Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

31.jūlijā Tilžas centrā un 21.augustā Balvos, Dzirnavu ielā 1, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, norisinājās informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”. Kampaņas vērstas uz novada lielāko apdzīvoto vietu (ciemu) un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu. Tās īstenotas informatīvās telts formātā, piedāvājot gan informatīvus materiālus, gan sarunas par demokrātijas tematiku, tostarp izspēlējot dažādas spēles ar iespēju saņemt veicināšanas balvas. Informatīvajās kampaņās piedalījušies 119 unikālie dalībnieki.

Uz sarunām par demokrātijas tematiku ar Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekli, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāju, biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedri Sandru Zalcmani. Ekspertes pārstāvētā Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai.

Iepazīstoties ar pasākuma dalībniekiem, tika izmantotas neformālās izglītojošās metodes, tai skaitā metaforiskās asociatīvās kārtis, kas ļāva aktivitātes vadītājai dzirdēt vispārējo noskaņu, kas vērsta uz pilsoņu līdzdalību gan konkrētā pasākumā, gan savas dzīvesvietas/ novada dzīvē. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām iniciatīvām un vēlmi tās īstenot dzīvē, par to, ko vēlas savā pašvaldībā uzlabot. Turpinoties iesāktajai diskusijai un izmantojot galda spēli “Vērtību ABC”, katram dalībniekam tika dota iespēja izvēlēties kādu no vērtību kārtīm, lai turpinātu dalīties, ko katrs saprot ar šo vērtību, kā tā darbojas ikdienā, cik daudz katrs izmanto šo vērtību ikdienā, kā to izmanto. Kā galvenie temati, par ko labprāt diskutēja dalībnieki, bija par informatīvās telts definēto terminu– demokrātija. Pārdomu rezultātā dalībnieki uzsvēra, ka demokrātiju saredz godīgās un regulārās vēlēšanās, kur ir iesaistījušās dažādas partijas, un pilsoņiem ir iespēja mijiedarboties ar šiem vēlētiem pārstāvjiem regulāri. Kā labs piemērs tika minēts Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, nesen ievēlētie deputāti un izpildvaras pārstāvji kuri aktīvi piedalījās, ne tikai atklājot pasākumu, bet arī atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem.

Tāpat dalībniekiem svarīga šķita plašsaziņas līdzekļu spēja būt neatkarīgiem, iespējai dibināt biedru organizācijas un pārstāvēt savas un savu biedru intereses. Deputāte Marija Duļbinska, kas nesen ievēlēta, savstarpējo sarunu laikā atklāja, kā un kāpēc viņa dibināja biedrību vecākiem, kuru bērni ir ar īpašām vajadzībām.

Papildus tika izmantota vērtību spēle “Redzami neredzamais”. Asociatīvās kārtis atklāja, kādām vērtībām būtu katram dalībniekam jāpiemīt, lai aktīvi iesaistītos demokrātisko principu un cilvēktiesību ieviešanā dzīvē. Dalībnieki saredzēja savas izraudzītās vērtības sasaisti ar otra dalībnieka izvēlēto vērtību, piemēram, lai veiktu izmaiņas vidē, ir nozīmīga ne tikai piederības sajūta konkrētajam novadam, bet arī izvirzītais kopīgais mērķis, profesionālā izaugsme un atklāta savstarpējā komunikācija.

Dalībnieki atzina, ka brīvā pasākuma atmosfēra, izvēlētās informēšanas metodes un plašas vietējās publikas iesaiste, ir paplašinājušas redzesloku par viņu iespējām ietekmēt politisko dienas kārtību savā novadā; iedvesmojušas paskatīties personīgāk uz katra iesaisti jaunu ideju iniciēšanā un īstenošanā; likušas iedziļināties personīgajās un kolektīvajās vērtībās, kas turpmāk varētu attīstīt sadarbību kopīgas idejas īstenošanai.

Pasākuma vadītāja dalījās ar savu personīgo pieredzi par lielāko jumta organizāciju nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un tās ietekmi demokrātijas veicināšanā, kā arī personīgo iesaisti Latvijas Pilsoniskās alianses padomē, un biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibināšanu un darbību. Katrs no klātesošajiem atzina, ka sāk saskatīt, ka šis ir veids, kā var īstenot savu ideju. Tikšanās ietvars deva impulsu jaunu ideju plānošanai, un dalībnieki tās fiksēja, uzrakstot savu redzējumu un vēlmi uz flipchart tāfeles.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.