobežoti, vai nebija iespēju tos apmeklēt vispār, kā arī izteica savus viedokļus par katru problēmu atsevišķi.

Iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas:
– Fotokonkurss, kur tiktu reprezentēta Latgale un / vai vēl kādi konkursi;
– Puķu dobe;
– Cienot Baltinavas pagasta jauno ģerboni un stiprinot identitāti, un savu dzimtās puses piederību, reprezentatīvo materiālu iegāde ar Baltinavas ģerboņa logo: piekariņi, uzlīmes, ūdens pudeles, pildspalvas;
– Izveidot jauniešu centru;
– Uzlabot bērnu laukumu parkā;
– Izgaismot parku;
– Sakārtot skvēra ‘’Pakavi’’ celiņu – noasfaltēt, jo tas drūp;
– Sporta aktivitātēm dažādu vecuma iedzīvotājiem;
– Izveidot un iekārtot pie muzeja ugunskura vietu ar statīvu zupas vārīšanai, iegādāties zupas katlu;
– Labiekārtot parka dīķi

Īstenošanai izvirzīta iniciatīva: Apspriežoties ar iedzīvotājiem īstenošanai izvirzīta iniciatīva- izveidot un iekārtot pie muzeja ugunskura vietu ar statīvu zupas vārīšanai,

Darba grupa:
Maruta Castrova- moderators, biedrības „Ritineitis” valdes priekšsēdētāja, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” vadītāja
Rudīte Krūmiņa- moderators, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA” valdes priekšsēdētāja
Ieva Leišavniece- moderators, biedrības „Ziemeļlatgales partnerība” valdes locekle un stratēģijas administratīvā vadītāja
Marija Skaba- moderators, vietējā biedrība „Vaivariņi”

Dalībnieku skaits: kopējais dalībnieku skaits vairāk kā 60 cilvēki, diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā piedalījās 52 dalībnieki (sk. reģistrācija lapu).

Izdales materiāli: pildspalvas, zīmuļi, līmlapiņas, maisiņi

Norisi apliecinoši dokumenti: Afiša, publikācijas, dalībnieku saraksts, fotogrāfijas no pasākuma.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.