Piedalās diskusijā un kopīgi īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot projektu „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” biedrības pārstāvji aktīvi piedalās sabiedriskajā aktivitātēs un iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos. 19.janvārī viedajā Briežuciemā biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu rīkoja klātienes tikšanos/diskusiju “Sarunas par nākotni” kurā piedalījās biedrības vadītāja Maruta Castrova un projekta Ziemeļlatgales platformas izveidē eksperte Ieva Leišavniece.

Diskusijas laikā uzklausīti pieredzes stāsti par paveikto un atziņas no Upītes un Briežuciema kopienām. No Latvijas Lauku foruma izpilddirektores Anitas Seļickas uzzināts, kāds ir ceļš, lai aktīvs iedzīvotāju pulks kļūtu par kopienu, kas īsteno viedo ciemu stratēģiju.

Tikšanās noslēgumā projekta eksperte Ieva Leišavniece pastāstīja par projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktualitātēm, par sadarbības iespējām ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu.

Īstenojot augustā iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitāti „Viedas BriežuCIEMS” iedzīvotāju izvirzīto iniciatīvu Briežuciema centrā tapis vides objekts- norāde.

Briežuciema iedzīvotāju kopiena vienmēr aktīvi līdzdarbojas pagasta sabiedriskajā dzīvē, bet Viedā ciema atpazīstamības zīmes iegūšana iedzīvotājus vēl vairāk motivē būt aktīviem. Iedzīvotāji projekta ietvaros īstenotajā iedzīvotāju iniciatīvā un pagasta pārvaldē izteikuši vajadzību nomainīt fiziski un morāli novecojušo norāžu stabu pagasta centrā. Briežuciema Tematisko ciemu bieži apmeklē tūristi, tāpēc mākslinieciski izveidotās norādes ne tikai priecē acis, bet ir arī praktiski nepieciešamas, lai atrastu pagasta centrā esošās iestādes. Vecās norādes iedzīvotāji paši noņēma un arī aktīvi iesaistījās ar idejām skicei jaunajam vides objektam. Darbos iesaistījās kopienas iedzīvotāji, kultūras, izglītības darbinieki, biedrību un pašvaldības pārstāvji- rīkota sakopšana talka, gatavota norāde, kopīgiem spēkiem veikti zemes darbi norādes uzstādīšanai. Pagasta kokapstrādes darbnīcā iedzīvotāji sadarbībā ar meistaru Vilhelmu Laganovski izveidoja jauno vides objektu un to uzstādīja. Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi noskaidroja kā notiek darbu saskaņošana, atļauju saņemšana, ja tā ir nepieciešamas. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Briežuciema aktīvā kopiena šogad pie jaunā vides objekta plāno izgatavot un uzstādīt soliņu un iestādīt košumkrūmus.Projekta vadītāja ir pārliecināta, ka ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tiek apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko ir notikušas diskusijas starp NVO, kopienas iedzīvotājiem un pašvaldību. Pašvaldības, valsts institūciju, NVO un iedzīvotāju kopīgas diskusijas, kas notika pilsonisko aktivitāšu ietvaros, palielinājuši dzīvotāju ticību spējai ietekmēt lēmumus vietējā līmenī, kā arī palielina arī to cilvēku skaitu, kuri būs gatavi ne tikai iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet arī lēmumu pieņemšanā, iesaistoties NVO kā biedri vai brīvprātīgie.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.