Informatīvā diena Balvos


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

12.janvārī uz informatīvo dienu Balvu novada muzejā pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus aicināja projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova. Informatīvās dienas mērķis: aktivizēt nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestādes, uzņēmējus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus izveidot vienotu platformu, lai konsolidētu pilsoniski aktīvos iedzīvotājus un neradītu risku saiknei starp pašvaldību un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotu dialoga starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem kvalitāti, aicināt NVO aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta vadītāja iepazīstina dalībniekus „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Pastāstīja dalībniekiem par jau īstenotajām iedzīvotāju iniciatīvām aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas notikušas Ziemeļlatgalē. Tika prezentētas 2021.gada vasarā izteiktās vietējās kopienas iedzīvotāju un NVO izteiktās aktuālās vajadzības, priekšlikumi un projektu idejas, kas tika apkopotas īstenojot iedzīvotāju iniciatīvas pasākumos Balvos, Tilžā, Krišjāņos un Briežuciemā. Projekta Ziemeļlatgales NVO platformas eksperte Ieva Leišavniece informēja par NVO platformas izstrādi, darbību un plānotajiem rezultātiem.

Tikšanās laikā galvenās lietas, kuras tika kopīgi pārrunātas un izdiskutētas, bija turpmākās sadarbības iespējas starp informatīvās dienas dalībniekiem, ekspertiem, NVO, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu.

Lai vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību dalībnieki tika iesaistīti pilsoniskās izglītības darbnīcā, kurā, interaktīvi izzinot muzeja ekspozīciju un izvērtējot vēsturiskus notikumus, tika meklēti risinājumi un atbildes uz jautājumiem, kā rezultātā komandas guva atziņu: “KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS”.

Pašvaldības pārstāvji atzina, ka ir svarīgi sniegt iedzīvotājiem pilnvērtīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām, veicinot ikviena cilvēka izpratni par politikas plānošanas procesu valstī un pieņemto lēmumu savstarpējo mijiedarbību un pēctecību – ietekmi uz iedzīvotāju labklājību. Kopumā pašvaldības apzinās, ka to teritorijā esošās NVO ir resurss un instruments, kā uzlabot vietējās apkaimes dzīvi, gan, izmantojot NVO idejas un cilvēku darbspējas, gan arī to iespēju piesaistīt finansējumu ar projektu starpniecību.

Nevalstisko organizācijām ir liela nozīme un ietekme uz procesiem valsts dzīvē, ja vien šīs organizācijas pašas to vēlas. Jebkuras demokrātiskas valsts pazīme ir tā, ka sabiedrība ir aktīva, iesaistās dažādās organizācijās un pasākumos, Demokrātija ir nepārtrauktas attīstības process, kā pamatā ir ne vien demokrātisku institūciju un procedūru kopums, bet arī sabiedrības aktīva iesaistīšanās. Gandrīz katrs tās iedzīvotājs ir iesaistījies kādā NVO. 2021.gadā Latvijā, saskaņā ar Lursoft datiem, bija 27 286 biedrības un nodibinājumi, neskaitot arodbiedrības, politiskās partijas un sabiedriskās organizācijas. Pēc Uzņēmumu reģistra veiktajiem aprēķiniem NVO sektors ir aptuveni 11% no visiem reģistrētajiem uzņēmumiem un organizācijām. Starp tām ir nevalstiskās organizācijas, kurām ir ne visai plašs biedru loks, tā ka vēl ir daudz jādara, mudinot sabiedrību kļūt aktīvākai un realizēt savas intereses. Demokrātija nav dzīvotspējīga, ja tā nesakņojas pilsoņu pārliecībā.

Informatīvās dienas mērķis bija, lai tās dalībnieki būtu informēti viens par otra darbību un vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību arī pašvaldību līmenī.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāku sadarbību savā starpā, lai kopīgiem spēkiem turpmāk vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību. Nepieciešama nepārtraukta diskusija par demokrātijas funkcionēšanu, problēmām un iespējamiem risinājumiem.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.