Biedrības „Ritineitis” projekts „RITI, RITI RITINEITI”

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2013.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti: stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte- apmācību programmas „Argumentācijas māksla” un „Mākoņdatošana” apguvuši tās biedri, interesenti un brīvprātīgie; izveidojusies aktīva biedrības „Ritineitis” sadarbība ar Balvu, Viļakas un Baltinavas novada pašvaldībām un tās iestādēm; izveidots biedrības līdzdalības darba plāns
Īstenoti iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas pasākumi- Balvos, Viļakā, Baltinavā un Rugājos notikušas informatīvās dienas kurā piedalījušies 101 interesents; veikta brīvprātīgo iesaiste NVO; izveidota NVO platforma, apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada NVO; notikuši semināri „No vajadzības līdz rezultātam” un „Labdarība, mecenātisms un brīvprātīgais darbs- jaunā izaugsmes filozofija”. Turpināt lasīšanu…