Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

2021.gada 4.februārī no 15:00 līdz 17:00 ar apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tiek uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apgūsim kā organizēt videokonferences, iepazīstināsim ar programmām un iespējām attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām.

Pasniedzējs Guntis Laicāns, pieslēgšanās Internet adresē: meet.jit.si/azote

Turpmāk apmācību ciklā “Par un ap demokrātiju” 41 stundu apjomā būs iespēja apgūt sekojošas tēmas: Tradicionālais pilsoniskums un aktīvais pilsoniskums; Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības; Pilsoniskās līdzdalības modeļi; Pilsoniskā līdzdalība kopienās, Latvijas un starptautiskā līmenī; Līdzdalības un līderības prasmju attīstīšana; Starpkultūru komunikācijas prasmes u.c. Apmācību ciklā tiks iekļautas arī tēmas, kas paaugstinās iedzīvotāju motivāciju: Izdegšanas sindroms; Komunikācijas prasmes; Saskarsme; Prezentācijas prasmes; Lēmumu pieņemšana; Laika plānošana. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros tika veikta Ziemeļlatgales NVO aptauja ar mērķi izzināt biedrību galvenos darbības virzienus, diapazonu- vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, saprast to gatavību darboties NVO platformas izveidē un citās projekta realizācijas ietvaros paredzētajās aktivitātēs, iegūt jaunas zināšanas.

Lielākā daļa aptaujāto organizāciju, kā galveno norādījušas radošo, māksliniecisko un izklaides darbības virzienu. Tāpat lielākā daļa aptaujāto organizāciju savu darbību realizē piesaistot finansējumu caur projektiem. Organizācijas, galvenokārt, sadarbojas ar citām NVO un pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm. Divdesmit divas organizācijas no aptaujātajām ir izteikušas vēlēšanos un gatavību strādāt pie kopīgas NVO platformas izveides. Atzinīgi ir vērtējams, ka 24 no 25 organizācijām ir norādījušas dažādu apmācību nepieciešamību NVO biedriem. Trīs sekojošie apmācību virzieni tiek atzīti kā aktuālākie: personības pilnveides, ārējās sadarbības veidošana, projektu izstrādes un vadības apmācības. Projekta aktīvā fāze ir sākusies- lai dzīvo projekts un tā dalībnieki!

Aicinām uz sadarbību Ziemeļlatgales NVO platformas izveidē


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros aicinām iesaistīties Ziemeļlatgales NVO platformas „Mēs novadā šodien- rīt” izveidē un darbības nodrošināšanā.

Ziemeļlatgales NVO platformas izveides un darbības plānotie rezultāti:
1) Kopīga iesaistīto NVO stratēģija 2021-2025.gadam,kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti;
2) kopīga vīzija un veicamo pasākumu sadalījums starp platformas NVO, ņemot vērā katras organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus;
3) regulārs dialogs un rezultatīva sadarbība ar novadu pašvaldībām tostarp, kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana;
4) regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai;
5) platformas NVO resursu mērķtiecīga papildināšana, plānojot un īstenojot dažādus kopīgus pasākumus un projektus;
6) kopīgs ikgadējs NVO pasākums, kur tiks izvirzītas desmit nominācijas un apbalvotas aktīvākās biedrības/ biedri.

Biedrībām Viļakas, Balvu, Baltinavas, Rugāju, Kārsavas novados lūgums līdz 21.01.2021. aizpildīt aptaujas anketu