BIEDRĪBA „RITINEITIS”

Biedrība „RITINEITIS” dibināta 2009.gada 6.novembrī, savukārt vietējās iniciatīvas grupas statusā tā darbojusies kopš 1999.gada, sadarbībā ar pašvaldību un tās iestādēm organizējot dažādus kultūras un izglītības pasākumus plašai mērķauditorijai.

Biedrības „RITINEITIS” mērķi:
1. Sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā.
2. Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu;
3. Paplašināt indivīdu iespējas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas sasniegšanā, tādējādi veicinot mūžizglītības attīstību;
4. Veikt sadarbību ar reliģiskām organizācijām kopējo sabiedrisko, kultūras un kristīgo tradīciju kopšanā ar mērķi nostiprināt kristīgās vērtības valstī;
5. Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā;
6. Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņiem atbilstošas vides pieejamības veicināšanā, zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošanā, pašapziņas celšanā;
7. Palielināt uzņēmējdarbības konkurētspēju gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā, sekmēt pieeju starptautiskiem noieta tirgiem un veicināt kvalitatīvu cilvēkresursu attīstību un piesaistīšanu uzņēmumiem;
8. Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu publisko darbību biedrības mērķu realizēšanā;
9. Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus pasākumus;
10. Koordinēt dažādu juridisko un fizisko personu darbību biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā ar mērķi nezaudēt kopējo filosofisko ievirzi un mērogus, vīziju, kā arī projektu realizāciju;
11. Attīstīt izklaides, sporta, atpūtas un iepazīšanās – interaktīvās komunikācijas – sfēras;
12. Veicināt Balvu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību vispārējā dzīves līmeņa paaugstināšanā, apvienojot Balvu novada sabiedrību – tās ekonomiskos, politiskos, kultūras un sporta, zinātniskos un sociālos resursus un spēkus Balvu novada un Latgales attīstībai, kā arī veicināt sabiedrības atbalstu un līdzdalību Biedrības darbā;
13. Veicināt sabiedrības ekonomisko drošību un demokrātijas attīstību, apzinoties sevi par Eiropas Savienības sastāvdaļu;
14. Sadarboties ar radniecīgām organizācijām Latvijā, ES dalībvalstīs un partnervalstīs, kā arī citās pasaules valstīs, kuru mērķi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem;
15. Sadarboties ar vietējās pašvaldības institūcijām, Latvijas valdības institūcijām, kā arī Latvijas pārstāvniecībām ārzemēs;
16. Piesaistīt finansu resursus Biedrības mērķu īstenošanai.

Biedrībai „RITINEITIS” ir pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā no dažādiem finansējuma avotiem (Sabiedrības Integrācijas fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, Latvijas bērnu fonds, fonds „Ziedot.lv”)

Biedrības “RITINEITIS” īstenotie projekti

Projekta nosaukums

Statuss

Summa un finansējuma avots

Galvenās projekta aktivitātes

Mūzika saulrietamApstiprinātsEUR 1500,00
Latgales kultūras programma
2017 gada projektu konkurss
Projekta mērķis: veicināt Balvu ezera kā tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem pievilcīga objekta veidošanu, organizējot uz ezera koncertu “Mūzika saulrietam”
ASNI” – atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiemUzsāktsEUR 9 736,30
Sabiedrības Integrācijas fonds
Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem.
Projekta uzdevumi:
2 iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā);
2 iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana;
3 iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.
Kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšana”, līgums LKP2016/034PabeigtsEUR 1000,00
Latgales kultūras programma
2016 gada projektu konkurss
Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada kultūras darbinieku apmācība īstenojot apmācību programmas „Kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšana” 3 moduļus:
Radošā grafika- grafisko materiālu veidošana”
Atpazīstamība- WWW lapu veidošana un uzturēšana”
Popularizēšana- sociālo tīklu kontu administrēšana”
Asni”,

līgums nr. 01/KM

PabeigtsEUR 1500,00
NVO projektu konkurss
Latgales NVO projektu programma 2015”
Projekta galvenais mērķis ir ar foruma palīdzību veicināt vietējo jauniešu aktivitāti un sadarbību starp NVO, uzņēmējiem un pašvaldību, lai kopīgi risinātu vietējās problēmas jauniešiem svarīgu mērķu sasniegšanai.
Riti, riti ritineiti”,

