Projekta „Riti, riti ritineiti” aktivitātes 2015.gadā

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2015.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti, organizējot apmācību kursus stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte. 2015.gadā biedrības „Ritineitis” biedri, brīvprātīgie un citi interesenti apguva apmācības programmas „Projektu vadība” “Ietaupi līdzekļu- izmanto bezmaksas programmatūru!” un „Saskarsmes mākslā, izmantojot video analīzi”. Unikālais dalībnieku kopskaits

2015.gada notikušajās apmācībās ir 42 biedri/brīvprātīgie, no kuriem 8 ir biedrības „Ritineitis” biedri un 34 brīvprātīgie un interesenti. 3 biedrības biedri ir apmeklējuši visas trīs apmācības, 4 biedri- divas apmācības un 1 vienu apmācību programmu. Viens brīvprātīgais ir apmeklējis visas trīs apmācību programmas, 6 interesenti ir apmeklējuši 2 apmācības.

Apkopojot apmācību reģistrācijas datus konstatēts, ka 78% no apmācībās iesaistītajiem dalībniekiem bija sievietes un 22%- vīrieši. Apmācību dalībnieku teritoriālais sadalījums pa novadiem: 70% Balvu novads, 14% Viļakas novads, 10% Baltinavas novads, 3% Rugāju novads un 3% no citiem novadiem.

Apkopotie aptaujas anketu kopsavilkumi apliecina, ka apmācību dalībnieki atzinīgi ir novērtējuši gan lektoru darbu, gan apmācību organizāciju, gan sniegto izdales materiālu kvalitāti. Tāpat tie atzīst, ka apmācība atbilda gaidītajam un iegūtā informācija būs noderīga viņu turpmākajā darbā. Realizējot apmācību kursus stiprināta biedrības cilvēkresursu kapacitāte.

Izveidojusies aktīva biedrības „Ritineitis” sadarbība ar Balvu, Viļakas un Baltinavas novada pašvaldībām un tās iestādēm; Veikta brīvprātīgo iesaiste NVO; izveidota NVO platforma, apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada NVO.
Lai nodrošinātu platformas organizācijas biedru kapacitātes stiprināšanu NVO platformas dalīborganizāciju biedriem un brīvprātīgajiem 23.10.2015. un 30.10.2015. notikušas apmācības „Saskarsmes māksla un konfliktu risināšana sadarbības procesā” 18 mācību stundu apjomā.

Projekta vadības un darba grupas pārstāvji piedalījušies 5 tikšanās ar pašvaldībās, 3 līdzdalības plāna darba grupās, uzsākts darbs pie Balvu novada fonda izveides ,biedrības biedri piedalījušies 13 semināros, 3 pieredzes apmaiņas braucienos, 2 treniņsemināros, 3 diskusijās, 2 izglītības gadatirgos, 2 informatīvajās dienās, 2 sanāksmēs un 2 konferencēs. Biedrības „Ritineitis” vadītāja un projekta „Riti, riti ritineiti” vadītāja Maruta Castrova nominēta balvai „Balva cilvēka izaugsmei”. Sagatavoti un iesniegti projekti 7 projekti, no kuriem 4 projekti guvuši atlabstu, realizēts projekts «Asni».

Darbības programmas ietvaros regulāri notikušas darba grupas sanāksmes, biedrības „Ritineitis” līdzdalības plāna darba grupas sanāksmes, popularizēšanas plāna sagatavošanas darba grupas sanāksmes un NVO platformas izveides Ziemeļlatgalē darba grupas sanāksmes.

Īstenoti iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas pasākumi: informatīvās dienas Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados; projekta popularizēšanas pasākumi; akcijas „Es+ Tu= Mēs”, talkas, radošās darbnīcas, kā arī NVO un brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi un projekta noslēguma seminārs.

Biedru un brīvprātīgo iesaiste biedrībā „Ritineitis”– pieaugums par 23 personām no kuriem 11 brīvprātīgie un 11 biedra kandidāti.

Projekta īstenošanas periods no 2013.gada 18.jūlija no 2015.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44109,03 EUR, no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 39698,12 EUR, kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības „Ritineitis” finansējums 4410,91 EUR, kas ir 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv, www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org

Bookmark the permalink.

Comments are closed.