“RITINEITIS” Erasmus+ projektā

Kopš 2018.gada 1.oktobra biedrība RITINEITIS koordinē ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projektu Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)”. Projektā darbojas deviņas pieaugušo izglītību veicinošas organizācijas, kuras darbojas Latvijā, Čehijā, Tenerifē (Spānijā), Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Grieķijā, Turcijā, Itālijā, Rumānijā.

Projekta mērķis- veicināt lauku apvidu attīstību, izglītojot cilvēkus uzņēmējdarbības jautājumos, kā arī motivējot viņus attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, izmantojot resursus, kas pieejami viņu dzīvesvietu reģionos. Projekta mērķa grupa: jaunieši un cilvēki, kam 55+.

Pirmā partneru starptautiskā tikšanās projekta ieviešanas jautājumos notika Tenerifē. Tikšanās tika organizēta biedrībā Asociacion Socio-cultural La Bajamar Avanzando. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta vadības, ieviešanas un rezultātu popularizēšanas jautājumi.

Otra starptautiskā projekta partner tikšanās notika Grieķijā, Larissas pilsētā. Tikšanās organiatori- Institute of Entrepreneurship Development (IED). Tika prezentēti pētījumu rezultāti par reģionos dzīvojošo cilvēku izpratni par esošo resursu izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veiksmīgai realizēšanai. Katra partnerorganizācija prezentēja divus savas valsts/reģiona sociālās uzņēmējdarības veiksmes stāstus. Sarunu laikā tika izvērtēts līdz šim paveiktais, kā arī precizēti uzdevumi, kas veicami līdz nākamajais starptautiskajai projekta partneru sanāksmei Rumānijā jūnija sākumā.

Abu starptautisko tikšanos laikā jaunas pieredzes gūšanai projekta partneri apmeklēja reģionā veiksmīgi darbojošos sociālos uzņēmumus.