2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013

PabeigtsEUR 44 109,03 Sabiedrības Integrācijas fonds, projekta iesniedzēja līdzfinansējumaBiedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana;
Regulāras biedrības „Ritineitis” līdzdalības lēmumu veidošanā un novada attīstības procesos plāna sagatavošana;
iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas pasākumi;
NVO platformas izveide, apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada NVO
Deju kopas „Nebēda” dalība starptautiskā folkloras festivālā Grieķijā

līgums nr. 2015-1-ZIE-M04039

PabeigtsEUR 1200,00
Valsts Kultūrkapitāla fonds (ar VAS „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu)
Veicināt latviešu un citu valstu kultūras tradīciju pieredzes apmaiņu;
Sagatavot 20 minūšu garu horeogrāfisku uzvedumu. Festivālā konkursa ietvaros iepazīstināt apmeklētājus un citu festivāla ārvalstu dalībniekus ar Ziemeļlatgales novada 18.gadsimta beigu tautas tērpu komplektu.
Informēt sabiedrību par projekta norisi.
Maltītes labdarības virtuvēs trūcīgām personām 2014/ 2015”

Līgums nr. 5.2./2014- 122

PabeigtsEUR 2800,00
Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”
Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās maltītes.
Štābiņš- brīvā laika programma bērniem”PabeigtsEUR 1270,00
fonds „Ziedot” piešķirtais finansējums
Brīvā laika aktivitātes maznodrošināto ģimeņu bērniem
Zupas virtuve trūcīgām personām Balvos 2013/2014” līgums nr. 5.2/2013-124Pabeigts5019,89 EUR Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās maltītes.
Prasmju darbnīcas priekam un darbam Balvos”,

līgums nr. 5.2/2014-17

Pabeigts4662,00 EUR Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”Apmācības- Interesenti, darbojoties kopā, mācījās kā ar minimāliem līdzekļiem panākt savās mājās svētku sajūtu un pīrāgu smaržu, kā daudzveidīgi izmantot „kartupeli” pārtikā.
Līdzdalība aktivitātēs uzlaboja mērķa grupas veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, izpratni – varam paši sev palīdzēt uzlabot savas dzīves kvalitāti caur savas personības attīstību.
Tālu no dzimtenes- tomēr mājās”,

IF/2012_2/1.a/9

Pabeigts46 788,11 EUR Kultūras ministrija, Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondsProjekta vadība
Integrācijas pasākums ģimenēm ar bērniem
Integrācijas pasākums senioriem
Projekta publicitāte
Iesaistot reģionālos cilvēkresursus, projekta rezultātā tika īstenoti 2 integrācijas pasākumi Ziemeļlatgalē divām projekta mērķa grupām.
Projekta galvenā mērķa grupa bija 50 trešo valstu valstspiederīgie un 60 Latvijas pilsoņi no Balviem, Balvu novada, Stopiņiem, Salaspils, Olaines, Ozolniekiem, Liepājas.
Kopgalds- siltas maltītes atbalsts,
līgums nr. 7.5./P/12/488
PabeigtsEUR 2000,00
fonds „Ziedot” piešķirtais finansējums
Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās maltītes.
Bērnu ar īpašam vajadzībām diennakts radošā nometnePabeigts5862,23 EUR
Latvijas Bērnu fonds
Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām
Bērnu ar īpašam vajadzībām diennakts nometne „Lidojums”Pabeigts3585,64 EUR
Latvijas Bērnu fonds
Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām
Mēs palīdzam Jums, lai Jūs palīdzētu Sev”,
līgums nr. 6.4/2012- 31
Pabeigts1422,87 EUR Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”Projekta vadība, apmācības, foruma organizēšana, foruma rezultātu apkopošana un izplatīšana

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” statūtos noteikto mērķi „Paplašināt indivīdu iespējas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas sasniegšanā, tādējādi veicinot mūžizglītības attīstību” 2014.gada 21.oktobrī reģistrēts biedrības” pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote”, kura mērķis ir veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

No 2015.gada biedrības „RITINEITIS” pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr.7.1.1.0/15/I/001) un “Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros, veic bezdarbnieku neformālās izglītības programmas īstenošanu ar kuponu metodi Balvos, Baltinavā,Viļakā, Kārsavā un Ciblā.. Bezdarbniekiem tiek piedāvāts apgūt neformālās izglītības programmas, no 2015.gada līdz šim brīdim apmācīti 379 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Šobrīd biedrībā „RITINEITIS” ir viens patstāvīgs darbinieks- projektu vadītāja. Biedrībai ir patstāvīgas biroja telpas ar materiāltehnisko nodrošinājumu Balvos, Bērzpils ielā 2 un patstāvīga datorklase „Azote” Balvos, Tautas iela 1 ar materiāli tehnisko bāzi un 12 pilnībā aprīkotiem datorkomplektiem, programmatūru un Internet pieslēgumu.

Comments are closed.